Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus (LAKU)
(Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, JYLS)

Persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen kehitys lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus, lyhyemmin Lapsesta aikuiseksi (LAKU), alkoi Jyväskylän yliopiston psykologian professori Lea Pulkkisen väitöskirjatyönä vuonna 1968. Professori Pulkkinen johti tutkimusta vuoteen 2012 asti. Vuodesta 2013 tutkimusta on johtanut tutkimusjohtaja Katja Kokko. Tutkimus on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 50 vuotta. Tutkimuksen teemoja ovat olleet sosioemotionaalinen kehitys ja persoonallisuus, koulutus ja työura, perhetausta ja oma perhe, terveyskäyttäytyminen ja terveys sekä yhteiskuntaan sopeutuminen. Tutkimus tunnetaan kansainvälisesti nimellä the Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS).

Aineistonkeruu

Tutkimuksen alkaessa siihen osallistui 369 kahdeksanvuotiasta satunnaisesti valittua lasta kansakoulun toiselta luokalta. Tämän jälkeen aineistoa on kerätty, kun tutkittavat ovat olleet iältään 14-, 20-, 27-, 33-, 36-, 42-, 50 ja 60-vuotiaita. Viimeisin aineisto kerättiin 2020-2021 osana Elämänkaaren aikana muotoutuvat yksilölliset kehityspolut elämänsiirtymiin 60-vuotiaana (TRAILS) -projektia. Aineistonkeruun päämenetelmät olivat kouluiässä opettajien ja tovereiden arvioinnit oppilaiden sosiaalisesta käyttäytymisestä ja aikuisiässä henkilökohtainen haastattelu ja kyselylomakkeet. 42- ja 50-vuotiaina tutkittavat osallistuivat lisäksi terveystarkastukseen ja laboratoriokokeisiin.

Tutkimukseen osallistuneiden joukko on pysynyt koko projektin ajan suurena: aikuisiässä seurantatietoa on kullakin tutkimuskerralla saatu vähintään 70 prosentista alkuperäisotoksesta. Tutkimusjoukon on todettu edustavan hyvin omaa ikäluokkaansa perhesuhteiden, koulutuksen, ammattiaseman ja työttömyyden suhteen.

Tutkimushankkeen verkkosivuilla on lisätietoa tutkimusvaiheista ja käytetyistä menetelmistä (Avautuu uuteen välilehteen) Katso myös GEREC - Gerontologian tutkimuskeskuksen (Avautuu uuteen välilehteen) hankesivut. GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuksen yhteenliittymä.

Organisaatio ja rahoitus

Tutkimuksen päärahoittajana on vuodesta 1986 lähtien ollut Suomen Akatemia. Lisäksi vuonna 1986 tutkimusta rahoitti Suomen kulttuurirahasto. Vuoteen 1986 asti tutkimus toteutettiin opiskelija- ja virkatyönä Jyväskylän yliopistossa. Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus kuului Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät -tutkimusohjelmaan, jonka Suomen Akatemia ja opetusministeriö nimesivät tutkimuksen huippututkimusyksiköksi vuosiksi 1997-1999 ja uudelleen vuosiksi 2000-2005. Vuonna 2009 aineistoa kerättiin Suomen Akatemian Lea Pulkkiselle (127125) ja Katja Kokolle (118316) myöntämillä rahoituksilla. Myös uusinta keruuta rahoittaa Suomen Akatemia (323541). Projekti sijaitsi vuoteen 2013 asti Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksessa. Vuodesta 2014 alkaen sen pääpaikkana on ollut Gerontologian tutkimuskeskus.

Arkistoidut aineistot

Tietoarkistoon on tallennettu Lapsesta aikuiseksi -aineistojen arkistoversiot. Arkistoversio on data sellaisena, kuin se on esimerkiksi lomakkeilta tallennettu. Yksi arkistoitu aineisto koostuu yleensä aina yhden aineistonkeruun tiedoista. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tutkijoilla on analyysejään varten datoista nk. käyttötiedostot, joiden tietoja on täydennetty muun muassa imputoimalla tai joiden tiedot ovat peräisin useammasta menetelmästä ja/tai aineistonkeruusta.

Lapsesta aikuiseksi -tutkimusprojekti on dokumentoinut aineistojen muuttujatiedot kattavasti suomeksi ja englanniksi Word-tiedostoina. Pitkäaikaissäilytystä varten projektin tuottama suomenkielinen dokumentaatio on Tietoarkistossa siirretty DDI-XML-muotoon.

Tutkimusaineistohin liittyviä julkaisuja ei ole eritelty aineistoittain. Projektin sivuilla on lista aineistoon pohjautuvista julkaisuista ja opinnäytetöistä.

Kunkin aineiston peruskuvailutiedot (muun muassa sisältö, otanta, tekijät) ovat vapaasti saatavilla Tietoarkiston sivuilla.

Lista arkistoiduista aineistoista (Avautuu uuteen välilehteen)

Käyttöluvan hakeminen

Aineistoa on mahdollista saada tutkimuskäyttöön, esimerkiksi väitöskirjatyöhön tai kansainvälistä julkaisua varten, mutta ei opetustarkoitukseen, harjoitustöihin tai kandidaatintutkielmiin. Koska Lapsesta aikuiseksi -data on edelleen tutkijaryhmän aktiivikäytössä, aineistoja saa käyttöönsä vain Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimusjohtaja Katja Kokon suostumuksella. Kokko päättää käyttöluvista tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Käytännössä aineistoa hyödynnetään yleensä yhteistyössä Lapsesta aikuiseksi -hankkeen tutkijoiden kanssa.

Käyttölupahakemusmenettely poikkeaa Tietoarkiston normaalimenettelystä. Hakemusmenettely on kaksiportainen:

  1. Hakija täyttää käyttölupahakemuksen palveluportaali Ailassa. Hyväksyttyään käyttölupahakemuksen Tietoarkisto toimittaa hakijalle aineistojen dokumentteja, jotka sisältävät esimerkiksi kyselylomakkeet, muuttujaluettelot, muuttujien suorat jakaumat ja menetelmätaulukon.
  2. Hakija tekee Tietoarkistolta saamansa materiaalin pohjalta tutkimussuunnitelman, jossa yksilöi tarvitsemansa muuttujat. Tämän tutkimussuunnitelman hakija toimittaa itse suoraan tutkimusjohtaja Katja Kokolle. Jos hakemus hyväksytään, hakija saa tarvitsemistaan muuttujista nk. käyttöversiot suoraan Lapsesta aikuiseksi -tutkijaryhmältä.