Arkistointisopimuksen käyttöoikeusluokat

Aineistonsa arkistoiva tutkija voi valita aineistolleen sopivan käyttöoikeusluokan arkistointisopimuksen kohdasta 4. Siinä todetaan: Tietoarkiston asiakkaat voivat saada tutkimusaineiston käyttöönsä seuraavin ehdoin. Valitse yksi vaihtoehdoista A, B, C tai D.

Käyttöehdon A aineistoja lukuun ottamatta arkistoitujen aineistojen lataaminen edellyttää aina rekisteröitymistä Tietoarkiston asiakkaaksi. Suomalaisten korkeakoulujen asiakkaat rekisteröityvät asiakkaiksi oman organisaationsa peruspalvelutunnuksilla. Muut asiakkaat (esimerkiksi ulkomaisten yliopistojen opiskelijat ja tutkijat) hakevat käyttäjätunnusta Tietoarkistosta rekisteröityäkseen asiakkaaksi.

Arkistoidun aineiston käyttäjän tulee aina viitata tuotoksissaan käyttämäänsä aineistoon. B, C ja D käyttöehdon aineistojen lataajille Tietoarkisto toimittaa määräajoin muistutusviestin aineistoista tehtyjen julkaisujen viitetietojen keräämiseksi.

» Viittausohje

Käyttöehto A

Aineistot ovat kaikkien käytettävissä mihin tarkoitukseen tahansa. A-käyttöoikeusluokan voi valita, jos lainsäädäntö tai eettiset periaatteet sen mahdollistavat. Esimerkiksi tekijänoikeuslainsäädäntö estää lehtiartikkeleista kootun aineiston A-käyttöehdon. Käyttöehdon valinnan voi estää myös tietosuojalainsäädäntö. Pseudonyymeille aineistoille ei voi valita A-käyttöehtoa. Kun aineisto on kerätty ihmisiltä, eettisesti tärkeintä on, että tutkimukseen osallistuneet ovat saaneet selkeästi tiedon aineiston avaamisesta kaikkien käytettäväksi Tietoarkiston välittämänä.

A-käyttöoikeusluokan aineistot on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä, joten aineistolla tuotetuissa julkaisuissa ja muissa tuotoksissa tulee aineistoon aina viitata asianmukaisesti. A-käyttöehto on sovelias, kun aineistoille halutaan mahdollisimman laajaa käytettävyyttä. Koska aineistot ovat ladattavissa Ailasta suoraan ilman rekisteröitymistä, Tietoarkisto ei kerää aineistojen käyttäjistä ja käyttötarkoituksista mitään tietoa. A-käyttöehdolla ladatuista aineistoista voi kuitenkin saada selville latausmäärät. Asiakkaat myös usein ilmoittavat Tietoarkistoon viitetiedot aineistosta tuottamistaan julkaisuista.

Käyttöehto B

B-käyttöehdon voi valita, kun tutkimukseen osallistuneet ovat saaneet selkeästi tiedon aineiston avaamisesta tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun Tietoarkiston välittämänä. Opiskelutarkoituksia ovat esimerkiksi menetelmäkurssit ja kandidaatin tutkielmat. Tyypillisin opetustarkoitus on tutkimusmenetelmien opetus. Myös tutkielmien ohjaajat lataavat aineistoja opetustarkoitukseen, kun he haluavat tarkastella ohjattavansa käyttämää aineistoa.

Käyttöehto C

Aineistot ovat käytettävissä vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin Tietoarkiston rekisteröityneille asiakkaille. Ylempiin opinnäytteisiin luetaan pro gradu ja maisterintutkielmat sekä ylemmät AMK-tutkinnon opinnäytetyöt. C-käyttöehdon voi valita, kun tutkimukseen osallistuneet ovat saaneet selkeästi tiedon aineiston avaamisesta tutkimukseen Tietoarkiston välittämänä.

C-käyttöehto valitaan aina aineistoihin, joihin sovelletaan Tietoarkiston ja Kopioston lisenssisopimusta. Niihin lukeutuvat aineistot, jotka koostuvat esimerkiksi sanomalehtien ja aikakauslehtien teksti- ja kuva-aineistoista.

Käyttöehto D

Aineisto on luvanvarainen, sitä ei voi ladata suoraan Ailasta. Tietoarkiston rekisteröityneet asiakkaat voivat hakea käyttölupaa aineistolle Ailassa. Aineiston luovuttaja päättää jokaisesta käyttöluvasta erikseen. Tietoarkisto välittää aineiston niille asiakkaille, joille luovuttaja myöntää käyttöluvan.

D-käyttöehto sopii aineistoille, joiden päätuloksia ei ole vielä julkaistu. Aineiston tekijät voivat lupaprosessin avulla varmistaa, ettei lupia myönnetä heidän kanssaan päällekkäisiin tutkimuksiin. D-käyttöehto on tällöin aina määräaikainen ja se merkitään arkistointisopimuksessa päättyväksi ajankohtana, jolloin aineiston tekijöiden tulokset on saatu julkaistua. Sen jälkeen käyttöehto on joko A, B tai C sen perusteella, mitä tutkittaville on aineiston jatkokäytöstä kerrottu.

D-käyttöehtoa käytetään aina pseudonyymeihin aineistoihin. Niitä ovat esimerkiksi pitkittäistutkimusten aineistot niin kauan kuin tutkimusryhmä säilyttää tutkittavien henkilötietoja, käytännössä niin kauan kuin pitkittäistutkimus kestää. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusryhmä hävittää henkilötiedot. Sen jälkeen käyttöehto on joko A, B tai C sen perusteella, mitä tutkittaville on aineiston jatkokäytöstä kerrottu.

Pseudonyymeiksi tulkitaan myös arkistoitavat aineistot, joiden henkilötietoja tutkimusryhmä säilyttää määräajan tutkimuksen valmistuttua. Tutkimusryhmillä on eri perusteita säilyttää henkilötietoja, vaikka kyseessä ei olisi pitkittäistutkimus. Tällöin aineisto on luvanvarainen siihen saakka, kunnes tutkimusryhmä hävittää henkilötiedot, esimerkiksi 1-2 vuoden kuluttua. Sen jälkeen käyttöehto on joko A, B tai C sen perusteella, mitä tutkittaville on aineiston jatkokäytöstä kerrottu.

D-käyttöehtoa käytetään myös aineistoihin, jotka jatkokäyttöön luovutettavina sisältävät henkilötietoja (pois lukien media-aineistot). Aineiston arkistointi henkilötietoineen on poikkeuksellista, mutta joskus esimerkiksi kulttuurintutkimuksen tai historian tutkimuksen aineistoihin on perusteltua sisällyttää henkilötietoja. Pysyvästi henkilötietoineen säilytettävien aineistojen käyttöehto on pysyvästi D eli aineisto on aina luvanvarainen.

Aineistonhallinnan käsikirjassa on ohjeita anonymisoitavien perusaineistojen sekä pseudonyymien aineistojen informointikäytännöistä.