FSD Bulletin

Numero 24 (2/2008)
7.5.2008

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Asiakastyytyväisyyskysely 2008

Asiakkaiden mielestä aineistojen tilaaminen sujuu

Hannele Keckman-Koivuniemi

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston toinen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin helmikuussa. Sen mukaan tietoarkisto on palveleva, asiantunteva ja tarpeellinen. Peruspalvelut ovat ahkerassa käytössä ja ne koetaan hyödyllisiksi. Verkkosivut ovat suosituin tietolähde. Oman aineiston arkistointi koetaan ansioksi ja tutkimusrahoittajat voisivat vastaajien mukaan edellyttää arkistointia.

Palveleva, asiantunteva ja tarpeellinen tietoarkisto

Kyselyn mukaan tietoarkiston imago on hyvä. Vastaajat pitävät tietoarkistoa palvelevana (68 %), asiantuntevana (54 %) ja tarpeellisena (43 %).

Aineistojen tilaaminen on asiakkaiden mielestä helppoa ja se hoituu nopeasti. Tietoarkiston palvelut liittyvät luontevasti asiakkaiden työhön tai opiskeluun (80 %) ja asiakkaita kiinnostavia aineistoja on riittävästi (69 %). Valtaosa asiakkaista kokee myös, että tietoarkistosta saatu aineisto nopeutti työn valmistumista (72 %) ja vähensi oman tutkimuksen kustannuksia (64 %). Vaikkakin asiakkaiden mukaan tietoarkiston aineistosivuilta löytää varsin helposti etsimänsä (66 %), ei itse aineistojen hakemista verkkosivuilta (59 %), etenkään muuttujatasolla (39 %), pidetä enää ihan niin helppona.

Peruspalvelut ahkerassa käytössä ja hyödyllisiä

Neljä viidestä vastaajasta oli tilannut tutkimusaineistoja ja vajaa kolmannes arkistoinut niitä. Asiakkaat käyttävät ahkerasti verkkosivujen aineistoluetteloa ja koodikirjoja sekä kyselylomakkeita. Menetelmäopetuksen tietovaranto, Tietoarkisto-lehti ja tiedotteetkin ovat suosittuja palveluita. Vastaajat pitävät näitä samoja palveluita myös hyödyllisinä.

Vaikka melko harva vastaaja on käyttänyt tutkittavien informointi- ja tutkimusetiikkasivustoja, moni vastaaja pitää palveluita silti hyödyllisinä. Monet tietoarkiston oheispalvelut (sähköpostilista, esittelytilaisuudet, Tesaurus, Vaalimaatti ja POHTIVA) ovat perusasiakkaille toistaiseksi melko tuntemattomia.

Kuvio 1. Tietoarkiston palvelujen käyttö ja niiden hyödyllisyys (%).

Tietoarkiston kyselyn tulokset

Aineistojen arkistointi on ansio

Tietoarkistoon aineistoja luovuttaneet ovat tyytyväisiä arkistointipalveluihin. Aineiston luovutukseen sai selkeät ohjeet (91 %) ja tutkimusaineiston käsittelystä (86 %) riittävästi tietoa. Tietoturvallisuustoimenpiteet ovat hyvin luotettavia (86 %). Yhdeksän kymmenestä luovuttajasta pitää aineiston arkistointia ansiona. Lähes puolet luovuttajista kokee, että arkistoinnista on ollut itselle varsinaista hyötyäkin: aineisto on hyvässä tallessa, pysyy käyttökunnossa ja tulee tunnetuksi. Lisäksi kaksi kolmesta vastaajasta kannattaa ajatusta, että Suomessa tutkimuksen rahoittajat edellyttäisivät tutkimusaineistojen arkistointia tiedeyhteisön käyttöön.

WWW-sivut ja henkilökohtainen sähköposti tavoittavat

Vastaajat ovat saaneet tietoarkiston toiminnasta ja palveluista tietoa pääasiassa tietoarkiston verkkosivuilta (71 %) ja henkilökunnalta sähköpostitse (41 %). Tietoarkisto-lehden, tiedotteiden ja sähköpostilistan osuudet ovat pienehköjä. Näistäkin lähteistä tosin haluttaisiin saada enemmän tietoa. Viidakkorumpu, kollegat ja ystävät, osoittautuivat hyviksi tiedotuskanaviksi. Asiakkaat haluaisivat saada tietoarkistosta tietoa myös suoraan oman yliopistonsa kautta.

Palautetta, kiitos

Vastaajat kiittelivät tietoarkistoa nopeasta, luotettavasta ja ystävällisestä palvelusta. Parannusehdotuksiakin saatiin, ohessa niistä muutamia:

  • "Tunnettavuus ei ole paras mahdollinen opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan keskuudessa."
  • "Olisi hyvä jos olisi mahdollista tilata Tilastokeskuksen aineistot teidän kautta."
  • "MOTV:hen lisää ja monipuolisempia/monimutkaisempia esimerkkejä monimuuttujamenetelmien käytöstä olemassa olevien helppojen esimerkkien lisäksi!"
  • "FSD voisi tulevaisuudessa keskittyä entistä enemmän myös koulutukseen, esimerkiksi järjestämällä kursseja eri tutkimusmenetelmien ja -ohjelmien käytöstä."

Kyselyn toteutuksesta

Tietoarkiston asiakkaiden mielipiteitä aineistopalvelusta ja -varannosta, verkkosivuista ja tiedotuksesta kartoitettiin verkkokyselynä helmikuussa 2008. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Xestia. Kyselyraportti on kokonaisuudessaan luettavissa verkossa, salasana on fsd-kys.

Kysely suunnattiin tietoarkistosta vuosina 2005-2007 aineistoja tilanneille sekä kaikille luovuttajille. Kyselystä lähetettiin sähköpostiviesti 667 asiakkaalle. Vastauksia saatiin yhteensä 192. Vastaajien enemmistö on tutkijoita (23 %), perustutkinto-opiskelijoita (20 %) ja professoreita tai tutkimusjohtajia (17 %). Tieteenalakseen vastaajat ilmoittivat useimmiten sosiaalitieteet (43 %) tai politiikan tutkimuksen (15 %).

Vastanneiden kesken arvottiin kaksi tietoarkiston julkaisuja sisältävää kirjakassia. Onnetar suosi Vesa Rouhiaista ja Erling Solheimia. Tietoarkiston ensimmäisen kyselyn tulokset löytyvät aiemmasta verkkolehdestä.