Oppimateriaalihanke

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kolmivuotinen oppimateriaalihanke päättyi vuoden 2006 lopussa. Strategiakauden päätavoitteita toteuttaneessa hankkeessa tehtiin monipuolista oppimateriaalia tutkimuksen ja opetuksen tueksi. Hankkeen näkyvimpiä tuloksia ovat Arja Kuulan kirjoittama Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys -oppikirja, tietoarkiston ja Kuopion yliopiston sosiaalipsykologian ja sosiologian laitoksen yhteistyönä toteuttama Menetelmäopetuksen tietovarannon kvalitatiivinen osa, KvaliMOTV sekä Mari Kleemolan ja Hannele Keckman-Koivuniemen kirjoittama Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön.

Oppimateriaalihanke koostui osioista: tutkimusmenetelmien opetuksesta, tiedonhausta, tutkimusetiikasta sekä aineistojen keruusta, käsittelystä, arkistoinnista ja jatkokäytöstä (engl. secondary use). Lisäksi hankkeessa laajennettiin ja täydennettiin tietoarkiston Menetelmäopetuksen tietovarantoa, MOTVia. Hankkeeseen kuului myös kansainvälisiä osioita. FSD koordinoi kahdeksan eurooppalaisen tietoarkiston EU-rahoitteisessa MADIERA-hankkeessa muun muassa aineistoportaalin tunnettuutta tukevaa tiedottamista ja oppimateriaalituotantoa. Monikielisen yhteiskuntatieteellisen asiasanaston ELSSTin avulla portaalista voi hakea aineistoja eri kielillä.

Kohderyhmät

Oppimateriaalihanke toteutettiin osittain koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Sen kohderyhminä olivat muiden muassa yhteiskunta-, terveys- ja kasvatustieteiden sekä humanististen alojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijat, tutkijat, opettajat ja tietopalveluammattilaiset.

Julkaisu ja tiedottaminen

Arja Kuulan Tutkimusetiikka-kirja julkaistiin keväällä 2006 Vastapainon kustantamana. Hannele Keckman-Koivuniemen ja Mari Kleemolan kirjoittama aineistojen jatkokäytön opas julkaistiin painettuna Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja -sarjassa ja digitaalisesti verkkojulkaisuna. Hankkeen etenemistä seurattiin tietoarkiston tiedotuslehdessä ja sähköpostilistalla.

Lisätietoja