Hankkeet

Tietoarkiston omat sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavat hankkeet. Hankkeet on listattu alkamisjärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.

Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration (TRIPLE)

TRIPLE-hanke lisää eurooppalaisten yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen aineistojen jatkokäyttöä yli kieli- ja tieteenalarajojen sekä parantaa näiden alojen tutkimuksen ja hankkeiden näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hankkeessa kehitetään humanististen ja yhteiskuntatieteiden resurssien käyttöä edistävä monikielinen alusta, joka sisältää erilaisia tutkimusta tukevia työkaluja.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sitä koordinoi Ranskan Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Tietoarkisto on liitännäisosallistujana osana CESSDAa mukana projektin osioissa, joissa tutkitaan koneoppimista aineistojen luokittelussa, kartoitetaan humanististen ja yhteiskuntatieteiden aiheluokituksia alustan tarpeisiin sekä metadatan automatisoitua rikastamista löydettävyyden parantamiseksi.

Rahoituskausi: 1.10.2019–31.3.2023

EOSC-Nordic

Eurooppalaisia avoimen tieteen pilvipalveluita kehittävän EOSC-hankkeen (European Open Science Cloud) osahanke EOSC-Nordic edistää tutkimusaineistojen liikkuvuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hankkeen tavoitteena on helpottaa osallistujamaiden yhteisten EOSC-aloitteiden koordinointia ja sovittaa yhteen toimintapolitiikkoja ja palveluita.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sitä koordinoi sähköisten infrastruktuurien pohjoismainen yhteistyöverkosto NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Tietoarkisto osallistuu työpakettiin, joka keskittyy aineistojen FAIR-periaatteisiin ja aineistonhallinnan hyviin käytäntöihin.

Rahoituskausi: 1.9.2019–2022

Rajoja ylittävät työkalut ja palvelut (C-BoTS)

Hanke kehittää Tietoarkiston palvelujen yhteentoimivuutta muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusdatan palvelujen kanssa. Lisäksi Tietoarkisto parantaa tutkijoiden ja heidän taustaorganisaatioidensa näkyvyyttä sekä oman toimintansa läpinäkyvyyttä. Hankkeen työpaketit tukevat kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla esitettyjä Tietoarkiston tavoitteita sekä Tietoarkiston strategiasuunnitelmaa, joka korostaa asiantuntevaa palvelua, yhteistyötä ja vastuullista avointa tiedettä. Hankkeessa automatisoidaan Tietoarkiston palveluiden käytön raportointia, tutkitaan olemassa olevien anonymisointia avustavien ohjelmistojen soveltuvuutta Tietoarkiston käyttöön ja kehitetään työkaluja kvalitatiivisen tekstiaineiston hallintaan. Hanke sisältää lisäksi kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen keskittyvän työpaketin.

Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2018 Tutkimusinfrastruktuurit -hausta.

Rahoituskausi: 1.1.2019–31.12.2023

Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC)

Hankkeen tarkoituksena on luoda pilvipohjaisia ratkaisuja yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkijoille. Tavoitteena on siirtyminen nykyisestä, tieteenalakohtaisesti hajautuneesta, sähköisestä tutkimusinfrastruktuurista kehittyneeseen pilvipohjaiseen tutkimusinfrastruktuuriin. Uusi infrastruktuuri mahdollistaa datan jakamisen FAIR-periaatteiden mukaan, työkalujen kehittämisen ja tarjoamisen koko tutkimuksen elinkaaren ajaksi sekä koulutuksen tarjoamisen yli tiedealojen. Tietoarkisto on keskeisesti mukana hankkeen työpaketeissa, jotka keskittyvät metadatan ja datan yhteentoimivuuden varmistamiseen sekä tutkimusdatan arkistoinnin ja jatkokäyttöön saattamisen luotettavuuden ja laadun takaamiseen.

SSHOC-hanketta koordinoi yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimusinfrastruktuuri CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) ja siihen osallistuu yhteensä 47 organisaatiota. Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020.

Rahoituskausi: 1.1.2019–30.4.2022

CESSDA Euro Question Bank 2020

Euro Question Bank -hankkeessa kehitetään kysymyspankkia, jonka avulla käyttäjät voivat hakea survey-tutkimuksissa käytettyjä kysymyksiä CESSDA-organisaatioiden aineistoista. Hanke on jatkoa aiemmalle EQB-projektille, ja siinä jatketaan kysymyspankin ja sen käyttöliittymän kehittämistä. Kysymyspankkiin tuodaan esimerkiksi lisää sisältöä useammassa formaatissa.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

CESSDA Metadata Office

Hankkeessa ylläpidetään ja kehitetään CESSDAn metatietomallia, kontrolloituja sanastoja ja monikielistä asiasanastoa ELSSTiä.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

CESSDA Technical Framework, Phase 6

CESSDA Technical Working Group (TWG) kehittää ja koordinoi CESSDAn IT-käytäntöjä ja tukee teknisen alustan kehittämistä. Työ on organisoitu Technical Framework -hankkeen avulla. Hanketta vetää brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 6 kattaa TWG-työn vuoden 2020 kustannukset.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

CESSDA Tools & Services Working Group

Tools & Services Working Group koordinoi CESSDAn hankkeita, joissa kehitetään työkaluja ja palveluita tutkimusaineistojen tuottajien ja käyttäjien tarpeisiin. Tietoarkisto toimii työryhmän vetäjänä.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

CESSDA Trust Activities

Trust Activities -hanke tukee CESSDAn palveluntuottajia CoreTrustSeal-sertifioinnissa. Trust Activities -hanke tekee läheistä yhteistyötä CESSDAn muiden työryhmien ja hankkeiden sekä muiden tutkimusinfrastruktuurien kanssa.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

CESSDA Trust Working Group

Trust Working Group ohjaa palveluntuottajia sertifikaattien hankinnassa ja seuraa palveluntuottajille asetettujen vaatimusten täyttämistä.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa

Hankkeessa Tietoarkisto keskittyy CESSDAn vaatimusten täyttämiseen ja aktiiviseen osallistumiseen CESSDAn kehittämisessä ja rakentamisessa. Tietoarkisto vaikuttaa aktiivisesti siihen, minkälaisia palveluita CESSDA tulee eurooppalaisille tutkijoille jatkossa tarjoamaan ja varmistaa, että Tietoarkiston omat palvelut ovat kansainvälisten vaatimusten mukaisella tasolla.

Tietoarkiston hakemus vuosille 2017–2021 perustui Suomen Infrastruktuurien tiekartalle 2014–2020 hyväksyttyyn esitykseen. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2016 Valtionjäsenyysinfrastruktuurit -hausta.

Rahoituskausi: 1.1.2017–31.12.2021

Hankearkisto

Päättyneiden tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneiden hankkeiden hankekuvaukset ja hankesivut löytyvät hankearkistosta.