FSD Bulletin

Numero 21 (1/2007)
13.3.2007

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Suomen ISSP 2005 -aineistoraportti

Suomalaiset ja työ

Mari Kleemola

Tällä hetkellä Suomessa keskustellaan vilkkaasti työelämän kysymyksistä. Laajasti julkisuutta saaneiden irtisanomisten lisäksi esillä ovat olleet työelämän muutokset, joustot ja tietotyö. Jo ensimmäinen ISSP-raportti Onni on olla suomalainen? osoitti, että työ on suomalaisille keskeinen identifikaation lähde. Raimo Blomin, Harri Melinin ja Pentti Kiljusen juuri ilmestynyt Suomalaiset ja työ. Raportti ISSP 2005 Suomen aineistosta paneutuu työelämän rakenteistumisen keskeisiin piirteisiin.

Vakaus ja turvallisuus työntekijöiden keskeiset intressit

Raportissa ovat tarkastelun kohteena suomalaisten työelämään liittyvät kokemukset, mielipiteet ja arvostukset. Empiirinen analyysi perustuu Tilastokeskuksen syksyllä 2005 keräämään postikyselyaineistoon (FSD2133). Esille nousevat työpaikalla vallitsevat sosiaaliset suhteet, työlle omistautuminen, työn autonomia, työpaikan turvallisuus, tulot ja työn sisällöllinen palkitsevuus.

Suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä nykyiseen työhönsä. Työ on useimmiten mielenkiintoista ja itsenäistä. Toisaalta turvallisuus, hyvät tulot ja etenemismahdollisuudet puuttuvat. Säännöllinen kokoaikatyö on muita työaikamuotoja toivotumpi, ja yrittäjyyteen kuuluvia riskejä kartetaan. Työnantajilta kaivataan myös nykyistä suurempaa vastavuoroisuutta. Toiveiden ja tämän hetken työelämän vaatimusten välillä näyttäisikin olevan selvä kuilu.

Raportti sisältää yhteensä 31 kuviota, joiden avulla lukija voi itsekin tehdä kiinnostavia vertailuja. Kuvioissa on käytetty taustamuuttujina muun muassa sukupuolta, ikää, koulutusta, tuloja, luokka-asemaa, ammatissa toimimista, tietotyöasemaa, työnantajasektoria ja perhetyyppiä.

Aineisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia jatkotutkimukseen

Raportin kyselyaineisto on osa laajaa kansainvälistä ISSP-tutkimusta. Vielä tämän vuoden puolella saataville tuleva kansainvälinen yhdistetty aineisto mahdollistaa laajat vertailut lähes neljänkymmenen maan välillä. Suomen, Norjan ja Tanskan aineistoissa on perusmoduulin lisäksi tietotyötä ja työelämän valta- ja auktoriteettisuhteita käsitteleviä kysymyksiä.

Lisätietoja

» Raporttia myy tiedekirjakauppa TAJU
» Raportin tiedot verkkokirjakauppa Granumissa
» Suomen ISSP-hanke
» International Social Survey Programme -vertailututkimusohjelman sivut
» ISSP-aineistoja voi tilata tietoarkistosta maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.