Tietoarkisto selkokielellä

Sivulla on tietoa Tietoarkistosta selkosuomeksi.

Tietoarkisto palvelee tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia. Se säilyttää tutkimukseen kerättyjä aineistoja. Tietoarkiston palvelut ovat maksuttomia.

Tällä sivulla on neljä osiota. Ne on lueteltu alla.

Mikä on Tietoarkisto?

Tietoarkisto on tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia palveleva arkisto. Se säilyttää tutkimukseen kerättyjä aineistoja. Aineisto on tietokokonaisuus, jonka avulla voi tehdä tieteellistä tutkimusta. Aineisto voi koostua esimerkiksi kyselytutkimukseen kerätyistä vastauksista.

Aineistot säilytetään Tietoarkistossa jatkokäyttöä varten. Jatkokäyttö tarkoittaa aineiston käyttämistä alkuperäisen tutkimuksen jälkeen.

Tietoarkisto jakaa aineistoja jatkokäyttöön esimerkiksi tutkimuksissa, opiskelussa ja opetuksessa. Tietoarkisto tarjoaa myös muita tieteelliseen tutkimukseen ja aineistoihin liittyviä palveluita.

Tietoarkisto toimii Tampereen yliopiston yhteydessä, mutta Tietoarkiston palveluita voi käyttää myös muissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

Tietoarkisto perustettiin vuonna 1999 nimellä "Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto". Tietoarkisto ottaa kuitenkin yhteiskuntatieteellisten aineistojen lisäksi vastaan esimerkiksi humanististen tieteiden, kasvatustieteiden ja terveystieteiden tutkijoiden keräämiä aineistoja. Tietoarkisto palvelee tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita.

Tietoarkisto varmistaa, että aineistot säilyvät käytettävinä ja ymmärrettävinä vuodesta toiseen. Tietoarkiston työntekijät esimerkiksi kuvailevat aineiston tarkasti. Näiden kuvailutietojen avulla jatkokäyttäjä tietää, minkälaista tietoa aineistossa on. Lisäksi kuvailutietojen avulla voi ymmärtää aineiston sisällön ilman alkuperäisen tutkijan apua.

Tietoarkistolla on CoreTrustSeal (CTS) -luotettavuustodistus. Se tarkoittaa, että Tietoarkisto säilyttää sähköisiä aineistoja luotettavasti ja sen asiakkaiden on helppo saada aineistoja käyttöönsä.

Tietoarkisto saa perusrahoituksen Tampereen yliopistolta, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö antaa rahoitusta valtakunnallisen tietoarkistotehtävän hoitamista varten. Perusrahoituksen lisäksi Tietoarkisto saa erilaisiin hankkeisiin rahoitusta Suomen Akatemialta ja CESSDAlta, joka on eurooppalaisten data-arkistojen kattojärjestö. Suomi on CESSDAn jäsen, ja Tietoarkisto edustaa Suomea CESSDAssa. Tietoarkisto on joskus mukana myös hankkeissa, jotka ovat muiden kuin Tampereen yliopiston, Suomen Akatemian tai CESSDAn rahoittamia.

Tietoarkistolla on monia tehtäviä. Tietoarkisto esimerkiksi

 • hankkii aineistoja arkistoitavaksi
 • tarkistaa ja kuvailee aineistot
 • säilyttää aineistot käyttökuntoisina
 • sopii aineistojen käyttöehdoista tutkijan kanssa
 • toimittaa aineistoja jatkokäyttöön
 • vastaa asiakkaiden kysymyksiin aineistojen käytöstä
 • edistää tutkimusaineistojen jatkokäyttöä
 • tukee tutkijoita aineistojen keruussa ja jatkokäytössä
 • tukee tutkimusmenetelmien opetusta
 • tiedottaa arkiston toiminnasta ja alan tapahtumista
 • osallistuu tietoarkistoalan kansainväliseen yhteistyöhön.

Mikä on aineisto?

Aineisto on tietokokonaisuus, joka koostuu esimerkiksi kyselytutkimuksen kaikista vastauksista. Tällaisen aineiston avulla voidaan tehdä tutkimusta aiheesta, johon liittyvää tietoa aineistoon on kerätty. Tieteellisen tutkimuksen tulokset perustuvat useimmiten johonkin aineistoon.

Tietoarkisto tallentaa eli arkistoi tutkimukseen kerättyjä aineistoja. Aineiston arkistoinnista on monia hyötyjä. Arkistointi mahdollistaa vaivalla kerättyjen aineistojen käytön myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen rahoittajat usein myös edellyttävät arkistointia. Arkistointi mahdollistaa myös tutkimustulosten toistettavuuden ja tarkastamisen. Näin myös tieteen avoimuus ja läpinäkyvyys paranevat.

Tietoarkistoon arkistoidut aineistot ovat saatavilla palveluportaali Ailassa. Aila on Tietoarkiston palvelu, jossa asiakkaat voivat hakea aineistoja, lukea aineistojen kuvauksia sekä ladata aineistoja itselleen. Ailassa on yli 1500 aineistoa. Ailaan täytyy rekisteröityä, jos haluaa ladata muita kuin vapaasti ladattavia aineistoja, joita on noin 90.

Millaisia aineistoja Tietoarkisto ottaa vastaan?
Kuka saa käyttää aineistoja?

Tietoarkisto ottaa vastaan sellaisia sähköisiä tutkimusaineistoja, jotka sopivat esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden, kasvatustieteiden sekä terveystieteiden tutkimukseen, opetukseen tai opiskeluun. Tietoarkisto arkistoi vain sähköisessä muodossa olevia aineistoja, ei siis esimerkiksi paperisia kyselylomakkeita.

Aineistojen soveltuvuus arkistointiin riippuu monesta asiasta. Tietoarkisto arvioi jokaisen aineiston soveltuvuuden erikseen. Tietoarkisto tarkistaa ja kuvailee arkistoitavat aineistot. Tietoarkisto sopii aineiston luovuttajan kanssa arkistointiin ja jatkokäyttöön liittyvistä ehdoista. Aineiston luovuttaja tarkoittaa useimmissa tapauksissa aineiston kerännyttä tutkijaa. Aineiston tekijä ei luovu aineiston tekijänoikeuksista tai muista aineistoon liittyvistä oikeuksista, vaikka hän arkistoi aineiston Tietoarkistoon.

Tietoarkistoon tallennettuja tutkimusaineistoja voi käyttää eri tarkoituksiin. Pientä osaa aineistoista voi käyttää vapaasti kuka vain, mutta muiden aineistojen käyttäjän täytyy joko opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tai olla töissä yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa.

Suurinta osaa Tietoarkistoon tallennetuista aineistoista voi käyttää opetukseen, opiskeluun ja tutkimukseen. Osaa aineistoista voi käyttää vain tutkimukseen. Joitakin aineistoja voi käyttää vain aineiston luovuttajan erillisellä luvalla. Tietoarkisto sopii aineiston luovuttajan kanssa, mihin tarkoitukseen aineistoa voi jatkokäyttää.

Tutkimus tarkoittaa esimerkiksi yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää työtä, jossa aineistosta selvitetään vastaus johonkin ennalta päätettyyn kysymykseen. Opetus on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa annettavaa oppiaineen tai menetelmien koulutusta. Opiskelu on opintojen tekemistä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Mitä palveluita Tietoarkisto tarjoaa?
Kenelle palvelut ovat?

Tietoarkisto tarjoaa tutkimukseen liittyviä palveluja tutkijoille, opiskelijoille ja opettajille sekä kaikille tutkimusaineistoista kiinnostuneille. Tässä on lueteltu Tietoarkiston tärkeimpiä palveluita. Tietoarkiston palvelut kattavat tutkimuksen kaikki vaiheet suunnittelusta keräämiseen, arkistointiin, aineistojen hakuun sekä jatkokäyttöön. Tietoarkiston palvelut ovat maksuttomia.

Arkistointi on tärkein Tietoarkiston tarjoama palvelu. Tietoarkisto säilyttää tutkimusaineistot turvallisesti ja huolehtii, että ne ovat vuodesta toiseen helposti löydettävissä ja käyttökelpoisia. Tietoarkisto tekee tutkijan puolesta ison osan käytännön työstä, jota arkistointi vaatii.

Lue lisää arkistoinnista

Palveluportaali Ailassa julkaistaan kaikkien aineistojen kuvailut suomeksi ja englanniksi. Ailan kautta asiakkaat voivat hakea aineistoja, lukea aineistojen kuvailutietoja sekä ladata aineistoja.

Aila

Aineistonhallinnan käsikirja on tutkijoille suunnattu ohjekirja, jota voi lukea internetissä. Käsikirjassa on ohjeita aineiston keräämisen suunnitteluun, aineiston käsittelyyn ja säilyttämiseen sekä muihin aineiston hallintaan liittyviin asioihin.

Aineistonhallinnan käsikirja

Penna on työkalu kirjoitusaineiston keräämiseen. Kirjoitusaineisto on aineisto, jossa osallistujat kirjoittavat tutkimuksen aiheeseen liittyvän tekstin ja lähettävät sen tutkijalle. Pennan avulla kirjoitukset on helppo kerätä ja arkistoida Tietoarkistoon.

Penna (Avautuu uuteen välilehteen)

Pohtiva on tietovaranto, johon on koottu suomalaisten poliittisten puolueiden ohjelmia ja muita poliittisia tekstejä 1800-luvun lopulta nykypäivään.

Pohtiva (Avautuu uuteen välilehteen)

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja on internetissä luettava oppikirja. Sen avulla voi opiskella ja opettaa tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä. Se sisältää harjoituksia ja harjoitusaineistoja, jotka helpottavat oppimista. Verkkokäsikirja korvaa vanhan Menetelmäopetuksen tietovarannon.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja

Tietopalvelusta saa lisätietoa Tietoarkiston palveluista ja aineistojen käytöstä. Asiakaspalvelijamme neuvovat mielellään tutkimusaineistoihin liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää tietopalvelusta