Tietoarkisto organisaationa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri, joka arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Missiomme on vaalia ja säilyttää pitkäaikaisesti käyttökuntoisena suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjä aineistoja, eli tutkimusdataa. Toimitamme aineistot jatkokäyttäjille luotettavasti ja tehokkaasti ajanmukaisia digitaalisia palvelujamme hyödyntäen.

CoreTrustSeal logo Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä ja toteuttaa vastuullisesti FAIR-periaatteita. FAIR tarkoittaa, että aineistot ja palvelut ovat helposti löydettäviä, saavutettavia, yhteentoimivia ja jatkokäytettäviä. Tietoarkistolla on CoreTrustSeal-sertifikaatti (Avautuu uuteen välilehteen) PDF, joka voidaan myöntää organisaatiolle, joka säilyttää sähköisiä aineistoja luotettavasti ja mahdollistaa aineistojen jatkokäytön. Toimintamme perusta on asiantunteva, nopea, tasapuolinen ja maksuton palvelu.

Tietoarkisto toimii erillisyksikkönä Tampereen yliopiston yhteydessä ja on tutkijoita kansainvälisesti palvelevan eurooppalaisten tietoarkistojen yhteenliittymän CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) (Consortium of European Social Science Data Archives) Suomen kansallinen palveluntuottaja. Tietoarkisto on työskennellyt tieteen vastuullisen avoimuuden edistämiseksi Suomessa jo vuodesta 1999 asti.

Tietoarkiston perusrahoitus tulee Tampereen yliopistolta, joka saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta valtakunnallisen tietoarkistotehtävän hoitamiseen. Lisäksi Tietoarkisto saa hankerahoitusta tutkimusinfrastruktuurin rakentamiseen Suomen Akatemialta ja eurooppalaiselta tietoarkistojen infrastruktuurilta CESSDAlta. Satunnaisesti Tietoarkisto toteuttaa myös muiden tahojen rahoittamia hankkeita.

Tietoarkiston perustehtävät

 • tutkimusaineistojen hankkiminen arkistoitavaksi
 • arkistoitavien aineistojen tarkistaminen ja kuvailu
 • aineistojen pitkäaikaissäilyttäminen käyttökuntoisina
 • aineistojen käyttöehdoista sopiminen
 • aineistojen toimittaminen jatkokäyttöön
 • aineistoihin liittyvä tietopalvelu
 • aineistojen jatkokäytön edistäminen
 • aineistonkeruun ja jatkokäytön hyvien käytäntöjen tukeminen
 • menetelmäopetuksen tukeminen
 • arkiston toiminnasta ja alan tapahtumista tiedottaminen
 • data-arkistojen kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen

Perustehtäviensä ohella Tietoarkisto

 • osallistuu tutkimusaineistojen prosessoinnin kotimaisten ja kansainvälisten käytäntöjen kehitystyöhön
 • organisoi alaansa liittyvää tutkimusta ja opetusta
 • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
 • liittää tehtäviinsä tarkoituksenmukaisiksi katsottuja muita toimintoja.

Toimintaperiaatteet

Tietoarkisto vastaanottaa sähköisiä tutkimusaineistoja, jotka sopivat esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, humanististen alojen, kasvatustieteiden sekä terveystieteiden tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Aineistojen tulee olla teknisesti ja juridisesti arkistointikelpoisia. Arkistoitavat aineistot tarkistetaan ja dokumentoidaan. Aineistojen arkistoiminen ja toimittaminen arkistosta jatkokäyttöön perustuvat tarkoin säänneltyihin ehtoihin ja sitoumuksiin. Aineistojen luovuttajat voivat asettaa ehtoja luovuttamiensa aineistojen käytölle, ja jatkokäyttäjät sitoutuvat käyttämään aineistoja käyttöehtojen mukaisesti. Aineistojen arkistoiminen tietoarkistoon ei vaikuta niihin kohdistuviin omistus-, hallinta- tai tekijänoikeuksiin.

Tietoarkistoon tallennettuja tutkimusaineistoja voi pääosin käyttää tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen. Osa aineistoista on avoimia. Tutkimuksella tarkoitamme yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tai niihin rinnastettavissa organisaatioissa tehtävää työtä, jossa etsitään vastauksia asetettuihin kysymyksiin oman oppiaineen metodeja soveltaen ja aineistoa systemaattisesti analysoiden. Opetus on yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa annettavaa oppiaineen tai menetelmien koulutusta. Opiskelulla tarkoitamme yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa opettajan johdolla suoritettavia opintoja. Palvelut ovat maksuttomia.