FSD Bulletin

Numero 30 (2/2010)
17.6.2010

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Vertailutietoa lasten kokemuksista rikosuhreina vuosilta 1988 ja 2008

Teksti: Hannele Keckman-Koivuniemi

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on kaksi lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja muuta rikollisuutta kuvaavaa tutkimusaineistoa. Tuoreempi ja laajempi Lapsiuhritutkimus 2008 vapautuu pian tutkimus- ja opetuskäyttöön. Ensimmäinen suomalainen lapsiuhritutkimus on vuodelta 1988. Sekin on arkistoitu tietoarkistoon.

Uhritutkimukset ovat yksi tapa tutkia rikostilastojen ulottumattomiin jäävää piilorikollisuutta. Niillä kartoitetaan vastaajien joutumista erilaisten rikosten uhreiksi. Piilorikollisuutta voidaan selvittää myös itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimuksilla.

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja muuta rikollisuutta kartoitettiin Suomessa ensimmäistä kertaa laajasti vuonna 2008 Poliisiammattikorkeakoulun, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Lastensuojelun keskusliiton toteuttamassa lapsiuhritutkimuksessa. Kuitenkin jo vuonna 1988 Heikki Sariola Lastensuojelun keskusliitosta oli toteuttanut kyselyn, joka keskittyi lähinnä lasten väkivaltakokemuksiin perheen sisällä ja seksuaalikokemuksiin.

FSD2406 Lapsiuhritutkimus 1988 selvitti peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kasvatusta, kuritusta ja seksuaalisia kokemuksia aikuisten kanssa. Kyselytutkimukseen vastasi yli 7000 nuorta yli 360 luokalta ympäri Manner-Suomen. Aineisto on saatavilla tutkimus- ja opetuskäyttöön tietoarkistosta.

Lapsiuhritutkimus 2008 vapautuu jatkokäyttöön

Vuoden 2008 lapsiuhritutkimuksessa toistettiin kysymykset kotona koetusta väkivallasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Samalla laajennettiin kysely kattamaan myös muita väkivalta- ja rikosmuotoja. Lisäksi vuoden 2008 lapsiuhritutkimukseen osallistuivat yhdeksäsluokkalaisten ohella kuudesluokkalaiset. Kyselyyn vastasi 13 515 lasta ja nuorta yli 500 koulusta. Aineisto on saatavilla tutkimus- ja opetuskäyttöön tietoarkistosta heinäkuussa 2010.

kuvio

Kuvio: Yhdeksäsluokkalaisten kokemukset vanhempien käyttämästä väkivallasta ennen 14 vuoden ikää 1988 ja 2008 (%).
Lähteet: Sariola 1988 ja Ellonen & al. 2008.

Ensimmäinen aikuisille suunnattu rikosuhritutkimus toteutettiin Suomessa vuonna 1980. Vastaavia haastattelututkimuksia on tehty kuudesti sen jälkeen. Tuorein Tilastokeskuksen keräämä Kansallinen uhritutkimus on vuodelta 2009. Erityisesti naisten kokemaa väkivaltaa on tutkittu vuosien 1997 ja 2005 naisuhritutkimuksissa. Ainoastaan lapsiuhritutkimukset on arkistoitu tietoarkistoon.

 

Lähteet ja lisätietoja:
» Ellonen, Noora & Kääriäinen, Juha & Salmi, Venla & Sariola, Heikki: Lapsiuhritutkimus 2008 [elektroninen aineisto]. FSD2416, versio 1.0 (2010-07-01). Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu & Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos & Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto [tuottajat], 2008. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2010.
» Ellonen, Noora & Kääriäinen, Juha & Salmi, Venla & Sariola, Heikki (2008). Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulun raportteja; 71. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja; 87.
» Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2010). Lapset arvioimassa tutkimuksen etiikkaa - esimerkkinä uhritutkimus. Teoksessa Lagström, Hanna & Pösö, Tarja & Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim.) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 192–209.
» Sariola, Heikki: Lapsiuhritutkimus 1988 [elektroninen aineisto]. FSD2406, versio 1.0 (2009-01-15). Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto [tuottaja], 1988. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2009. Aineiston kuvailutiedot verkossa: <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2406> [viitattu 16.6.2010].
» Aineistojen tilaaminen tietoarkistosta
» Lapsiuhritutkimus Poliisiammattikorkeakoulun sivuilla
» Kansallinen uhritutkimus
» Naisuhritutkimus 2005


Avaus: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -kirja

Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen ja Kaisa Vehkalahti ovat toimittaneet artikkelikokoelman, joka on ensimmäinen suomalainen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohtiva yleisteos. Kirjahanke toteutettiin Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyönä.

Teos sisältää sekä lääketieteellisen että humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen ohjaavaa lainsäädäntöä, eettistä koodistoa sekä tutkijoiden kentältä esiin nostamia näkökulmia lapsiin ja nuoriin liittyvistä erityiskysymyksistä. Tutkimustiedon käyttö -osioon ovat kirjoittaneet muun muassa Noora Ellonen ja Tarja Pösö sekä Arja Kuula. Ellosen ja Pösön artikkeli tarkastelee tutkimuksen etiikkaa lasten arvioimana. Artikkeli perustuu vuoden 2008 lapsiuhritutkimuksen avokysymykseen, jossa vastaajat kuvaavat uhrikyselyyn vastaamiseen liittyviä tuntemuksiaan. Arja Kuula puolestaan tarkastelee artikkelissaan tutkimuksen etiikkaa alaikäisiltä kerätyn aineiston arkistoinnin ja jatkokäytön näkökulmasta.

Langström, Hanna & Pösö, Tarja & Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim.) (2010). Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Julkaisuja 101. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Helsinki: Yliopistopaino.