Termit

Aineiston jatkokäyttöön toimitus

Aineiston jatkokäyttöön toimitus tarkoittaa aineiston välittämistä asiakkaalle tietoarkiston lupakäytäntöjen mukaisesti.

Aineiston arkistointi

Arkistointi tarkoittaa jatkokäyttöön soveltuvan tutkimusaineiston sähköisen kopion luovuttamista pitkäaikaissäilytettäväksi Tietoarkistoon. Kaikki tekijänoikeudet arkistoitavaan aineistoon säilyvät aineiston alkuperäisillä tekijöillä. Tietoarkisto saa aineiston säilytys- ja jakeluoikeudet. Arkistoinnin ja aineiston jatkokäytön ehdot määritetään arkistointisopimuksessa.

Aineiston alkuperäinen tekijä

Aineiston alkuperäisiä tekijöitä ovat henkilöt, jotka ovat vastuussa aineiston varsinaisesta ajatuksellisen sisällön kehittelystä. Tekijät mainitaan aina aineiston viitetiedoissa, jotka ilmoitetaan aineistosta tuotetuissa julkaisuissa ja esityksissä. Usein aineiston tekijät ovat myös aineiston luovuttajia.

Aineiston käyttöehdot

Aineiston käyttöehdoilla tarkoitetaan aineistojen yleisiä käyttöehtoja ja aineistokohtaisia käyttöehtoja. Aineistojen yleiset käyttöehdot ovat kaikille aineistoille samat, ja aineistokohtaiset käyttöehdot määritellään erikseen kullekin aineistolle. Kaikilla aineistoilla ei ole aineistokohtaisia käyttöehtoja.

Aineiston käyttölupa

Aineiston käyttölupa on Tietoarkiston myöntämä lupa aineiston käyttämiseen siihen käyttötarkoitukseen, jonka aineiston käyttäjä on käyttölupaa hakiessaan ilmoittanut.

Arkistonmuodostussuunnitelma

Tietoarkiston arkistonmuodostussuunnitelmassa kuvataan aineistopalvelun työprosessi, seulontaperiaatteet ja tietoturva- ja tietosuojakäytännöt. Arkistonmuodostussuunnitelma on Tietoarkistoon arkistoitujen tutkimusaineistojen ja muun asiakirjatiedon elinkaarihallinnan suunnittelun ja ohjauksen väline.

Avoin käyttö

Aineisto on kaikkien käytettävissä, kun sitä voi käyttää Tietoarkiston sivuilta rekisteröitymättä Tietoarkiston asiakkaaksi. Käyttäjän tulee kuitenkin viitata aineistoon esityksissä ja julkaisuissa. Aineisto on avoimesti tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun käytössä, kun sitä voivat käyttää aineistojen käyttöehtoihin sitoutuneet Tietoarkiston rekisteröityneet asiakkaat.

Ensikäyttö

Ensikäytöllä tarkoitetaan aineiston tekijöiden tutkimussuunnitelman mukaista käyttötarkoitusta.

Jatkokäyttö

Tavallisimmin arkistoituja aineistoja käytetään tutkimukseen, tutkimuksen suunnitteluun, opetukseen ja opiskeluun. Aineiston jatko- eli uudiskäytön mahdollisuudet ja rajat määritellään kunkin aineiston arkistointisopimuksessa.

Käyttöehtositoumus

Käyttöehtositoumus syntyy, kun asiakas hyväksyy aineiston käyttöehdot ja lupaa noudattaa niitä.

Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus voi olla tutkimus, väitöskirja, lisensiaatintyö, pro gradu, kandidaatintutkielma, muu opiskelu opetus tai muu. Aineiston saaminen edellyttää aina käyttötarkoituksen ilmoittamista.

Palvelun käyttöehdot

Palvelun käyttöehdoilla tarkoitetaan Tietoarkiston sähköisten palvelujen käyttöehtoja, joiden noudattamiseen sitoudutaan asiakkaaksi rekisteröityessä.

Rekisteröitynyt asiakas

Asiakkaaksi rekisteröityvältä henkilöltä tallennetaan Tietoarkiston asiakasrekisteriin asiakkuuden hoitamiseen tarvittavat henkilötiedot. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat käyttävät asiakkaaksi rekisteröityessään oman kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksia. Asiakkaan kotiorganisaatio vastaa jäsentensä käyttäjätietojen oikeellisuudesta ja henkilöllisyyden todentamisesta. Tietoarkiston asiakkaaksi rekisteröityvän tiedoista osa saadaan asiakkaan kotiorganisaatiosta ja loput asiakas täyttää itse.

Suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen ulkopuoliset asiakkaat täyttävät itse kaikki rekisteröitymiseen vaadittavat tiedot. Tietojen tarkistamisen jälkeen Tietoarkisto vahvistaa asiakkaaksi rekisteröitymisen.

Aineiston luovuttaja

Aineiston luovuttaja on henkilö tai organisaatio, joka arkistoi aineistonsa Tietoarkistoon.

Vuosiraportti

Tietoarkisto toimittaa vuosiraportin aineiston luovuttajalle kalenterivuosittain arkistointisopimuksen mukaisesti. Raportista ilmenevät aineiston edellisen vuoden käyttötilastot.