Aineistoon viittaaminen

Tieteellisessä tutkimuksessa käytetyt lähteet on ilmoitettava täsmällisesti. Lähteisiin viitataan tekstin sisällä, taulukoiden ja kuvioiden yhteydessä ja kirjallisuusluettelossa.

Tietoarkistoon arkistoitu tutkimusaineisto on sähköinen tietolähde. Tutkimusaineisto koostuu tyypillisesti datatiedostosta, koodikirjasta ja kyselylomakkeesta. Aineistoon on viitattava kaikissa esityksissä ja julkaisuissa, joissa aineistoa tai sen osaa käytetään.

Viittaamisen helpottamiseksi Tietoarkisto antaa kaikille arkistoimilleen aineistoille malliviittaustiedon. Se julkaistaan aineiston kuvailussa, koodikirjassa ja aineisto-oppaassa. Malliviittauksen voi kopioida lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun tai tieteenalan käytäntöjen mukaisesti.

Jos aineistosi on arkistoitu Tietoarkistoon, voit lisätä aineiston kuvailutiedoissa annetun malliviittauksen omaan ansioluetteloosi.

Lähdeviittaus kirjallisuusluettelossa

Kirjallisuusluettelon lähdeviitteestä on yksiselitteisesti ilmettävä, mistä tiedonlähteestä on kyse. Tietoarkistoon tallennettuun tutkimusaineistoon viitattaessa tärkeitä aineiston yksilöiviä tietoja ovat tekijä, tekijän taustaorganisaatio, aineiston nimi, keruuajankohta, versio, aineistonumero, urn-tunnus sekä jakajatieto.

Esimerkkejä. Aineistolla on henkilötekijä tai -tekijät:

Nystedt, Ursula (Jyväskylän yliopisto): Erityislapsiperheiden vertaistukiverkostot 2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2015-12-18). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3066

Turunen, Leo (Suomen kuurosokeat ry) & Kivioja, Arvi (Kuulonäkövammaisten lasten vanhemmat ry) & Riihimäki, Jouni (Kuurojen palvelusäätiö) & Määttä, Paula (Jyväskylän yliopisto): Kuulonäkövammaisten lasten vanhemmat 2007 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-02-29). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3064

Esimerkkejä. Aineistolla on organisaatiotekijä tai -tekijät:

Suomen Gallup & Helsingin yliopisto: Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 4.1 (2005-06-10). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1000

Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) & Nuorisotutkimusseura: Nuorisobarometri 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-01-22). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3085

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry: Sosiaalibarometri 2012 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2015-10-26). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2849

Esimerkkejä. Aineistolla on henkilö- ja organisaatiotekijöitä:

International Social Survey Programme & Blom, Raimo (Tampereen yliopisto) & Melin, Harri (Tampereen yliopisto): ISSP 2015: työorientaatiot IV: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-04-14). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3106

Viittaus tekstissä

Tekstin sisällä tutkimusaineistoon viitataan tekijän nimellä. Jos henkilötekijää ei ole, viitataan tutkimusaineiston nimellä. Viittauksessa mainitaan aineiston keruuvuosi.

Esimerkkejä:

Sonja Iltasen (2001-2002) vaatesuunnittelua käsittelevässä haastatteluaineistossa naisten ikääntymistä kuvataan vaihtelevasti ja osin ristiriitaisin tavoin.

Yli 80 % suomalaisista suomalaisista piti ilmastonmuutosta kokonaan tai pääosin ihmisen aiheuttamana (Ekholm et. al. 2006).

Vuonna 1973 tehdyssä kyselyssä lähes 70 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän "maataloutta pitäisi tukea enemmän, jotta Suomi ei joutuisi liian riippuvaiseksi ulkomaisesta elintarviketuotannosta" kanssa (Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973).

Noin neljäsosa suomalaisista ei kävele tai pyöräile päivittäin työ- tai asiointimatkoillaan (ISSP 2007: Vapaa-aika ja urheilu).

Viittaus kuviossa ja taulukossa

Taulukoiden ja kuvioiden yhteydessä kannattaa mainita perusviittaustietojen lisäksi tutkimusaineiston arkistonumero.

kuvio

taulukko

Kyselylomakkeisiin, koodikirjoihin, aineisto-oppaisiin ja muihin aineistoon liittyviin tiedostoihin viittaaminen

Tietoarkistoon tallennettujen aineistojen kyselylomakkeet ja muut keruuinstrumentit, muuttujat, koodikirjat ja aineisto-oppaat ovat pääosin saatavilla vapaasti verkossa. Ne ovat osa tutkimusaineistoa, joten jos käyttää niitä lähteenä, viittaukseen on sisällytettävä myös tutkimusaineiston tiedot. Käytäntö muistuttaa toimitetun teoksen artikkeliin viittaamista. Viitteessä mainitaan myös tiedoston verkko-osoite ja hakupäivä.

Aineistonkeruuinstrumenttien tekijät ovat samat kuin koko tutkimusaineiston tekijät ja jakaja on Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Koodikirjan ja aineisto-oppaan tuottaja ja jakaja on Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Esimerkki. Aineistonkeruuinstrumentin viittaustieto:

Suomen Gallup & Helsingin yliopisto: Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973. Kyselylomake [verkkoaineisto]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Saatavissa: <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD1000/PIP/quF1000.pdf> [viitattu 28.4.2016]. Kyselylomake on osa aineistoa Suomen Gallup & Helsingin yliopisto: Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 4.1 (2005-06-10). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1000

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS): Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014. Kirjoitusohjeet [verkkoaineisto]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD3020/PIP/wiF3020.pdf> [viitattu 28.4.2016]. Kirjoitusohjeet ovat osa aineistoa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS): Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2015-06-24). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3020

Esimerkki. Muuttujan viittaustieto:

International Social Survey Programme & Blom, Raimo (Tampereen yliopisto) & Melin, Harri (Tampereen yliopisto): ISSP 2015: työorientaatiot IV: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-04-14). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3106. [k35b] Kuinka usein: Työsi on mielestäsi stressaavaa? <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD3106?tab=variables&variable=K35B&study_language=fi> [viitattu 28.4.2016].

Esimerkki. Koodikirjan ja aineisto-oppaan viittaustiedot:

Käsitykset ilmastonmuutoksesta 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2010. Saatavissa: <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2262/PIP/cbF2262.pdf> [viitattu 28.4.2016]. Koodikirja on osa aineistoa Ekholm, Peter (Ajatuspaja e2) & Jutila, Karina (Ajatuspaja e2) & Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus): Käsitykset ilmastonmuutoksesta 2006 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2007-05-10). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2262

Tutkimusryhmien missio ja yhteistyö Portugalissa, Itävallassa ja Suomessa 2012-2013 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Saatavissa: <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD3029/PIP/dgF3029.pdf> [viitattu 28.4.2016]. Aineisto-opas on osa aineistoa Nokkala, Terhi (Jyväskylän yliopisto) & Diogo, Sara (Jyväskylän yliopisto): Tutkimusryhmien missio ja yhteistyö Portugalissa, Itävallassa ja Suomessa 2012-2013 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-03-11). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3029