FSD Bulletin

Numero 17 (2/2005)
13.6.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Tietoarkiston vuosi 2004

Vilkas, vakiintunut ja visioiva viisivuotias

Hannele Keckman-Koivuniemi 13.6.2005

Tietoarkiston viidentenä toimintavuonna aineistoja tilattiin jatkokäyttöön aikaisempaa enemmän. Keväällä tietoarkisto käynnisti kolmivuotisen hankkeen, joka tuottaa oppimateriaalia tutkimusmenetelmien opetuksesta, tiedonhausta, tutkimusetiikasta sekä aineistojen keruusta, käsittelystä, arkistoinnista ja jatkokäytöstä.

Aineistojen jatkokäyttö kasvoi

Jatkokäyttöön luovutetut 2004 lopussa

FSD luovutti vuonna 2004 jatkokäyttöön 480 aineistoa. Tämä oli lähes sata aineistoa enemmän kuin edellisenä vuonna. Suosituimpia kvantitatiivisia aineistosarjoja olivat kansainväliset World Values Survey - ja ISSP-tutkimukset sekä Eurobarometrit. Jatkokäyttäjät tilasivat ahkerasti myös kotimaisia EVAn kansallisia asennetutkimuksia, Sosiaalibarometrejä, Puolueiden ajankohtaistutkimuksia ja MTS-tutkimuksia. Jatkokäyttöön luovutettiin 24 kvalitatiivista aineistoa. Suosituin kvalitatiivinen aineisto oli Yksi päivä mediaa 2001.

Aineistoja luovutettiin niin tutkimus-, opetus- kuin opiskelukäyttöönkin. Noin joka neljäs asiakas tilasi tutkimuksia pro gradunsa tai väitöskirjansa aineistoiksi. Aineistoja toimitettiin yli 30 organisaatioon Suomessa ja ulkomailla, eniten Helsingin ja Tampereen yliopistoihin. Ulkomailta tuli hakemuksia entistä enemmän. Lisäksi Menetelmäopetuksen tietovarannosta, MOTVista, vapaasti ladattavat aineistot olivat ahkerassa käytössä.

Toimintavuoden aikana arkistoon saatiin 66 aineistoa, joista seitsemän oli kvalitatiivisia. Kansainvälisiä tutkimuksia saatiin ICPSR:n (Inter-university Consortium for Political and Social Research) ja Saksan tietoarkiston kautta. Kotimaisia aineistoja toimittivat muun muassa Kirkon tutkimuskeskus, Kuntaliitto ja Tampereen kaupunki.

Kotisivut, tiedotuslehti ja sisäinen tietokanta uudistuivat

FSD julkaisi uudet kotisivunsa 5-vuotisjuhliensa kunniaksi huhtikuussa. Uudistuksen tavoitteena oli luettavuuden, tiedon löytymisen ja navigoinnin helpottaminen. Toimintavuonna tietoarkiston suomenkielisillä verkkosivuilla oli keskimäärin 1500 ja englanninkielisillä 90 käyntiä vuorokaudessa. Suosituin osio oli Menetelmäopetuksen tietovaranto.

FSD:n verkkolehden nimi on ollut syyskuusta 2004 lähtien ytimekkäästi Tietoarkisto (englanninkielisenä FSD Bulletin). Joulukuussa ilmestyneen painetun lehden teemana oli kansainvälinen yhteistyö.

Tietoarkisto otti vuonna 2004 käyttöön sisäisen TIIPII-tietokantansa uuden käyttöliittymän ja tietokantaohjelmisto vaihdettiin. Uusi tietokanta helpottaa muun muassa aineistojen käytön ja arkistointityön seurantaa ja raportointia.

Hankkeita ja yhteistyötä kotimaassa...

Oppimateriaalihankkeessa alkoi tutkimusaineistojen keruuseen, prosessointiin, kuvailuun, käyttöön sekä eettisiin ja juridisiin kysymyksiin liittyvän oppikirjan kirjoittaminen. Myös aineistojen jatkokäytön oppaan tekeminen käynnistyi. Keväällä aloitettiin Kuopion yliopiston ja FSD:n yhteistyönä Menetelmäopetuksen tietovarannon laajentaminen kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin ja aineistoihin.

Aatemaatti sai syksyn kunnallisvaaleissa jatkoa. Vaalimaatti 2004 sisältää rekisteröityjen puolueiden kunnallisvaaliohjelmia sekä voimassaolevia puolueohjelmia. Lisäksi tietoarkisto järjesti vuonna 2004 kaksi laajahkoa valtakunnallista seminaaria tutkimusmenetelmien oppimateriaaleista ja verkko-opetuksesta sekä kansalaisvaikuttamisen tutkimustarpeista.

... ja kansainvälisesti

Tietoarkisto oli edustettuna Euroopan data-arkistojen yhteenliittymän, CESSDAn, kokouksissa sekä alan tietoarkistojen työntekijöiden kansainvälisen ammatillisen yhdistyksen, IASSISTin, konferenssissa. Tietoarkisto toimi vuoden aikana aktiivisesti data-aineistojen kuvailuun tarkoitetuttua DDI-formaattia kehittävässä DDI-allianssissa sekä muun muassa CESSDAn uutta monikielistä aineistoluetteloa kehittävässä Madiera-hankkeessa.

FSD osallistui toimintavuonna myös kansainvälisten ISSP- ja ESS-vertailututkimusten tuoreimpien aineistojen tekemiseen. Lisäksi tietoarkisto vastasi edelleen Suomen Luxembourg Income Study -projektin jäsenmaksusta.

Tarkempia tietoja tietoarkiston vuoden 2004 toiminnasta löytyy vuosikertomuksesta, joka julkaistaan verkossa lähiaikoina.