DwB – Dataa rajoitta

Data without Boundarises (DwB) -hankkeen tavoitteena on yhtenäinen malli, jolla tutkijat kaikkialla Euroopassa saisivat käyttöönsä virallisia data-aineistoja, jotka on kerätty esimerkiksi tilastojen tuottamiseksi. Mallissa aineistot olisivat tutkijoiden saatavilla valtiorajoista riippumatta, ja se joustaisi riittävästi sopiakseen erilaisiin kansallisiin järjestelmiin.

Tavoitteeseen pääsemiseksi projekti tekee yhteistyötä muun muassa Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin johtaman Euroopan tilastojärjestelmän (ESS:n), keskuspankkien, tietoarkistojen yhteistyöorganisaation CESSDAn ja tutkijoiden kanssa. Yhteistyöllä vältetään päällekkäisyyksiä ESS:n ja muiden alan kehityshankkeiden kanssa ja pyritään mahdollisimman suureen yhteisvaikutukseen ja projektin tuotteiden liittämiseen osaksi laajempia kokonaisuuksia.

Tunnisteettomaan mikrotason aineiston saatavuudessa tutkimustarkoituksiin on edelleen suuria eroja ja epätasa-arvoisuuttakin sekä kansallisella tasolla Euroopan unionin jäsenmaissa että koko Euroopan tasolla. Samaan aikaan vaatimukset tunnisteellisen arkaluonteisen aineiston saamiseksi tutkimuskäyttöön ovat lisääntyneet. Nykytilanne haittaa julkisin varoin kerättyjen aineistojen tehokasta käyttöä ja yhteiskuntatieteiden mahdollisuuksia tuottaa demokraattisen tietoyhteiskunnan kehittämiseen tarvittavaa tietoa.

Nykyisen tilanteen korjaamiseksi DwB-hanke:

  • Valmistelee eurooppalaista etäkäyttöjärjestelmää luottamuksellista tietoa sisältävälle mikrotason aineistolle.
  • Edistää alan keskustelua ja ajaa parannuksia käytöntöihin ja ratkaisuja ongelmiin Euroopan datafoorumin, alueellisten työpajojen, käyttäjäkonferenssien, koulutustapahtumien ja vierailujen avulla.
  • Luo tutkijoille helppokäyttöisen verkkopalvelun, joka yhdistetään CESSDAn portaaliin ja johon tilaston tuottajien kuvailutiedot voidaan koota silloin kun aineistot eivät ole saatavilla data-arkistojen kautta.
  • Tehostaa virallisen aineiston saatavuutta parantamalla eurooppalaisten data-aineistojen käytettävyyttä ja tukemalla ulkomaisten tutkijoiden pääsyä aineistoihin sekä niiden säilytyspaikoissa että etäkäyttöjärjestelmien kautta.

Nelivuotinen DwB-hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin seitsemännestä puiteohjelmasta. Rahoitus alkoi toukokuussa 2011. Hankkeeseen osallistuu 27 organisaatiota 12 Euroopan maasta. Mukana on esimerkiksi data-arkistoja ja tilastovirastoja. Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto johtaa työpakettia, jossa rakennetaan projektin verkkosivusto ja tiedotetaan projektin tuloksista. Lisäksi tietoarkisto osallistuu yhtenäisiä kuvailustandardeja kehittävään työkokonaisuuteen.

Projektin verkkosivut julkaistaan joulukuussa osoitteessa http://www.dwbproject.org/. Sitä ennen sivulla julkaistaan alustavaa tietoa projektista ja siihen osallistuvista organisaatioista.

Rahoituskausi: 1.5.2011–31.4.2015.

Projektin yhteyshenkilö Suomen yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on informaatikko Helena Laaksonen.

DwB:ssä mukana olevat organisaatiot
1 CNRS, Ranska
2 FSD, Suomi
3 URV, Espanja
4 UL, Slovenia
5 GESIS, Saksa
6 NSD, Norja
7 UGOT, Ruotsi
8 RODA, Romania
9 IAB, Saksa
10 UPC, Espanja
11 CBS, Alankomaat
12 SORS, Slovenia
13 EKKE, Kreikka
14 CIS, Espanja
15 Destatis, Saksa
16 MT, Iso-Britannia
17 FORS, Sveitsi
18 UKDA, Iso-Britannia
19 KNAW-DANS, Alankomaat
20 ULL, Espanja
21 CSIC, Espanja
22 SOTON, Iso-Britannia
23 INSEE, Ranska
24 ONS, Iso-Britannia
25 CED, Espanja
26 SCB, Ruotsi
27 CNPS-INS, Romania.