Ohjeet kirjoitusaineiston keräämiseen Pennalla

Pennan käyttöä voivat tiedustella tutkijat ja pro gradu -aineiston keruuseen myös opiskelijat. Penna soveltuu aineistonkeruuseen silloin, kun tavoitteena on tutkia kokonaisia kirjoituksia, jotka on laadittu esseetyyppisesti. Jos sen sijaan haluat tutkia kirjoitusvastauksia useampaan täsmälliseen kysymykseen, sinulle soveltuu Pennaa paremmin jokin lomakekyselyihin tarkoitettu ohjelma.

Ohjeet päivitetty 28.7.2022

Kirjoitusohjeen laatiminen ja taustatietojen valitseminen

Penna-keruu sisältää aina laatimasi kirjoitusohjeen ja rajallisen määrän valitsemiasi taustatietokysymyksiä. Voimme liittää Pennan keruulomakkeeseen myös haluamasi kuvan. Varmista, että sinulla on oikeus käyttää kuvaa.

Pennaan laadittava kirjoitusohje on hyvä kirjoittaa yleiskielellä. Kirjoitusohjeeseen ei kannata sisällyttää esimerkiksi teoreettista tutkimusasetelmaa, tieteellisiä termejä tai hypoteeseja. Tutkittaville tarkoitetun kirjoitusohjeen tulisi olla tiivis, ymmärrettävä ja tutkittavasta aiheesta kirjoittamaan houkutteleva. Varsinaisen kirjoitusaiheen lisäksi voit sisällyttää ohjeeseen muutaman kirjoittamista helpottavan ja ohjaavan apukysymyksen kirjoittajalle.

Voit valita Penna-keruuseen muutaman taustatietokysymyksen (enintään neljä), jotka kertovat jotain tutkittavista. Tyypillisimmät käytetyt taustatiedot ovat sukupuoli ja ikäryhmä. Taustatiedot voi valita Tietoarkiston malliesimerkeistä tai ne voi laatia itse. Laadithan taustatiedot siten, että niiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa vastaajaa.

Sopiva keruuaika on yleensä 1-3 kuukautta. Vastausmäärään vaikuttaa enemmän hyvin suunniteltu ja toteutettu tiedottaminen kuin pitkä keruuaika.

Jos haluat käyttää Pennaa tutkimusaineistosi keräämiseen, lähetä laatimasi kirjoituskutsuluonnos ja valitsemasi taustatietokysymykset Tietoarkiston asiakaspalveluun. Kerro samassa yhteydessä, millä tavoin suunnittelet tavoittavasi kohdejoukkosi ja tiedottavasi heille keruusta.

Laita sähköpostiviestisi otsikoksi Ehdotus Penna-keruuksi ja lähetä viesti osoitteeseen asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi.

Käyttämällä Penna-alustaa sitoudut sen käyttöehtoihin (Avautuu uuteen välilehteen) . Tutustu niihin huolella.

Penna-keruun avaaminen

Saatuamme kirjoituskutsuluonnoksesi, valitsemasi taustatiedot, keruusuunnitelmasi ja tietosuojaselosteesi, teemme arvion siitä soveltuuko tutkimusaineisto Pennalla kerättäväksi. Jos soveltuu, siirrämme tekstin Pennaan ja lisäämme keruulomakkeeseen mm. maininnat arkistoinnista ja ohjeita Pennan käyttöön. Tarvittaessa editoimme tekstiä, jotta se ei sisältäsi esimerkiksi päällekkäisyyksiä tai ristiriitaisuuksia liittämiemme tekstiosuuksien kanssa. Lähetämme keruulomakkeen tarkastettavaksesi ennen julkaisua. Keruusta ja arkistoinnista tehdään sopimus ja sen jälkeen keruulomake julkaistaan Pennassa. Keruu on auki sopimamme ajan.

Keruuaikaa on tarvittaessa mahdollista pidentää sopimalla siitä Tietoarkiston kanssa hyvissä ajoin ennen keruun alkuperäistä päättymisaikaa. Ota kuitenkin huomioon, että jossain tilanteissa keruun pidentäminen ei ole mahdollista. Keruulomaketta ei voi kuitenkaan muokata eikä keruuaikaa lyhentää keruuilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

Keruun ollessa käynnissä voit tiedustella kertyneiden vastausten määrää Tietoarkiston asiakaspalvelusta (asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi).

Keruukutsun levittäminen on tutkijan vastuulla

Aineistonkerääjänä vastaat itse keruukutsusi levittämisestä. Onnistuneessa Penna-keruussa kirjoituskutsuteksti on laadittu huolella, keruukutsun levittäminen on suunniteltu ja toteutettu hyvin.

Kirjoitusten keräämiseksi Penna-linkkiä voi levittää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai erilaisilla sähköpostilistoilla. Muista kuitenkin aina tarkistaa, että tutkittavien rekrytointi on suunnittelemallasi tavalla sallittua. Penna-linkin voi tarjota myös kohderyhmää edustaville yhdistyksille, järjestöille, organisaatioille ja vastaaville heidän kanaviensa kautta eteenpäin levitettäväksi. Vaikka kirjoitukset kerätäänkin verkossa, saattaa kohderyhmän joissakin tapauksissa tavoittaa tehokkaasti myös perinteisiä kanavia pitkin, kuten ilmoitustaulu- tai lehti-ilmoituksella.

Muuta tietoa

Penna on tarkoitettu avoimina keruukutsuina kerättäville kirjoitusaineistoille, jolloin keruukutsua ei lähetetä suoraan yksittäisille henkilöille. Aineiston kerääjä ja Tietoarkisto eivät pyydä henkilötietoja mahdollisilta kirjoittajilta. Myös taustatiedot kerätään pääosin valmiiksi luokiteltuina ja kirjoittajia ohjeistetaan kirjoittamaan mainitsematta henkilöiden nimiä.

Osaan kirjoituksista voi sisältyä henkilötietoja, vaikkei niitä pyydetä. Henkilötietojen käsittelyssä keruun järjestäjä on yhteisrekisterinpitäjänä Tietoarkiston kanssa. Keruusta, mahdollisesta arkistoinnista ja muusta tarvittavasta tehdään erillinen sopimus ennen keruun aloittamista. Sopimuksessa voit mm. määrittää, milloin arkistoitavat kirjoitukset saa luovuttaa jatkokäyttöön.

Keruun jälkeen saat saapuneet kirjoitukset taustatietoineen itsellesi tekstimuodossa (txt-tiedostoina). Tutkijalle toimitetaan aineistosta anonymisoimaton raakaversio.