FSD Bulletin

Numero 17 (2/2005)
13.6.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


IASSIST kilttien maassa

Valistusta ja todistelua aineistojen vapautuksen puolesta

Helena Laaksonen 13.6.2005

Tietoarkistoalan ammatillisen järjestön, IASSISTin, vuotuinen konferenssi kokosi toukokuun lopulla Edinburghiin, Skotlantiin, yli 200 osallistujaa. Työryhmiä ja esityksiä järjestettiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Konferenssin teemana oli Evidence and Enlightenment.

Konferenssi oli tällä kertaa IASSISTin ja maailman tietoarkistojen toimintaa koordinoivan järjestön IFDOn yhteinen. Paikallinen järjestämisvastuu oli Edinburghin yliopiston datakirjastolla ja kansallisella datakeskuksella, EDINAlla.

Noin puolet konferenssivieraista matkusti paikalle Yhdysvalloista ja Kanadasta. Euroopan eri data-arkistoista oli yhteensä yli sata osallistujaa. Eniten edustajia oli Isosta-Britanniasta, yli 50. Muutkin eurooppalaiset arkistot olivat lähettäneet konferenssiin väkeä enemmän kuin kolmena edellisenä vuonna, kun järjestämisvastuu on ollut pohjoisamerikkalaisilla organisaatioilla ja osallistuminen on vaatinut eurooppalaisilta enemmän aikaa ja rahaa.

Data-arkistojen koulutustapahtuma

Osallistuminen IASSIST-konferensseihin kannattaa. Niitä voi pitää koulutustilaisuuksina, joissa jokainen osallistuja saa ajantasaista tietoa siitä, miten aineistojen arkistointi, käyttäjäpalvelut ja alan uusi teknologia ovat kehittyneet ja millaisia palveluita data-alan eri organisaatiot tarjoavat myös verkossa.

Yhteiskuntatieteellisten aineistojen kuvailuun tarkoitettua DDI-formaattia käsiteltiin konferenssissa useissa työryhmissä ja esityksissä. Lisäksi DDI-formaattia kehittävällä allianssilla oli lukuisia työkokouksia konferenssia edeltävinä päivinä. Näissä kokouksissa FSD:tä edusti tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola. Kuvailuformaatista on erillinen juttu tässä lehdessä.

Konferenssin muissa työryhmissä ja postereissa esiteltiin monenlaisia verkkotietovarantoja, arkistotyössä ja datan analysoinnissa hyödyllisiä palveluita ja jopa tietoarkistoalan koulutusta. Työryhmien multimediaesityksiin voi tutustua verkossa IASSISTin konferenssisivuilla, kun järjestäjät ovat saaneet ne verkkoon. Muutamia IASSISTissa esiteltyjä tietovarantoja on lisäksi koottu tämän lehden Lyhyesti-osioon.

Aineistonhankkijoiden päänsäryt

Tietopalvelupäällikön lisäksi Edinburghissa olivat arkiston johtaja Sami Borg ja informaatikko Helena Laaksonen. He pitivät esityksen työryhmässä, joka käsitteli arkistojen aineistonhankintapolitiikkaa.

Työryhmän esitysten ja käydyn keskustelun perusteella tilanne eri maissa vaihtelee muun muassa sen mukaan, miten vakiintunutta data-arkistotoiminta on. Uusissa, pienehköissä arkistoissa tutkimusaineistojen hankinta on työlästä, koska vakiintunutta tutkimusaineistojen jakamista suosivaa kulttuuria ei ole. Toisaalta, suurissa vanhoissa arkistoissa, kuten Ison-Britannian UKDA:ssa kaikkia tutkijoiden tarjoamia aineistoja ei voida arkistoida.

FSD teki esitystä varten eurooppalaisille data-arkistoille kyselyn kunkin maan tutkimusrahoittajien ja -organisaatioiden arkistoinnille antamasta tuesta. Kyselyssä selvitettiin kehottavatko rahoittajat tutkijoita tarjoamaan rahoitetuissa projekteissa kerättyjä aineistoja arkistoitaviksi, myöntävätkö ne rahoitusta arkistointiin ja hakevatko tutkijat yleensä rahoitusta tähän tarkoitukseen.

Kilttiin pukeutuneet konferenssivieraat

Kysely lähetettiin 20 arkistoon ja vastauksia tuli määräaikaan mennessä yhdeksän. Lähes kaikki vastaajat nimesivät maassaan yhden tai kaksi organisaatiota, jotka joko suosittelevat tai vaativat kerätyn tutkimusaineiston arkistointia. Ainoastaan Isossa-Britanniassa vaatimuksen täyttämättä jättämisestä voi seurata sanktio. Osaa rahoituksesta ei makseta, jollei aineistoja ole tarjottu arkistoon. Velvoitteen valvonta on käytännössä jäänyt kuitenkin arkiston huoleksi.

Useimmissa maissa tutkijat eivät ano rahoitusta aineistojen arkistoimiseksi. Silti data-arkistojen edustajat arvioivat, että rahoittajaorganisaatiot myöntäisivät rahoituksen, jos tutkijat sitä hakisivat.

Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimikautensa

IASSIST järjesti kuluvan vuoden alkupuolella järjestön luottamushenkilöiden Internet-vaalin. Osa luottamushenkilöistä jatkoi tehtävissään. Muun muassa puheenjohtajisto vaihtui. Euroopan alueen uudeksi aluesihteeriksi valittiin FSD:n Mari Kleemola. Uudet edustajat aloittavat toimikautensa IASSIST-konferenssin jälkeen.

Lisätietoja

»IASSIST
»IASSISTin konferenssisivut
»Paikalliset konferenssijärjestäjät
»DDI-allianssi