Hankkeet

Tietoarkiston omat sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavat hankkeet.

BeYond COVID (BY-COVID)

Hankkeen tavoitteena on yhdistää olemassa olevia ja tulevia tutkimusinfrastruktuureja, -hankkeita ja -aineistoja useilta eri tieteenaloilta, kuten yhteiskuntatieteistä, molekyylibiologiasta ja lääketieteestä yhden eurooppalaisen palvelun alle. Hanke pyrkii tarjoamaan koronaviruksen tutkimukseen soveltuvaa löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää (FAIR) dataa sekä sen analysointia ja visualisointia tukevia työkaluja. Alustana näille toimii COVID-19 Data Platform (Avautuu uuteen välilehteen) .

Tietoarkisto osallistuu hankkeen kahteen työpakettiin osana CESSDAa. Näissä keskitytään koronavirusta käsittelevien aineistojen ja niiden kuvailujen harmonisointiin eri tieteenalojen välillä sekä aineistojen löydettävyyden, yhtenäisyyden ja viittausten parantamiseen, jotta aineistoja voidaan käyttää tehokkaammin koronaviruksen ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa, ja sitä koordinoivat Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL) ja Euroopan biotieteiden yhteistyöorganisaatio ELIXIR.

Rahoituskausi: 13.10.2021–30.9.2024

COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe (COORDINATE)

COORDINATE-hankkeen tavoitteena on luoda tutkijoiden ja organisaatioiden yhteisö, joka edistää vertailevaa syntymäkohorttitutkimusta Euroopassa sekä helpottaa pääsyä kansainvälisiin, lasten ja nuorten hyvinvointia tarkasteleviin pitkittäisaineistoihin. COORDINATE on osa laajempaa Growing Up In Digital Europe (GUIDE) -projektia, joka suunnittelee Euroopan ensimmäistä rajat ylittävää syntymäkohorttia.

Tietoarkisto toimii hankkeessa liitännäisosallistujana osana CESSDAa ja osallistuu työpakettiin, joka parantaa aineistojen löydettävyyttä esimerkiksi kokoamalla yhteen hyvinvointiaineistojen harmonisoituja metatietoja.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sen koordinoinnista vastaa Manchester Metropolitan University.

Rahoituskausi: 1.4.2021–31.3.2025

EOSC Future

EOSC Future -hanke toteuttaa eurooppalaista avoimen tieteen pilvipalvelua (European Open Science Cloud), joka on yhteinen alusta kaikkien tieteenalojen aineistoille, resursseille ja palveluille. Tavoitteena on integroida eri tahojen tarjoamat aineistot ja palvelut samaan verkkoympäristöön ja tarjota eurooppalaisille tutkijoille saumaton pääsy yhteentoimiviin aineistonhallinnan palveluihin.

Tietoarkisto osallistuu hankkeeseen CESSDAn liitännäisosallistujana ja humanististen ja yhteiskuntatieteiden avoimen pilven (SSHOC) edustajana. Tietoarkisto osallistuu työpakettiin, joka pyrkii tuottamaan hankkeen eri tieteenaloille yhteisen metadatakehyksen ja edistää näin kuvailujen löydettävyyttä ja yhteentoimivuutta. Paketissa käytetään esimerkkitapauksena koronavirusta käsitteleviä aineistoja.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sen koordinoivana organisaationa toimii Athena Research Center.

Rahoituskausi: 1.4.2021–30.9.2023

Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)

FIRIPO-hankkeessa kehitetään julkisen mielipiteen tutkimusinfrastruktuuria Åbo Akademin, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston voimin. Infrastruktuuri on monitieteinen ja palvelee useita tieteenaloja ja mielipidetutkijoita ympäri maailmaa. Hankkeen tavoitteena on koordinoida julkisen mielipiteen ja äänestyskäyttäytymisen tutkimusta Suomessa, helpottaa alan tutkimusmenetelmien oppimista ja kehittämistä sekä tarjota tietoa päätöksentekijöille. Tietoarkisto on hankkeessa mukana edistämässä tutkimustiedon avointa saatavuutta.

Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2019-hausta (Uudet avaukset, tiekartan ulkopuoliset). Hanketta johtaa professori Kimmo Grönlund (Åbo Akademi). Tampereen yliopistossa hankkeesta vastaa professori Kaisa Herne ja Turun yliopistossa professori Heikki Kauppi.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2022

Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration (TRIPLE)

TRIPLE-hanke lisää eurooppalaisten yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen aineistojen jatkokäyttöä yli kieli- ja tieteenalarajojen sekä parantaa näiden alojen tutkimuksen ja hankkeiden näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hankkeessa kehitetään humanististen ja yhteiskuntatieteiden resurssien käyttöä edistävä monikielinen alusta, joka sisältää erilaisia tutkimusta tukevia työkaluja.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sitä koordinoi Ranskan Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Tietoarkisto on liitännäisosallistujana osana CESSDAa mukana projektin osioissa, joissa tutkitaan koneoppimista aineistojen luokittelussa, kartoitetaan humanististen ja yhteiskuntatieteiden aiheluokituksia alustan tarpeisiin sekä metadatan automatisoitua rikastamista löydettävyyden parantamiseksi.

Rahoituskausi: 1.10.2019–31.3.2023

EOSC-Nordic

Eurooppalaisia avoimen tieteen pilvipalveluita kehittävän EOSC-hankkeen (European Open Science Cloud) osahanke EOSC-Nordic edistää tutkimusaineistojen liikkuvuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hankkeen tavoitteena on helpottaa osallistujamaiden yhteisten EOSC-aloitteiden koordinointia ja sovittaa yhteen toimintapolitiikkoja ja palveluita.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sitä koordinoi sähköisten infrastruktuurien pohjoismainen yhteistyöverkosto NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Tietoarkisto osallistuu työpakettiin, joka keskittyy aineistojen FAIR-periaatteisiin ja aineistonhallinnan hyviin käytäntöihin.

Rahoituskausi: 1.9.2019–31.8.2022

Rajoja ylittävät työkalut ja palvelut (C-BoTS)

Hanke kehittää Tietoarkiston palvelujen yhteentoimivuutta muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusdatan palvelujen kanssa. Lisäksi Tietoarkisto parantaa tutkijoiden ja heidän taustaorganisaatioidensa näkyvyyttä sekä oman toimintansa läpinäkyvyyttä. Hankkeen työpaketit tukevat kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla esitettyjä Tietoarkiston tavoitteita sekä Tietoarkiston strategiasuunnitelmaa, joka korostaa asiantuntevaa palvelua, yhteistyötä ja vastuullista avointa tiedettä. Hankkeessa automatisoidaan Tietoarkiston palveluiden käytön raportointia, tutkitaan olemassa olevien anonymisointia avustavien ohjelmistojen soveltuvuutta Tietoarkiston käyttöön ja kehitetään työkaluja kvalitatiivisen tekstiaineiston hallintaan. Hanke sisältää lisäksi kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen keskittyvän työpaketin.

Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2018 Tutkimusinfrastruktuurit -hausta.

Rahoituskausi: 1.1.2019–31.12.2023

Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa

Hankkeessa Tietoarkisto keskittyy CESSDAn vaatimusten täyttämiseen ja aktiiviseen osallistumiseen CESSDAn kehittämisessä ja rakentamisessa. Tietoarkisto vaikuttaa aktiivisesti siihen, minkälaisia palveluita CESSDA tulee eurooppalaisille tutkijoille jatkossa tarjoamaan ja varmistaa, että Tietoarkiston omat palvelut ovat kansainvälisten vaatimusten mukaisella tasolla.

Tietoarkiston hakemus vuosille 2017–2021 perustui Suomen Infrastruktuurien tiekartalle 2014–2020 (Avautuu uuteen välilehteen) hyväksyttyyn esitykseen. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2016 Valtionjäsenyysinfrastruktuurit -hausta.

Rahoituskausi: 1.1.2017–31.12.2022

CESSDA ELSST

Tietoarkisto osallistuu hankkeessa monikielisen asiasanaston ELSSTin ohjausryhmään, jossa kehitetään asiasanaston sisältöä monikansalliseen käyttöön.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

CESSDA Journals Outreach

Yhä useammat tieteelliset julkaisut vaativat niissä käytettyjen tutkimusaineistojen arkistointia. Hankkeen tavoitteena on tiedottaa eurooppalaisille yhteiskuntatieteellisille lehdille CESSDAn palveluntuottajien datapalveluista ja rohkaista olemassa olevien palveluiden käyttöön.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

CESSDA Metadata Office

Hankkeessa päivitetään ja markkinoidaan CESSDAn metatietomallia ja siihen liittyviä teknisiä ratkaisuja.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

CESSDA Training events

Hanke suunnittelee ja toteuttaa koulutusta eurooppalaisille tutkijoille esimerkiksi erilaisista tutkimusaiheista ja aineiston analyysitavoista. Hanke tekee läheistä yhteistyötä CESSDAn muiden työryhmien ja hankkeiden kanssa.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

CESSDA Trust activities 2021-2022

Trust Activities -hanke tukee CESSDAn palveluntuottajia CoreTrustSeal-sertifioinnissa. Trust Activities -hanke tekee läheistä yhteistyötä CESSDAn muiden työryhmien ja hankkeiden sekä muiden tutkimusinfrastruktuurien kanssa.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

CESSDA Widening of European Coverage

Hankkeen tavoitteena on jatkaa CESSDAn laajentumista sekä uusiin Euroopan maihin että uusiin aineistotyyppeihin. Lisäksi pyritään vahvistamaan yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten organisaatioiden kanssa.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

Tietoarkiston hallinnolliset ja toistuvat tehtävät CESSDAssa

Tietoarkistolla on lisäksi toistuvia jäsenyyksiä ja tehtäviä CESSDAssa.

CESSDAn yleiskokouksen puheenjohtaja

Tietoarkiston johtaja toimii CESSDAn yleiskokouksen puheenjohtajana.

CESSDA CDC Content Contact

Tietoarkiston edustaja toimii CESSDAn aineistoluettelon (Avautuu uuteen välilehteen) yhteyshenkilönä.

CESSDA CVS Content Contact

Tietoarkiston edustaja toimii CESSDAn sanastopalvelun (Avautuu uuteen välilehteen) yhteyshenkilönä.

CESSDA Non-executive Technical Content Contact

Tietoarkiston edustaja toimii CESSDAn teknisenä yhteyshenkilönä.

CESSDA Tools Working Group

Tools Working Group koordinoi CESSDAn hankkeita, joissa kehitetään työkaluja ja palveluita tutkimusaineistojen tuottajien ja käyttäjien tarpeisiin. Tietoarkisto toimii työryhmän vetäjänä.

Hankearkisto

Päättyneiden tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneiden hankkeiden hankekuvaukset ja hankesivut löytyvät hankearkistosta.