Hankkeet

Tietoarkiston omat sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavat hankkeet.

Käynnissä olevat hankkeet

Tietoarkisto saa hankerahoitusta tutkimusinfrastruktuurin rakentamiseen ensisijassa Suomen Akatemialta ja eurooppalaiselta yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen infrastruktuurilta CESSDAlta. Lisäksi Tietoarkisto voi toteuttaa myös muiden tahojen rahoittamia hankkeita joka yksin tai yhdessä hankekumppaneidensa kanssa. Hankerahoituksen turvin tutkitaan ja kokeillaan uutta sekä vahvistetaan ja kehitetään jo hyväksi havaittuja palveluja tai toimintoja.

Käynnissä olevat hankkeet on esitelty tällä sivulla siten, että viimeksi alkanut hanke on ensimmäisenä. Päättyneiden hankkeiden kuvaukset siirretään hankearkistoon.

Open Science Trails

OSTrails

FAIR-periaatteet ovat muodostuneet normiksi hyvälle aineistonhallinnalle ja tutkimuksen tekemiselle. OSTrails-hanke kehittää menetelmiä, työkaluja, ohjeistusta ja koulutusta FAIR-periaatteiden toimeenpanoon tutkimuksen eri vaiheisiin. Hanke pyrkii edistämään tieteellisen tiedon tuotannon suunnittelun, seurannan ja arvioinnin prosesseja. Tietoarkisto on hankkeessa mukana CESSDA ERICin jäsenenä ja osallistuu työpaketteihin, joissa rakennetaan tutkimuksesta infograafeja (scientific knowledge graphs) ja suunnitellaan koneellisesti luettavaa datanhallintasuunnitelmaa yhteiskuntatieteelliselle datalle.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa (grant agreement No. 101130187) ja sitä koordinoi OpenAIRE AMKE.

Rahoituskausi: 1.2.2024–31.1.2027

BeYond COVID

BY-COVID

Hankkeen tavoitteena on yhdistää olemassa olevia ja tulevia tutkimusinfrastruktuureja, -hankkeita ja -aineistoja useilta eri tieteenaloilta, kuten yhteiskuntatieteistä, molekyylibiologiasta ja lääketieteestä yhden eurooppalaisen palvelun alle. Hanke pyrkii tarjoamaan koronaviruksen tutkimukseen soveltuvaa löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää (FAIR) dataa sekä sen analysointia ja visualisointia tukevia työkaluja. Alustana näille toimii COVID-19 Data Platform (Avautuu uuteen välilehteen) .

Tietoarkisto osallistuu hankkeen kahteen työpakettiin osana CESSDAa. Näissä keskitytään koronavirusta käsittelevien aineistojen ja niiden kuvailujen harmonisointiin eri tieteenalojen välillä sekä aineistojen löydettävyyden, yhtenäisyyden ja viittausten parantamiseen, jotta aineistoja voidaan käyttää tehokkaammin koronaviruksen ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa, ja sitä koordinoivat Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL) ja Euroopan biotieteiden yhteistyöorganisaatio ELIXIR.

Rahoituskausi: 13.10.2021–30.9.2024

COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe

COORDINATE

COORDINATE-hankkeen tavoitteena on luoda tutkijoiden ja organisaatioiden yhteisö, joka edistää vertailevaa syntymäkohorttitutkimusta Euroopassa sekä helpottaa pääsyä kansainvälisiin, lasten ja nuorten hyvinvointia tarkasteleviin pitkittäisaineistoihin. COORDINATE on osa laajempaa Growing Up In Digital Europe (GUIDE) -projektia, joka suunnittelee Euroopan ensimmäistä rajat ylittävää syntymäkohorttia.

Tietoarkisto toimii hankkeessa liitännäisosallistujana osana CESSDAa ja osallistuu työpakettiin, joka parantaa aineistojen löydettävyyttä esimerkiksi kokoamalla yhteen hyvinvointiaineistojen harmonisoituja metatietoja.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sen koordinoinnista vastaa Manchester Metropolitan University.

Rahoituskausi: 1.4.2021–31.3.2025

Finnish Research Infrastructure for Public Opinion

FIRIPO

FIRIPO-hankkeessa kehitetään julkisen mielipiteen tutkimusinfrastruktuuria Åbo Akademin, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston voimin. Infrastruktuuri on monitieteinen ja palvelee useita tieteenaloja ja mielipidetutkijoita ympäri maailmaa. Hankkeen tavoitteena on koordinoida julkisen mielipiteen ja äänestyskäyttäytymisen tutkimusta Suomessa, helpottaa alan tutkimusmenetelmien oppimista ja kehittämistä sekä tarjota tietoa päätöksentekijöille. Tietoarkisto on hankkeessa mukana edistämässä tutkimustiedon avointa saatavuutta.

Hanke sai alkurahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2019 -hausta (Uudet avaukset, tiekartan ulkopuoliset) ja jatkorahoituksen FIRI 2021 -hausta (Tiekartta ja kansainväliset jäsenyydet). Hanketta johtaa professori Kimmo Grönlund (Åbo Akademi). Tampereen yliopistossa hankkeesta vastaa professori Kaisa Herne ja Turun yliopistossa professori Heikki Kauppi.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2026

Rajoja ylittävät työkalut ja palvelut

C-BoTS

Hanke kehittää Tietoarkiston palvelujen yhteentoimivuutta muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusdatan palvelujen kanssa. Lisäksi Tietoarkisto parantaa tutkijoiden ja heidän taustaorganisaatioidensa näkyvyyttä sekä oman toimintansa läpinäkyvyyttä. Hankkeen työpaketit tukevat kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla esitettyjä Tietoarkiston tavoitteita sekä Tietoarkiston strategiasuunnitelmaa, joka korostaa asiantuntevaa palvelua, yhteistyötä ja vastuullista avointa tiedettä. Hankkeessa automatisoidaan Tietoarkiston palveluiden käytön raportointia, tutkitaan olemassa olevien anonymisointia avustavien ohjelmistojen soveltuvuutta Tietoarkiston käyttöön ja kehitetään työkaluja kvalitatiivisen tekstiaineiston hallintaan. Hanke sisältää lisäksi kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen keskittyvän työpaketin.

Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2018 Tutkimusinfrastruktuurit -hausta.

Rahoituskausi: 1.1.2019–31.12.2024 (vuoden pidennys)

Tietoarkiston hallinnolliset ja toistuvat tehtävät CESSDAssa

Tietoarkistolla on CESSDAn toimintoihin tai palveluihin liittyviä määräaikaisia tai toistuvia sopimuspohjaisia jäsenyyksiä ja tehtäviä.

CESSDAn yleiskokouksen puheenjohtajuus

Tietoarkiston johtaja toimii CESSDAn yleiskokouksen (Avautuu uuteen välilehteen) puheenjohtajana.

CESSDA Trust and Landscape Working Group

Trust and Landscape Working Group seuraa tutkimusdatan hyvän hallintaan, data-arkistojen sertifiointiin ja luotettavuuteen liittyvää toimintaympäristöä ja sen muutoksia, tukee CESSDAn data-arkistoja sertifioinnissa ja edistää CESSDAn vaikuttavuuden arviointia. Tietoarkisto vetää työryhmää.

CESSDA Data Catalogue Maintenance

Tietoarkisto on vuonna 2024 CESSDAn keskustoimiston teknisen tiimin rinnalla CESSDAn yhteisluettelon (Avautuu uuteen välilehteen) toinen tekninen ylläpitäjä. Työtä johtaa luettelon palveluomistaja Sikt (Avautuu uuteen välilehteen) .

CESSDA Key Topic Working Group on Data Citation

Key Topic -työryhmien tavoitteena on edistää CESSDA-palveluntarjoajien yhteistyötä ja koordinaatiota asioissa, jotka ne itse ovat tunnistaneet. Asiat käsittelevät erityisiä tai uusia ongelmia tai teknologista kehitystä. FSD osallistuu Data Citation -työryhmän työhön, joka keskittyy dataviittaussuositusten laatimiseen arkistoille ja muille keskeisille sidosryhmille.

Hankearkisto

Päättyneiden tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneiden hankkeiden hankekuvaukset ja hankesivut löytyvät hankearkistosta.