FSD Bulletin

Numero 30 (2/2010)
17.6.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Tutkimuksen eettinen arviointi ihmistieteissä käynnistyy

Teksti: Helena Laaksonen

Ihmistieteiden eettisten toimikuntien perustaminen on hyvässä vauhdissa Suomen yliopistoissa. Keskeisistä monialaisista yliopistoista kymmenen on sitoutunut tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaan ohjeistukseen ja ehdotukseen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi. Tampereella ihmistieteiden eettisen toimikunnan työ käynnistyy heti kesälomien jälkeen.

Tampereella arviointitoimikunnassa on yliopistojen lisäksi edustajia muistakin organisaatioista, jotka tekevät ihmistieteellistä tutkimusta. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan, TENKin, pääsihteeri Liisa Nieminen kertoo, että Helsingissä päädyttäneen samantyyppiseen ratkaisuun kuin Tampereella.

Turun yliopisto ei ole vielä sitoutunut virallisesti TENKin ennakkoarviointia koskevaan ohjeistukseen, mutta valmistelutyö on Niemisen mukaan Turussa käynnissä. Myös siellä Tampereen malli on saanut kannatusta. Lapin yliopisto ei myöskään ole toistaiseksi sitoutunut TENKin ohjeistukseen. Toisaalta siellä johtosääntö määrää ennakkoarvioinnin yliopistoneuvoston tehtäväksi. Myös Turun yliopistossa on ollut eettinen toimikunta ennen TENKin viime vuonna julkaistua ohjeistusta.

– Toimikuntien arvioitavaksi tulevien tutkimusten määrän ennakointi tuottaa vaikeuksia, Nieminen kertoo. Helsingissä on pohdittu mahdollisuutta jakaa toimikunta eri alojen jaostoihin työtaakan helpottamiseksi. Myös erikielisten hakemusten käsittely saattaa vaatia työnjakoa.

TENKin ehdotuksen mukaan suurin osa tutkimuksesta voidaan edelleen tehdä ilman eettistä ennakkoarviointia. Se koskisi vain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia, kuten tutkimuksia, joissa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen tai poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta. Ennakkoarviointi voidaan toteuttaa myös julkaisijan, rahoittajan tai yhteistyötahon sitä edellyttäessä. Ehdotettu järjestelmä on huomattavasti kevyempi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa käytössä oleva.

Ennakkoarviointi Tampereella

Tampereella arviointitoimikunta perustettiin toukokuun alussa. Nykyisen toimikunnan toimikausi jatkuu 2013 huhtikuun loppuun. Toimikunnassa on seitsemän edustajaa Tampereen yliopistosta. Lisäksi siinä on edustajat alueen muista korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista, Tampereen teknillisestä yliopistosta, ammattikorkeakoulusta ja UKK-instituutista. Toimikunnan puheenjohtajana toimii psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen.

Toimikunnan tehtävänä on järjestää alueellaan yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä ja ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan tutkimuksen eettisyyden kehittymistä.

Ihmistieteiden eettinen toimikunta on sopinut työnjaosta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kanssa. Sairaanhoitopiirin toimikunta antaa lausuntoja tutkimuksista, jotka kuuluvat arvioinnin piiriin lain lääketieteellisestä tutkimuksesta perusteella. Se arvioi kaikki potilaisiinsa kohdistuvat tutkimukset ja kaikki tutkittavan fyysiseen koskemattomuuteen puuttuvat tutkimukset.

Ihmistieteiden eettisen toimikunnan arviointitehtävä perustuu tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimiin periaatteisiin. Toimikunta antaa lausunnon tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä lausunnon pyytäjältä saamansa materiaalin perusteella. Lausunnon perusteeksi edellytetään muun muassa tutkimussuunnitelma ja tiivistelmä, tutkimuksesta vastaavan henkilön oma arviointi tutkimuksen eettisyydestä, tutkittaville annettava tieto ja materiaali tutkimuksesta ja suostumuslomake sekä aineistonhallintasuunnitelma.

Koulutus- ja tiedotustilaisuuksia syksyllä

TENK järjestää marraskuun alussa Helsingissä seminaarin Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä. Se on tarkoitettu koulutustilaisuudeksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten eettisille toimikunnille ja muille kiinnostuneille. Myös Tampereen toimikunta järjestää oman tiedotusseminaarin syksyllä.

 

Viitteet ja lisätietoja:
» Tampereen yliopisto: Ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettinen arviointi. Verkkosivusto: <http://www.uta.fi/tutkimus/etiikka/arviointitmk.html> [viitattu 15.6.2010].
» Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009. PDF-dokumentti verkossa: <http://www.tenk.fi/ennakkoarviointi/eettisetperiaatteet.pdf> [viitattu 11.6.2010].
» Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK
» Laaksonen Helena (2009). Ennakkoarviointiprosessi yhdysvaltalaiseen tapaan. Tietoarkisto, 2/2009. 18.8.2009. Verkkolehti: <https://www.fsd.tuni.fi/lehti/fi/27/DTurner.html> [viitattu 15.6.2010].