FSD Bulletin

Numero 19 (1/2006)
4.4.2006

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Indikaattorihanke etenee:

Suomen demokratiaindikaattorit -kirja julkaistu

Hannele Keckman-Koivuniemi

Sami Borgin toimittama artikkelikokoelma Suomen demokratiaindikaattorit julkistettiin Demokratian tietopohja -seminaarissa Säätytalolla maaliskuun puolivälissä. Indikaattorihankkeessa on tähän mennessä kehitetty ehdotuksia suomalaista kansanvaltaa kuvaavaksi mittaristoksi, kartoitettu nykyisiä tiedonkeruuongelmia ja tehty ehdotuksia alan säännöllisen ja tarkoituksenmukaisen tiedonhankinnan tueksi.

Hanketta varten koottiin eri yliopistoja ja tieteenaloja edustava 12 hengen tutkijaryhmä: Sami Borg, Kimmo Grönlund, Voitto Helander, Villiina Hellsten, Lauri Karvonen, Tom Moring, Hannu Nieminen, Heikki Paloheimo, Ossi Piironen, Sari Pikkala, Maija Setälä ja Sakari Suutarinen. Kirjoittajat kuvaavat artikkeleissaan nykyisin käytössä olevia demokratiaindikaattoreita ja niiden puutteita. He myös ottavat kantaa siihen, miten näitä mittareita ja tutkimusaineistojen tiedonkeruuta pitäisi kehittää.

Tutkijaryhmä ehdottaa muun muassa eduskuntavaalien kyselytutkimusaineistojen keruun ja analysoinnin vakinaistamista, muihin vaaleihin liittyvien kyselytutkimusten säännöllistä tekemistä, vaalitilastojen ja yhdistysrekisterin kehittämistä sekä kansalaisten aloitteiden ja yhteydenottojen tilastoimista. Indikaattoriehdotuksessa suositellaan myös useiden muiden kyselyjen toteuttamista. Ne kohdistettaisiin esimerkiksi puolueiden jäsenistöille, yhdistyksille, koulujen ja oppilaitosten oppilaille sekä kuntien luottamushenkilöille.

Lähes kaikkia näitä tutkimusaineistoja on joskus kerätty Suomessa. Tiedonkeruu on kuitenkin ollut yleensä kertaluonteista tai lyhytjänteistä. Aineistojen kansallinen sekä kansainvälinen vertailtavuus on usein ollut riittämätöntä. Lisäksi tutkimusten ja selvitysten lukuisat tekijät ovat toimineet monesti toisistaan riippumatta. Tutkijaryhmä toteaa, että suomalaisen demokratian kehittämisvastuuta pitäisi selkiyttää. Demokratian tietopohjan kehittäminen edellyttää, että jokin viranomaistaho ryhtyy vakinaisesti koordinoimaan ja rahoittamaan alan tiedonkeruuta.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston koordinoima indikaattorihanke on osa oikeusministeriön johtamaa hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa. Indikaattorihanke jatkuu vielä.

Lisätietoja

»  Valtioneuvoston hankerekisteri
»  Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma
»  Suomen demokratiaindikaattorit -hanke
»  Johtaja Sami Borg