CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen

CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen -hankkeen englanninkielinen nimi on National Service Provider for CESSDA: Establish, Expand, Equip. Tästä on peräisin projektin lyhenne 3E. Hankeen päätavoitteina on laajentaa toimintaamme uusille tieteenaloille ja vahvistaa tietoarkiston toimintoja uuden CESSDAn jäsenenä. Hanke koostuu kuudesta eri työpaketista:

  • Osallistuminen CESSDAn kehittämiseen
  • Palvelujen laajentaminen terveystieteisiin ja humanistisille aloille
  • Tutkimusaineistojen hallintaa tukevien palvelujen kehittäminen
  • Vertailevaa tutkimusta palvelevien toimintojen käynnistäminen
  • Tekninen tuki
  • Viestintä.

Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2014 -kutsuhausta. Rahoituskausi on 01.02.2015–31.12.2017.

Osallistuminen CESSDAn kehittämiseen

Tavoitteenamme on vakiinnuttaa Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston vahva ja aktiivinen rooli CESSDAn toiminnassa. Vuosien 2016-2017 aikana työskentelemme toisten CESSDAn palveluntuottajien kanssa yhteistyössä muun muassa seuraavilla osa-alueilla: luottamuksen rakentaminen ja toimintojen arviointi, monikielinen tesaurus, DDI- dokumentointistandardin kehittämistyö, kysymyspankki, kertakirjautuminen palveluihin ja uusien arkistojen mentorointi.

Palvelujen laajentaminen terveystieteisiin ja humanistisille aloille

FIRI2013-rahoitus mahdollisti tieteenalalaajenemisen suunnittelutyön ja tämän hankkeen myötä pääsemme toteuttamaan suunnitelmia käytännössä. Tavoitteena on terveystieteille ja humanistisille aloille suunnattujen palvelujen toteuttaminen ja vakiinnuttaminen. Osana hanketta selvitetään näiden tieteenalojen aineistojen arkistointiin ja jatkokäyttöön vaikuttavia eettisiä ja lainopillisia erityiskysymyksiä.

Tietoarkisto on palkannut kaksi tieteenala-asiantuntijaa valmistelemaan laajenemista terveystieteisiin ja humanistisille tieteenaloille. Tieteenala-asiantuntijat kartoittavat tutkijoiden tarpeita ja toiveita toteuttamalla tutkijoille suunnatun kyselyn. Lisäksi he perehtyvät sisararkistojen käytäntöihin ja markkinoivat palvelujamme.

Tutkimusaineistojen hallintaa tukevien palvelujen kehittäminen

Palvelujen tieteenalalaajenemisen vuoksi tarjolla olevat aineistonhallinnan materiaalit kaipaavat täydennystä. Päivitämme nykyistä aineistonhallinnan verkkokäsikirjaa, luomme siihen uutta sisältöä ja tuotamme käsikirjasta painetun version. Lisäksi tavoitteena on kehittää aineistonhallinnan suunnitelmien toteutumisen seurantaa yhteistyössä tutkimusrahoittajien ja muiden infrastruktuuripalvelujen kanssa.

Hankkeessa luodaan aineistonhallinnan koulutusmateriaaleja ja markkinoidaan Tietoarkiston tarjoamaa koulutusta. Koulutusten sisällöt räätälöidään yleisön ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Vertailevaa tutkimusta palvelevien toimintojen käynnistäminen

Tietoarkisto vahvistaa vuodesta 2017 alkaen vertailevaa tutkimusta palvelevaa infrastruktuuriaan. Comparative Data Service – toimintoihin kootaan aineistosarjoihin kuuluvien aineistojen hallintapalveluja, joiden tavoitteena on helpottaa pitkittäisaineistojen muodostamista ja käyttöä Lisäksi tuetaan Suomen osallistumista kansainvälisiin vertailututkimusohjelmiin (International Social Survey Programme-, European Values Study-, Luxembourg Income Study-ohjelmaan. Uuden toiminnallisen kokonaisuuden alle sijoitetaan myös Menetelmäopetuksen tietovarannon ylläpito ja kehitys.

Tekninen tuki

Hankkeen tekninen tuki -osio koostuu uusien palvelujen mahdollistamisesta; uusien työkalujen rakentamisesta ja sovellusalustan kehittämisestä. Tietoarkiston sisäinen tietokanta korvataan uudella ajanmukaisella tietokannalla.

Viestintä

Tieteenalalaajeneminen ja vertailevan tutkimuksen palvelujen käynnistäminen vaatii aktiivista viestintää, markkinointia ja neuvontaa. Olemme mukana kotimaisissa ja ulkomaisissa seminaareissa ja konferensseissa sekä järjestämme omia seminaareja. Tiedotamme hankkeen tuloksista ja saavutuksista sidosryhmille, yhteistyökumppaneille ja tiedeyhteisölle aktiivisesti koko hankkeen ajan. Tiedotuskanavina käytämme muun muassa tietoarkiston verkkosivuja, postituslistaa, Tietoarkisto-lehteä ja sosiaalista mediaa.