Hankearkisto

Päättyneet tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneet Tietoarkiston ja yhteistyökumppaneiden hankkeet.

Päättyneet hankkeet

Hankerahoituksen turvin Tietoarkiston on tutkinut ja kokeillut uutta sekä vahvistanut ja kehittänyt jo hyväksi havaittuja palveluja tai toimintoja.

Hankearkistossa päättyneet hankkeet on esitetty nimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa

Hankkeessa Tietoarkisto keskittyy CESSDAn vaatimusten täyttämiseen ja aktiiviseen osallistumiseen CESSDAn kehittämisessä ja rakentamisessa. Tietoarkisto vaikuttaa aktiivisesti siihen, minkälaisia palveluita CESSDA tulee eurooppalaisille tutkijoille jatkossa tarjoamaan ja varmistaa, että Tietoarkiston omat palvelut ovat kansainvälisten vaatimusten mukaisella tasolla.

Tietoarkiston hakemus vuosille 2017–2021 perustui Suomen Infrastruktuurien tiekartalle 2014–2020 (Avautuu uuteen välilehteen) hyväksyttyyn esitykseen. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2016 Valtionjäsenyysinfrastruktuurit -hausta.

Rahoituskausi: 1.1.2017–31.12.2022

CESSDA Collaborative Data Management (RDM)

Hankkeessa kehitettiin tutkimusaineistojen hallintaan keskittyviä palveluja ja luotiin aineistonhallinnan verkkoresurssi, joka on suunnattu eurooppalaisten tutkijoiden käyttöön. Sen tavoitteena on opastaa aineistonhallinnan ja aineistonhallintasuunnitelman laatimisen perusteisiin, tiedottaa aineistonhallinnan koulutuksesta ja ohjata muiden aineistonhallinnan resurssien äärelle. CESSDAn aineistonhallinnan nettisivu on ollut tutkijoiden käytössä vuoden 2018 alusta.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2017

CESSDA CV Manager

Kontrolloidut sanastot ovat tärkeä osa CESSDAn metadatamallia. Ne mahdollistavat muun muassa kohdennettujen hakujen tekemisen CESSDAn aineistoihin. Projektissa kehitettiin avoimen koodin sanastotyökalu, joka mahdollistaa sanastojen luomisen, kääntämisen ja ylläpitämisen. Erillisen hakuliittymän avulla käyttäjät voivat selata sanastoja, ladata niitä tai ottaa käyttöön rajapinnan kautta eri kieliversioina. Koska CESSDA käyttää kansainvälisen DDI-kuvailuformaatin sanastoja mikäli mahdollista, samaa työkalua käytetään sekä CESSDAn että DDIn sanastojen hallintaan.

Rahoituskausi: 1.1.2017–30.9.2018

CESSDA Development of Metadata Aggregator

Hankkeessa kehitettiin OAI-pohjaista sovellusta, joka kerää ja yhdistää CESSDAn arkistojen tutkimusaineistojen metatietoja. Kehitystyö perustui Tietoarkiston aiemmin kehittämään Kuha2-sovelluskokonaisuuteen.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2021

CESSDA ELSST

Tietoarkisto osallistui hankkeessa monikielisen asiasanaston ELSSTin ohjausryhmään, jossa kehitettiin asiasanaston sisältöä monikansalliseen käyttöön.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

CESSDA Enhanced Research Data Management and Data Discovery Training (ERDM)

Hankkeessa kehitettiin tutkimusaineistojen hallintaan keskittyviä palveluja ja kehitettiin aineistonhallinnan verkkoresurssia, joka on suunnattu eurooppalaisten tutkijoiden käyttöön. Verkkoresurssin tavoitteena on opastaa aineistonhallinnan ja aineistonhallintasuunnitelman laatimisen perusteisiin, tiedottaa aineistonhallinnan koulutuksesta ja ohjata muiden aineistonhallinnan resurssien äärelle.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018

CESSDA Euro Question Bank

Projektin tavoitteena oli kehittää kysymyspankki Euro Question Bank (EQB), jonka avulla käyttäjät voivat hakea kysymyksiä kaikista CESSDA-organisaatioiden arkistoimista aineistoista, riippumatta missä maassa ne on kysytty ja millä kielellä. Kansalliset data-arkistot toimittavat kysymyspankkiin tiedot omista kysymyksistään standardoidussa muodossa. Kysymyspankista on hyötyä kyselylomakkeiden suunnitteluun, kysymysten kääntämiseen ja vertailevaan tutkimukseen.

Rahoituskausi: 1.1.2016–31.12.2018

CESSDA Euro Question Bank 2019

Euro Question Bank -hankkeessa kehitettiin kysymyspankkia, jonka avulla käyttäjät voivat hakea survey-tutkimuksissa käytettyjä kysymyksiä CESSDA-organisaatioiden aineistoista. Hanke oli jatkoa aiemmalle EQB-projektille, ja siinä jatkettiin kysymyspankin ja sen käyttöliittymän kehittämistä. Kysymyspankkiin tuotiin esimerkiksi lisää sisältöä useammassa formaatissa.

Rahoituskausi: 1.1.2019–31.12.2019

CESSDA Euro Question Bank 2020

Euro Question Bank -hankkeessa kehitettiin kysymyspankkia, jonka avulla käyttäjät voivat hakea survey-tutkimuksissa käytettyjä kysymyksiä CESSDA-organisaatioiden aineistoista. Hanke oli jatkoa aiemmalle EQB-projektille, ja siinä jatkettiin kysymyspankin ja sen käyttöliittymän kehittämistä.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen

Tietoarkisto pyrki laajentamaan tutkimusdatan arkistointi- ja avaamispalvelujaan terveystieteisiin ja humanistille tieteenaloille, sekä vahvistamaan tutkimusaineistojen hallintaan liittyviä tietopalveluja. Näiden lisäksi hanke kehitti yleisesti tietoarkiston palveluvalmiutta CESSDAn jäsenenä ja käynnisti muun muassa kansainvälisesti vertailevaa tutkimusta palvelevat toiminnot.

Tämä kolmivuotinen hanke vahvisti ja laajensi tietoarkiston palveluja tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan (Avautuu uuteen välilehteen) PDF mukaisesti. Hanke sai rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2014 -kutsuhausta

Rahoituskausi: 1.2.2015–31.12.2017

CESSDA Journals Outreach

Yhä useammat tieteelliset julkaisut vaativat niissä käytettyjen tutkimusaineistojen arkistointia. Hankkeen tavoitteena oli tiedottaa eurooppalaisille yhteiskuntatieteellisille lehdille CESSDAn palveluntuottajien datapalveluista ja rohkaista olemassa olevien palveluiden käyttöön.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

CESSDA Metadata Management (CMM)

CESSDA kehitti Tietoarkiston johdolla palveluntuottajilleen yhtenäistä metatietoratkaisua. Hankkeessa luotiin CESSDAlle metatietomalli ja monikielisiä kontrolloituja sanastoja. Metatietomalli tulee aikanaan kaikkien CESSDAn palveluntuottajien käyttöön. Yhtenäiset metatietokäytännöt tukevat yhteisten eurooppalaisten palvelujen, kuten aineistoluettelon ja kysymyspankin rakentamista.

Rahoituskausi: 1.11.2015–30.4.2017

CESSDA Metadata Management Phase 2 (CMM2)

Tietoarkiston vetämän CMM-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin CESSDAlle metatietomalli ja monikieliset kontrolloidut sanastot. Hankkeen toisessa vaiheessa mallia ja sanastoja kehitettiin edelleen ja tuotettiin ohjeita metatiedon tallennukseen ja mallin hallintaan.

Projektissa syntynyt metatietomalli tulee aikanaan kaikkien CESSDAn palveluntuottajien käyttöön. Yhtenäiset metatietokäytännöt tukevat yhteisten eurooppalaisten palvelujen, kuten aineistoluettelon ja kysymyspankin rakentamista.

CMM2-projektissa olivat Tietoarkiston lisäksi CESSDAn palveluntuottajat Belgiasta, Iso-Britanniasta, Norjasta, Ruotsista, Saksasta, Sloveniasta ja Tanskasta.

Rahoituskausi: 1.5.2016–31.12.2018

CESSDA Metadata Office

Hankkeessa päivitettiin ja markkinoitiin CESSDAn metatietomallia ja siihen liittyviä teknisiä ratkaisuja.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

CESSDA Metadata Office, Task 2

Hankkeessa ylläpidettiin ja kehitettiin CESSDAn metatietomallia, kontrolloituja sanastoja ja monikielistä asiasanastoa ELSSTiä.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

CESSDA Open Source Metadata Harvesting (OSMH)

Hankkeessa kehitettiin metadatan haravointiratkaisu muun muassa CESSDAn yhteisen eurooppalaisen aineistoluettelon rakentamista varten.

Rahoituskausi: 15.11.2015–15.6.2016

CESSDA Plan for CDC Upgrade

Hanke kehitti ja suunnitteli uusia toimintoja ja ominaisuuksia CESSDAn aineistoluetteloon (Avautuu uuteen välilehteen) (CDC).

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.3.2022

CESSDA PPP

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto osallistui data-arkistojen Euroopan kattojärjestön CESSDAn hankkeeseen "Preparatory Phase Project for a Major Upgrade of the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) Research Infrastructure" vuosina 2008–2010. Hankkeessa tehty työ toimi pohjana uuden eurooppalaisen tutkimuksen infrastruktuurin CESSDA ERICin rakentamisessa.

Päättynyt: 2010

CESSDA Products and Services Catalogue Phase 2 (PaSC)

PaSC-hanke kehitti yhteisluetteloa CESSDAn palveluntuottajien aineistokokoelmista. Tavoitteena oli tehdä aineistot helpommin löydettäväksi koostamalla niiden kuvailutietoja yhteen palveluun. Luettelo ei sisällä itse dataa, vaan se ohjaa käyttäjän varsinaiseen saantipaikkaan. Projektia veti brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 2 tuotti ensimmäisen version luettelosta.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2017

CESSDA Products and Services Catalogue Phase 3 (PaSC)

PaSC-hanke kehitti CESSDAn yhteisluettelon toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä. Tavoitteena oli tehdä aineistot helpommin löydettäväksi koostamalla niiden kuvailutietoja yhteen palveluun. Luettelo ei sisällä itse dataa, vaan se ohjaa käyttäjän varsinaiseen saantipaikkaan. Projektia veti brittien data-arkisto UKDS.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018

Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives

CESSDA SaW

CESSDA vahvisti toimintaansa ja laajensi verkostoaan, ja 14 jäsenmaan lisäksi konsortioon haluttiin mukaan loputkin Euroopan maat. Projektin myötä CESSDA loi Euroopan tutkimusalueen yhteiskuntatieteellisille tietoarkistoille entistä tiiviimmän ja vuorovaikutteisemman yhteistyöverkon.

CESSDA SaW -projektissa oli mukana kymmenen yhteistyökumppania ja kaksitoista liitännäisosallistujaa, mukaan lukien Tietoarkisto. Projekti sai rahoituksensa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horizon 2020 -puiteohjelmasta.

Rahoituskausi: 1.8.2015–31.7.2017

CESSDA Technical Framework, Phase 3

CESSDA Technical Working Group (TWG) kehittää CESSDAn IT-käytäntöjä ja tukee teknisen alustan kehittämistä. Työ on organisoitu Technical Framework -hankkeen avulla. Hanketta veti brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 3 kattoi TWG-työn vuoden 2017 kustannukset.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2017

CESSDA Technical Framework, Phase 4

CESSDA Technical Working Group (TWG) kehittää CESSDAn IT-käytäntöjä ja tukee teknisen alustan kehittämistä. Työ on organisoitu Technical Framework -hankkeen avulla. Hanketta veti brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 4 kattoi TWG-työn vuoden 2018 kustannukset.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018

CESSDA Technical Framework, Phase 5

CESSDA Technical Working Group (TWG) kehittää ja koordinoi CESSDAn IT-käytäntöjä ja tukee teknisen alustan kehittämistä. Työ on organisoitu Technical Framework -hankkeen avulla. Hanketta veti brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 5 kattoi TWG-työn vuoden 2019 kustannukset.

Rahoituskausi: 1.1.2019–31.12.2019

CESSDA Technical Framework, Phase 6

CESSDA Technical Working Group (TWG) kehittää ja koordinoi CESSDAn IT-käytäntöjä ja tukee teknisen alustan kehittämistä. Työ on organisoitu Technical Framework -hankkeen avulla. Hanketta veti brittien data-arkisto UKDS. Vaihe 6 kattoi TWG-työn vuoden 2020 kustannukset.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

CESSDA Training events

Hanke suunnitteli ja toteutti koulutusta eurooppalaisille tutkijoille esimerkiksi erilaisista tutkimusaiheista ja aineiston analyysitavoista. Hanke teki yhteistyötä CESSDAn muiden työryhmien ja hankkeiden kanssa.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

CESSDA Trust Activities 2020

Trust Activities -hanke tuki CESSDAn palveluntuottajia CoreTrustSeal-sertifioinnissa. Trust Activities -hanke teki läheistä yhteistyötä CESSDAn muiden työryhmien ja hankkeiden sekä muiden tutkimusinfrastruktuurien kanssa.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

CESSDA Trust activities 2021-2022

Trust Activities -hanke tuki CESSDAn palveluntuottajia CoreTrustSeal-sertifioinnissa. Trust Activities -hanke teki läheistä yhteistyötä CESSDAn muiden työryhmien ja hankkeiden sekä muiden tutkimusinfrastruktuurien kanssa.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

CESSDA Trust Working Group 2018

Yksi CESSDAn strategian peruspilareista on luottamus, ja palveluntuottajilta vaaditaan CoreTrustSeal-sertifikaatti. Trust Working Group ohjasi ja tuki data-arkistoja sertifikaatin hankinnassa sekä seurasi CESSDAn palveluntuottajille asetettujen vaatimusten täyttämistä.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018

CESSDA Trust Working Group 2020

Trust Working Group ohjasi palveluntuottajia sertifikaattien hankinnassa ja seurasi palveluntuottajille asetettujen vaatimusten täyttämistä.

Rahoituskausi: 1.1.2020–31.12.2020

CESSDA Vocabulary Services Multilingual Content Maintenance 1 (VOICE)

Hankkeessa kehitettiin CESSDAn monikielisen asiasanaston ELSSTin sisältöä, kieliversioita ja asiasanastotyökalua. Lisäksi laadittiin koulutusmateriaaleja ja periaate-ehdotuksia CESSDAn monikielisten sisältöjen tuottamiseen, esittämiseen ja ylläpitoon.

Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2018

CESSDA Widening of European Coverage

Hankkeen tavoitteena on jatkaa CESSDAn laajentumista sekä uusiin Euroopan maihin että uusiin aineistotyyppeihin. Lisäksi pyritään vahvistamaan yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten organisaatioiden kanssa.

Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities

DASISH

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities, DASISH, etsi ratkaisuja ihmistieteiden infrastruktuureita rakentavien ESFRI-projektien yhteisiin ongelmiin. Mukana projektissa oli 18 organisaatiota, jotka osallistuivat ihmistieteiden eurooppalaisten infrastruktuurien, eli ERICien rakentamiseen. Tulevat tai olemassa olevat ERICit ovat CESSDA-ERIC, CLARIN, DARIAH, ESS ja SHARE. Kolmivuotinen DASISH-hanke sai rahoituksensa Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta.

Rahoituskausi: 1.1.2012–31.12.2014.

Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä

Hankkeessa kehitettiin kansallinen digitaalisten tietoaineistojen kuvausmalli ja kuvausjärjestelmä. Hanke toteutettiin yhteishankkeena THL:n, Tilastokeskuksen, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, Sitran ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken. Hanke oli Sitran Isaacus-palveluoperaattorihankkeen esituotantohanke, ja hankkeessa tehtiin yhteistyötä muiden esituotantohankkeiden kanssa.

Rahoituskausi: 1.7.2016–15.12.2017

DwB – Data without Boundaries

Data without Boundarises (DwB) -hankkeen tavoitteena oli yhtenäinen malli, jolla tutkijat kaikkialla Euroopassa saisivat käyttöönsä virallisia data-aineistoja, jotka on kerätty esimerkiksi tilastojen tuottamiseksi. Mallissa aineistot olisivat tutkijoiden saatavilla valtiorajoista riippumatta, ja se joustaisi riittävästi sopiakseen erilaisiin kansallisiin järjestelmiin. Tietoarkisto johti työpakettia, jossa rakennettiin hankkeen verkkosivusto ja tiedotettiin tuloksista ja kehitetyistä palveluista. Lisäksi tietoarkisto osallistui yhtenäisiä kuvailustandardeja kehittävään työkokonaisuuteen. Nelivuotinen DwB-hanke sai rahoituksensa Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta.

Rahoituskausi: 1.5.2011–31.4.2015.

Empiirisen sosiaalitutkimuksen historian tietovaranto

Hankkeessa on aiemmin luotu verkkotietovaranto, johon on tallennettu perustiedot sosiologian väitöskirjoista vuosilta 1945–2000. Hanke toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitoksen kanssa.

Päättynyt: toukokuu 2009

EOSC Future

EOSC Future -hanke toteuttaa eurooppalaista avoimen tieteen pilvipalvelua (European Open Science Cloud), joka on yhteinen alusta kaikkien tieteenalojen aineistoille, resursseille ja palveluille. Tavoitteena on integroida eri tahojen tarjoamat aineistot ja palvelut samaan verkkoympäristöön ja tarjota eurooppalaisille tutkijoille saumaton pääsy yhteentoimiviin aineistonhallinnan palveluihin.

Tietoarkisto osallistuu hankkeeseen CESSDAn liitännäisosallistujana ja humanististen ja yhteiskuntatieteiden avoimen pilven (SSHOC) edustajana. Tietoarkisto osallistuu työpakettiin, joka pyrkii tuottamaan hankkeen eri tieteenaloille yhteisen metadatakehyksen ja edistää näin kuvailujen löydettävyyttä ja yhteentoimivuutta. Paketissa käytetään esimerkkitapauksena koronavirusta käsitteleviä aineistoja.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sen koordinoivana organisaationa toimii Athena Research Center.

Rahoituskausi: 1.4.2021–30.9.2023

EOSC-Nordic

EOSC-Nordic edisti tutkimusaineistojen liikkuvuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hankkeen tavoitteena oli helpottaa osallistujamaiden yhteisten EOSC-aloitteiden koordinointia ja sovittaa yhteen toimintapolitiikkoja ja palveluita. Hankkeen rahoitti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sitä koordinoi sähköisten infrastruktuurien pohjoismainen yhteistyöverkosto NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Tietoarkisto veti työpakettia, joka keskittyi aineistojen FAIR-periaatteisiin ja aineistonhallinnan hyviin käytäntöihin.

Rahoituskausi: 1.9.2019–30.11.2022

FSD ja CESSDA

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD on toiminut uuden CESSDAn Suomen palveluntuottajana vuodesta 2013 alkaen. FSD ja CESSDA –hanke keskittyi CESSDA ERIC –velvoitteiden täyttämiseen; palvelujen kehittämiseen ja laajentamiseen. Hanke sai rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2013 -kutsuhausta.

Rahoituskausi: 1.1.2014–31.12.2015 (alkanut 2013)

Laadullisten menetelmien tietovaranto

Menetelmäopetuksen tietovaranto, MOTV, laajeni laadullisiin menetelmiin. Varanto on tietoarkiston keskeisiä palveluita opettajille ja opiskelijoille ja sen päivitys jatkuu.

Päättynyt: 2007

MADIERA-hanke

MADIERAn (Multilingual Access to Data Infrastructures of the European Research Area) päätuote, yhteiskuntatieteellisten data-arkistojen yhteinen aineistoportaali, julkaistiin osoitteessa http://www.madiera.net/. Sivusto ei valitettavista ole enää toiminnassa.

Päättynyt: 2006

Making Nordic Health Data Visible

Pohjoismaisten tietoarkistojen yhteistyöhankkeen tavoitteena oli lisätä pohjoismaisen terveystieteellisen tutkimusdatan näkyvyyttä Euroopassa. Tietoarkistot kehittivät hankkeessa yhteisiä käytäntöjä terveysdatan kuvailuun ja jatkokäyttöön ja rakensivat tutkijoille suunnatun terveysdataportaalin. Hanketta rahoitti NordForsk ja johti Norjan tietoarkisto NSD.

Rahoituskausi: 1.10.2014–31.10.2016

Nordisk prosjekt for harmonisere personvernlovgivningen og praksis i forhold til forskningsbehov

Hankkeessa pohjoismaiset data-arkistot selvittivät uuden eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön vaikutuksia ja kansalliseen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä yhteispohjoismaisen tutkimuksen ja data-arkistoinnin näkökulmasta. NordForsk rahoitti hankkeen kokous- ja matkakustannuksia.

Hankekausi: 1.1.–31.12.2017

Oppimateriaalihanke

Projektin näkyvimpiä tuloksia olivat tutkimusetiikan oppikirja, Menetelmäopetuksen tietovarannon kvalitatiivinen osa, KvaliMOTV ja kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäytön opas.

Päättynyt: 2006

Poliittisten ohjelmien tietokanta, POHTIVA

Hankkeessa rakennettiin suomalaisten puolueiden voimassaolevia ja historiallisia ohjelmadokumentteja sisältävä avoin Internet-tietokanta. POHTIVA on avoinna käytettäväksi, mutta kehitystyö jatkuu sisällön ja tekniikan suhteen.

Päättynyt: 2007

Selvitys kansalaisvaikuttamista koskevasta tutkimuksesta

Hankkeessa tietoarkisto selvitti oikeusministeriön tilauksesta kansalaisvaikuttamista koskevaa tutkimusta ja kartoitti tämän alan tutkimustarvetta Suomessa. Hanke liittyi alkuvuonna 2007 päättyneeseen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan.

Päättynyt: 2006

Social Sciences & Humanities Open Cloud

SSHOC

Hankkeen tarkoituksena oli luoda pilvipohjaisia ratkaisuja yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkijoille. Tavoitteena oli siirtyminen nykyisestä, tieteenalakohtaisesti hajautuneesta, sähköisestä tutkimusinfrastruktuurista kehittyneeseen pilvipohjaiseen tutkimusinfrastruktuuriin. Uusi infrastruktuuri pyrki mahdollistamaan datan jakamisen FAIR-periaatteiden mukaan, työkalujen kehittämisen ja tarjoamisen koko tutkimuksen elinkaaren ajaksi sekä koulutuksen tarjoamisen yli tiedealojen. Tietoarkisto oli keskeisesti mukana hankkeen työpaketeissa, jotka keskittyivät metadatan ja datan yhteentoimivuuden varmistamiseen sekä tutkimusdatan arkistoinnin ja jatkokäyttöön saattamisen luotettavuuden ja laadun takaamiseen.

SSHOC-hanketta koordinoi yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimusinfrastruktuuri CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) ja siihen osallistui yhteensä 47 organisaatiota. Hankkeen rahoitti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020.

Rahoituskausi: 1.1.2019–30.4.2022

Suomi-Monitori

Suomi-Monitori-hankkeessa rakennettiin helppokäyttöinen käyttöliittymä keskeisiin tutkimusaineistoihin suomalaisten yhteiskunnallisesta osallistumisesta, arvoista ja asenteista sekä näiden trendeistä. Palvelu tarjoaa monipuolisen, täysin avoimen ja matalan kynnyksen käyttömahdollisuuden Tietoarkiston aineistoihin suoraan verkossa. Palvelu perustuu jo olemassa olevan datan ja metatiedon hyödyntämiseen. Suomi-Monitorin kohderyhmiä ovat koululaiset ja opiskelijat, tiedotusvälineet, päättäjät ja tavalliset kansalaiset.

Hanke liittyi opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -kokonaisuuteen (ATT) ja se sai rahoituksen ATT:n Tieto käyttöön -hausta.

Rahoituskausi: 1.1.2016–31.12.2016

Supporting harvesting of DNA's metadata output with Kuha2 software into CESSDA Catalogue

Hankkeessa Tietoarkisto laajensi Kuha2-rajapinnan tukemaan DDI 3.1 -muotoisia aineistokuvailuja ja mahdollisti niiden siirtämisen CESSDAn aineistoluetteloon.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Tanskan kansallisarkiston (DNA) kanssa. Tietoarkisto vastasi kuvailutietojen muuntamiseen käytettävän ohjelman rakentamisesta ja DNA puolestaan sen testaamisesta sekä kuvailutietojen lisäämisestä.

Rahoituskausi: 1.1.2019-28.2.2019

Tasa-arvon tietopalvelun käynnistyshanke

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto sai sosiaali- ja terveysministeriöltä tehtäväkseen käynnistää valtakunnallinen tasa-arvon tietopalvelu. Tietopalvelu tarjoaa tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta, naisista, miehistä, sukupuolijärjestelmästä ja muista tasa-arvoon vaikuttavista tekijöistä. Yksivuotisen käynnistyshankkeen yhtenä päätehtävänä oli rakentaa tietopalvelulle verkkoportaali, joka avautui vuoden 2009 lopussa.

Päättynyt: toukokuu 2010

Tietoarkisto 2015

Tietoarkisto 2015 -hanke, aiemmin Tietoarkiston uudet palvelut – FSD Upgrade, koostui viidestä osiosta:

  • Aineistoportaalit
  • Uudet tieteenalat palvelujen piiriin
  • Laadullisen aineiston käytettävyyden helpottaminen
  • Tutkimus ja arviointi
  • Aineistonhallinnan osaamisen vahvistaminen.
  • Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia tutkimuksen infrastruktuureille suunnatusta FIRI 2010 -rahoituksesta.

Rahoituskausi: 9.12.2010–31.7.2015.

Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration

TRIPLE

TRIPLE-hanke lisäsi eurooppalaisten yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen aineistojen jatkokäyttöä yli kieli- ja tieteenalarajojen sekä paransi näiden alojen tutkimuksen ja hankkeiden näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hankkeessa kehitettiin humanististen ja yhteiskuntatieteiden resurssien käyttöä edistävä monikielinen GoTriple-alusta, joka sisältää erilaisia tutkimusta tukevia työkaluja.

Hankkeen rahoitti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sitä koordinoi Ranskan Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Tietoarkisto oli liitännäisosallistujana osana CESSDAa mukana projektin osioissa, joissa tutkittiin koneoppimista aineistojen luokittelussa, kartoitettiin humanististen ja yhteiskuntatieteiden aiheluokituksia alustan tarpeisiin sekä metadatan automatisoitua rikastamista löydettävyyden parantamiseksi.

Rahoituskausi: 1.10.2019–31.3.2023

Vaalimaatti

Eduskuntavaaleihin 2003 toteutettu puolueiden vaali- ja periaateohjelmien "vaalikone". Projekti oli pilottihanke poliittisten tekstien tietovarannolle, joka myöhemmin toteuttettiin nimellä POHTIVA (ensin Aatemaatti). Vaalimaatit jatkavat edelleen osana POHTIVAn vaalivuosien erityispalveluita tutkijoille ja kansalaisille.

Päättynyt: 2004

VERIC – Valmistautuminen CESSDA ERIC -jäsenyyteen

Kaksivuotisessa VERIC-hankkeessa uudistettiin tietoarkiston metatietokäytäntöjä ja -työkaluja. Tietoarkistolle pyrittiin rakentamaan CESSDA- ERIC-jäsenyyttä tukeva ja Tietoarkiston palveluja monipuolistava metadatatietokanta. Hanke sai rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2012 -kutsuhausta.

Rahoituskausi: 14.12.2012–15.12.2014. (Alkanut 2013)

VICTOR

Tietoarkisto osallistui videokommentointijärjestelmä VICTORin kehittämiseen. Tietoarkiston panos kohdistui video- ja äänimateriaalin dokumentointiin ja materiaalin juridisiin käyttöedellytyksiin erityisesti tietosuojan näkökulmasta.

Päättynyt: 2005

Muut hankkeet

Lisäksi tietoarkisto on vuosina 2000–2002 osallistunut politiikan tutkimuksen ja sosiologian tieteenalojen verkkotietovarantojen kehitystyöhön. Nämä hankkeet eivät tuottaneet pysyviä palveluita.