FSD Bulletin

Numero 19 (1/2006)
4.4.2006

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Symposiumi Grenoblessa

Kvalitatiivisten aineistojen arkistointi kiinnostaa ranskalaista tiedeyhteisöä

Arja Kuula

Grenoblen yliopisto järjesti viime vuoden marraskuussa kansainvälisen symposiumin kvalitatiivisten aineistojen jatkokäytöstä ja arkistoinnista. Secondary Analysis in Qualitative Research. Utopia and Perspectives kokosi yhteen lähes sata tutkijaa useista Euroopan maista. Konferenssissa kuullut puheenvuorot keskittyivät kvalitatiivisten haastatteluaineistojen arkistoinnin ja jatkokäytön metodologisiin, teoreettisiin ja eettisiin kysymyksiin.

Eurooppalaiset arkistointikäytännöt vaihtelevat

Kvalitatiivisten aineistojen arkistointikäytännöt vaihtelevat suuresti maittain. Esimerkiksi Ranskassa kvalitatiivisia aineistoja ei nykyisin käytännössä arkistoida lainkaan ja aineistojen hallinta- ja säilytyskysymykset ovat yleensä ratkaisematta. Saksassa suunnitellaan keskitettyä arkistointia. Saksan tietoarkisto ZA onkin ollut aktiivisesti mukana arkistoratkaisuja selvittävässä työssä. Yksi mahdollinen aineistojen sijoituspaikka on Bremenin yliopiston Archiv für Lebenslaufforschung. Sveitsin tietoarkisto SIDOS on jo saanut isohkoja kvalitatiivisia tutkimusaineistoja prosessoitavaksi, mutta ongelmana on arkiston resurssien rajallisuus.

Edelläkävijänä kvalitatiivisten aineistojen arkistoinnissa voidaan — Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ohella — pitää brittien ESDS Qualidataa. Qualidatan edustajat Louise Corti ja Libby Bishop korostivat puheenvuoroissaan tutkimuskokemuksen merkitystä arkistotyössä. Heidän mielestään tutkijoiden luottamuksen voi saavuttaa vain osoittamalla asiantuntemuksensa myös tutkimuksessa. Qualidatassa työskenteleekin pääosin tohtoroituneita tutkijoita, jotka yleensä palaavat takaisin tutkimustyöhön muutaman vuoden arkistotyön jälkeen. Libby Bishop tutkii itse parhaillaan perheruokailun ja einesten merkityksen muutosta Britanniassa viime vuosisadalla ja käyttää lähteinään Qualidataan arkistoituja aineistoja. Hänen tutkimuksena on erinomainen esimerkki siitä, miten uusia tutkimusaiheita voi löytää vanhoista tutkimusaineistoista.

Tutkimussuhteen etiikka

Omassa puheenvuorossani (Ethics reconsidered) nostin esille tutkijan ja tutkittavan välisen suhteen aineistojen arkistoinnin ja jatkokäytön tutkimusetiikan näkökulmasta. Toin esille sen, miten tutkijoiden ennalta määrittämä laadullisen haastattelun henkilökohtaisuus määrittyykin tutkittavien näkökulmasta eri tavalla. Haastattelutilanteet voivat olla intensiivisiä, tunnepitoisia ja empaattisia. Silti tutkittavat mieltävät ne tieteellisen tiedon tuottamiseen tähtäävinä vuorovaikutustilanteina, eivät henkilökohtaisina ja salassapidettävinä, ystävyyttä muistuttavina suhteina. Tulokset on saatu tietoarkiston arkistotyössä, jossa on neuvoteltu kymmenien tutkijoiden ja 169 tutkittavan kanssa yksittäisten aineistojen arkistoinnista.

Kansainvälistä yhteistyötä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tekee jo nyt yhteistyötä Qualidatan kanssa aineistojen arkistointikäytäntöjen luomisessa. Suunnitteilla on yhteistyön tiivistäminen. Tarkoitus on pohtia yhdessä muun muassa, miten arkistoiduista kvalitatiivisista aineistoista voitaisiin luoda menetelmäopetukseen sopivia aineistoja. Toinen yhteistyön painopiste tulevina vuosina on XML-sovellusten kehittäminen ja testaaminen laadullisten aineistojen arkistoinnissa. Tavoitteena on tukea arkistoitujen aineistojen monipuolista jatkokäyttöä myös tietoteknisesti.

Grenoblen symposiumin esityksistä on tekeillä kirja, joka julkaistaan sekä englanniksi että ranskaksi. Suomen kielellä laadullisten haastattelujen arkistoinnin etiikasta ja juridiikasta voi lukea kirjastani Tutkimusetiikka.

Lisätietoja

»  Secondary Analysis in Qualitative Research. Utopia and Perspectives
»  Arkistoidut kvalitatiiviset aineistot FSD:ssä
»  Kuvaillut kvalitatiiviset aineistot FSD:ssä
»  ESDS Qualidata
»  Archiv für Lebenslaufforschung
»  Sveitsin tietoarkisto: SIDOS
»  Tutkimusetiikka-kirja