Service

Dataarkivets huvuduppgift är att bevara och distribuera kvantitativa och kvalitativa forskningsdata. Vi tillhandahåller informationstjänster och andra relaterade tjänster till forskare, lärare, studerande och alla andra som är intresserade av forskningsdata.

Service för målgrupper

De viktigaste målgrupperna för Dataarkivet är: studerande, lärare, forskare och forskningsfinansiärer.

Dataarkivet arkiverar och långtidsbevarar forskningsmaterial om det finska samhället, människor och kultur, dvs. forskningsdata. Via Dataarkivet får studerande, lärare och forskare kostnadsfritt tillgång till forskningsmaterial – både data som samlats in i Finland och internationella forskningsdata. Våra tjänster är tillgängliga utan kostnad på nätet. Informationstjänsten tillhandahåller också personlig service.

Bekanta dig med Dataarkivets service!

Service för målgrupper

Arkivering av forskningsdata

Dataarkivet arkiverar dina digitala forskningsdata helt gratis och enligt FAIR-principerna.

Dataarkivet bevarar elektroniskt forskningsmaterial på ett säkert sätt och ser till att materialet är lätt att hitta och återanvända. Vi gör en stor del av det praktiska arbetet som behövs för att arkivera forskningsdata. Beskrivningar av allt datamaterial publiceras på finska och engelska i serviceportalen Aila. Våra databeskrivningar är också tillgängliga i flera nationella och internationella datakataloger.

Arkivering av forskningsdata

Forskaren har nytta av arkiveringen av forskningsmaterial på många sätt:

 • Arkivering av material är en vetenskaplig merit. I forskarens meritförteckningsmodell räknas meriter inom produktion och distribution av forsknings- och informationsmaterial till forskningens vetenskapliga och samhälleliga relevans.
 • Forskningspublikationer som grundar sig på arkiverat material hänvisas till oftare än publikationer vars material inte är tillgängligt för återanvändning (t.ex. Piwowar & Vision, 2013).
 • En del internationella vetenskapspublikationer betraktar materialets tillgänglighet som ett villkor för att artikeln ska publiceras.
 • Många forskningsfinansiärer, till exempel Finlands Akademi, Konestiftelsen, Arbetarskyddsfonden och Stiftelsen för alkoholforskning, kräver en plan för materialhantering och rekommenderar att materialet som produceras inom ramen för den forskning de finansierar ska arkiveras i Dataarkivet.
 • Tillgången till forskningsmaterial främjar den öppna vetenskapen och den vetenskapliga diskussionen.

Informationstjänster

Dataarkivet ger råd och stöd till den som använder och söker data.

Våra informationstjänster kan hjälpa dig med frågor relaterade till arkiverade data, datahantering och långsiktigt bevarande av forskningsdata. Vi hjälper dig gärna också med frågor om datainsamling, planering av information till undersökningsdeltagare eller etiska och juridiska frågor. Vid behov kan vi ge information om utländska informationskällor eller om hur du kan självständigt hitta data. Våra informationstjänster kan utnyttjas kostnadsfritt.

Läs mer om våra informationstjänster

Kundtjänst

e-post: asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi
tfn +358 40 190 1442

Vi sparar varje begäran som gäller informationstjänster i vår databas för att säkerställa snabb service och den interna arbetsfördelningen i vår kundtjänst.

Serviceportalen Aila

Dataarkivets forskningsdata är tillgängliga för kunder utan kostnad i serviceportalen Aila.

I Aila ingår ca 1500 datamaterial varav över tusen är kvantativa. Registrerade användare finns i nästan alla finländska universitet och yrkeshögskolor, totalt ungefär 2700 stycken. Ungefär tio procent av användarna är utländska.

De flesta datamaterial har vissa användningsvillkor och nedladdning kräver registrering. Det finns circa 90 forskningsdata i Aila som är helt öppna. Dessutom har Dataarkivet öppna data i Tietomilli-mielipidepuntari, MOTV och Pohtiva.

Ladda ner data i Aila

Insamlingsverktyg Penna

Penna är ett insamlingsverktyg för att samla in skriftliga forskningsdata på ett enkelt sätt och göra arkivering av dessa mer effektiv.

Dataarkivet ansvarar för det tekniska genomförandet av insamlingen och arkiveringstillstånden. Alla texter som har samlats med Penna arkiveras i Dataarkivet försåvida skribenterna har tillåtit arkivering.

Penna – kirjoitusaineistojen keruutyökalu

Handbok för hantering av forskningsdata

Aineistonhallinnan käsikirja-webbhandboken, utarbetad av Dataarkivets experter, innehåller konkret rådgivning för hantering av digitala forskningsmaterial under olika stadier av den digitala informationens livscykel. Till exempel innehåller handboken anvisningar för formulering av en datahanteringsplan. Handboken är för närvarande tillgänglig på finska och på engelska.

Aineistonhallinnan käsikirja

Pohtiva

Datalagret för politiska program, Pohtiva, innehåller finländska partiers program och andra viktiga politiska texter. Lagret innehåller politiska program ända från slutet av 1800-talet till i dag och samlingen utökas ständigt. Pohtiva är för närvarande tillgänglig bara på finska.

Pohtiva

En närmare titt på Dataarkivets tjänster

Dataarkivets grundläggande verksamhet innefattar arkivering och distribution av forskningsdata för vidare användning, men vi erbjuder även flera andra tjänster för forskare, studerande och alla andra som är intresserade av forskningsdata.

 • Aila
  Aila

  I serviceportalen Aila är samtliga Dataarkivets forskningsdata tillgängliga för registrerade kunder utan kostnad i enlighet med användningsvillkoren för de olika materialen. I Aila kan du hitta intervjufrågor, enkäter och enskilda variabler.

 • Webbguiden för datahantering
  Datahanteringsguide

  Webbguiden för datahantering ger tydliga och konkreta anvisningar för utarbetande av en materialhanteringsplan, hantering av elektroniskt forskningsmaterial, samt exempelvis information till personer som intervjuas. Webbguiden finns på finska och engelska.

 • Informationstjänster
  Informationstjänster

  Vi ger råd och hjälper dig hitta lämpliga forskningsdata. Vi ger information om hantering och långsiktigt digitalt bevarande av datamaterial. Våra informationstjänster är gratis. Kontakta oss, vi hjälper gärna.

 • Penna
  Penna

  Penna är ett insamlingsverktyg för att samla in skriftliga forskningsdata på ett enkelt sätt. Alla texter som har samlats med Penna arkiveras i Dataarkivet försåvida skribenterna har tillåtit arkivering. FSD ansvarar för det tekniska genomförandet av insamlingen och arkiveringstillstånden.

 • Pohtiva
  Pohtiva

  Datalagret för politiska program, Pohtiva, innehåller finländska partiers program och andra viktiga politiska texter. Lagret innehåller politiska program ända från slutet av 1800-talet till i dag och samlingen utökas ständigt.

 • MOTV
  MOTV

  Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV) är en webbaserad informationskälla för undervisning och studier i forskningsmetoder. MOTV som används på flera metodkurser innehåller nyttig information från analysmetoder till centrala frågor vid forskning.

 • CESSDA:s tjänster
  CESSDA:s tjänster

  CESSDA ERIC är forskningsinfrastruktur som utgörs av samhällsvetenskapliga dataarkiv i Europa, som Dataarkivet i Finland är nationell serviceproducent för. Via CESSDA:s datakatalog kan du ta del av utbudet i de europeiska dataarkiven.

 • FNESdata
  FNESdata

  FNESdata-portalen tillbjuder variabelinformation för longitudinell observering av fyra riksdagsvalsundersökningar (2003–2015). FNESdata finns endast på engelska.

 • Arkivering
  Arkivering

  Dataarkivet sörjer för att ditt elektroniska material förvaras under en lång tid och görs tillgängligt. Vi säkerställer att materialet lätt kan hittas och användas i enlighet med de överenskomna villkoren.

 • Tietomilli
  Tietomilli

  Tietomilli är ett visuellt verktyg för dataanalys. Med Tietomilli, vem som helst kan analysera finska opinionsundersökningsdata utan behöv att behärska besvärliga programvaror för statistisk analys. Perfekt för t.ex. skolelever. Endast på finska.