Pennan käyttöehdot

Yleistä palvelusta ja ehdoista

Näitä yleisiä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Tietoarkiston (”Palveluntarjoaja”) ylläpitämään Penna-verkkoalustaan (”Palvelu”). Palvelu on tarkoitettu kirjoitusaineistojen keräämiseen. Käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä. ”Asiakkaalla” tarkoitetaan näissä Käyttöehdoissa henkilöä, henkilöitä tai muuta tahoa, joka haluaa käyttää, tai käyttää, Palvelua edellä mainittuun tarkoitukseen. ”Keruu” tarkoittaa Palvelussa toteutettavaksi suunniteltua, toteutettavissa olevaa tai jo toteutettua kirjoitusaineiston keräämisprosessia.

Palvelun käyttäminen on Asiakkaalle maksutonta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käytöstä Asiakkaalle itselleen aiheutuvista mahdollisista kustannuksista.

Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että vaikka Palvelu on tarkoitettu kirjoitusaineistojen keräämiseen, kaikki Keruut eivät välttämättä sovellu Palveluun. Keruun aloittaminen edellyttää aina yhteisymmärrystä soveltuvuudesta Palveluntarjoajan kanssa. Asiakas ymmärtää myös, että Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tehdä muutoksia Palvelun tekniseen toteutukseen tai käytäntöihinsä soveltuvuuden muodostamiseksi.

Asiakas ymmärtää, että vaikka Keruu toteutetaan, muodostuneen aineiston arkistointi Palveluntarjoajan erilliseen Aila-palveluun jatkokäyttöä varten ratkaistaan erikseen Palveluntarjoajan seulontaperiaatteita soveltaen. Tässä huomiota kiinnitetään esimerkiksi Keruuseen rekrytoitujen kirjoittajien ilmaisemaan tahtoon lähettämiensä kirjoitusten arkistoinnista sekä arkistoitavaksi soveltuvan aineiston riittävään kokoon yleensä.

Palvelun käyttämisestä on Asiakkaalle laadittu erillinen käytännön ohje. Asiakas sitoutuu tutustumaan ohjeeseen ennen yhteydenottoa Palveluntarjoajaan. Mikäli ohjeen ja näiden Käyttöehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan Käyttöehtoja. Palveluun soveltuvaksi arvioidusta keruusta tehdään erillinen sopimus Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä. Jos sopimuksen, Käyttöehtojen tai muiden ohjeiden välillä on ristiriitoja, sovelletaan niiltä osin erikseen laadittua sopimusta. Lisää tietoa Palvelusta saa asiakaspalvelusta.

Asiakas voi lukea omien henkilötietojensa käsittelystä asiakaspalvelussa tietosuojaselosteesta (tietopalvelu, sopimus tutkimusaineistosta). Asiakkaan nimi, yhteystiedot ja taustaorganisaatio voidaan tarvittavin osin julkaista Palvelussa annettaessa tietoja tutkimuksen tekijästä ja muun muassa lisätietojen antajasta.

Palvelun käyttäminen ja toteuttaminen

Palvelun käyttämisestä kiinnostunut Asiakas voi olla yhteydessä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun (sähköposti: asiakaspalvelu.fsd at tuni.fi; puh. +358 29 452 0411) ja lähettämällä ehdotuksen Keruuksi. Ohjeita ehdotuksen valmistelemiseen voi lukea täältä. Palveluntarjoaja ohjeistaa Asiakasta normaalin asiakas- ja tietopalvelutoimintansa puitteissa.

Asiakas sitoutuu kertomaan tutkimusjulkaisussa, opetusnäytteessään tai muussa vastaavassa käyttäneensä Palvelua (Tietoarkiston Penna) aineiston keräämiseen.

Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että Palveluntarjoaja huolehtii Palvelun teknisestä toteutuksesta, ja että Keruu ei anna Asiakkaalle pääsyä tai muuta oikeutta tietojärjestelmiin, käyttötunnuksiin, ohjelmistoihin tai muihin vastaaviin, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

Palveluntarjoaja ylläpitää Palvelua omaan toimintaansa nähden tavanomaisella huolellisuustasolla huolehtien parhaansa mukaan sen jatkuvasta käytettävyydestä ja tietoturvasta. Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että verkkopalvelun ylläpitäminen edellyttää sekä säännöllisiä että tarvittaessa tehtäviä huolto- ja tukitöitä. Palvelun käytettävyyttä ei näinä aikoina pystytä takaamaan.

Säännöllisten huoltotöiden ajankohdasta saa tietoa kirjoittajille suunnatun ohjeen kohdasta Huoltoikkuna. Säännöllisistä huoltotoimenpiteistä, tai niiden vaikutuksesta Palvelun käytettävyyteen, ei ilmoiteta erikseen Asiakkaalle. Jos Palveluntarjoajan tietoon tulee Palvelun käytettävyyteen vaikuttava poikkeuksellinen tapahtuma, jolla arvioidaan olevan huomattavaa merkitystä Keruun toteutumiselle, tekee Palveluntarjoaja parhaansa tiedottaakseen Asiakasta käyttökatkosta.

Vaikka Palvelu toteutetaan normaalia huolellisuutta noudattaen, Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että Palvelu tarjotaan kuitenkin ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin se on saatavilla”, ellei Palvelusta ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Palveluntarjoaja ei esimerkiksi takaa Palvelun toimivuutta tai yhteensopivuutta kaikkien keruukutsuun vastaavien henkilöiden käyttämien laitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmien kanssa. Palveluntarjoaja ei vastaa missään tilanteessa Palvelun toiminnallisuuksien tai käyttökatkosten aiheuttamasta haitasta tai vahingosta Asiakkaalle.

Keruukutsusta ja keruusta tiedottamisesta

Asiakas ymmärtää, että vastuu tutkittavien hankkimisesta ja Keruusta tiedottamisesta on yksin Asiakkaalla. Palveluntarjoaja ei anna minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta tai vakuutusta koskien keruuseen saapuvien vastausten määrää tai laatua. Palveluntarjoajalla on oikeus tiedottaa julkisesti keruusta omilla viestintäkanavillaan, ellei Asiakas tätä nimenomaisesti kiellä.

Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen sisällöstä. Asiakkaan keruukutsu voi sisältää linkkejä sivustoihin tai esimeriksi dokumentteihin, jotka ohjaavat Keruuseen osallistuvan henkilön joko Asiakkaan tai kolmannen tahon ylläpitämälle sivustolle. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta valvoa muun muassa edellä mainittujen linkkien toimivuutta, niiden kohteena olevaa sisältöä ja tietoturvaa. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi havaitsemistaan keruukutsuun sisältyvien linkkien puutteista. Jos Asiakas toimittaa Palveluntarjoajalle keruukutsua varten valokuvan tai muuta vastaavaa materiaalia, Asiakas vakuuttaa ja vastaa yksin siitä, että materiaalin käyttöön on riittävät oikeudet.

Asiakas sitoutuu keruusta tiedottaessaan noudattamaan muun muassa yleisesti hyväksyttyjä tutkimuseettisiä periaatteita, ulkopuolisten palvelujen käyttöehtoja, hyvää käytäntöä sekä soveltuvia lakeja, asetuksia ja muita säännöksiä. Asiakas ymmärtää, että vaikka hän on voinut saada Palveluntarjoajalta yleisen asiakaspalvelun yhteydessä yleisiä neuvoja tai ideoita keruusta tiedottamiseen, huolehtii ja vastaa Asiakas yksin omasta toiminnastaan.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan suhteestaan Palveluntarjoajaan totuudenmukaisesti. Mikäli keruuseen liittyy poikkeuksellisesti kilpailu, arvonta tai muu vastaava, Asiakas sitoutuu huolehtimaan, että Palveluntarjoajaa ei esitetä osallisena järjestelyä. Asiakas sitoutuu toteuttamaan yleisesti linkittämisen Palveluun niin, että siitä ei aiheudu Palveluntarjoajalle, Palvelulle tai muulle taholle vahinkoa, häiriöitä tai muuta vastaavaa haittaa.

Yhteystiedot

Sähköposti: asiakaspalvelu.fsd at tuni.fi

Puhelin: +358 29 452 0411

Käyttöehtojen voimaantulo

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 28.7.2022.