Dataarkivet som en organisation

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan som bevarar och distribuerar forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål.

Vår mission är att vårda och långtidsbevara material som samlats in för att studera det finländska samhället, befolkningen och kulturfenomenen, med andra ord forskningsdata. Vi levererar datamaterialet till våra användare på ett tillförlitligt och effektivt sätt med hjälp av våra moderna digitala tjänster.

CoreTrustSeal logo Dataarkivet främjar öppen och genomskinlig vetenskap, kumulering av kunskap och effektiv användning av befintlig kunskap för forskning samt förverkligar FAIR-principerna på ett ansvarsfullt sätt. FAIR betyder att tjänster och material lätt kan hittas, är tillgängliga, kan fungera tillsammans och återanvändas. Dataarkivet har det CoreTrustSeal-certifikat (CTS) (Öppnas i en ny flik) PDF, som ges till organisationer som sparar digitala forskningsdata på ett trovärdigt sätt och som möjliggör återanvändning av digitala material. Vår vrksamhet grundar sig på sakkunnig, snabb, jämlik och kostnadsfri service.

Dataarkivet är en självständig enhet vid Tammerfors universitet och en nationell serviceproducent för CESSDA (Öppnas i en ny flik) (Consortium of European Social Science Data Archives), en sammanslutning av samhällsvetenskapliga dataarkiv i Europa som stöder forskare på internationell nivå. Dataarkivet arbetar sedan 1999 för att främja ansvarsfull och öppen tillgång till vetenskap i Finland.

Dataarkivet får sin grundfinansiering av Tammerfors universitet som i sin tur får finansiering av undervisnings- och kulturministeriet för att sköta den riksomfattande dataarkivuppgiften. För att bygga forskningsinfrastruktur får Dataarkivet dessutom projektfinansiering av Finlands Akademi och CESSDA, en europeisk infrastruktur för dataarkiv. Dataarkivet genomför sporadiskt även projekt som finansieras av andra aktörer.

FSD:s huvuduppgifter är att

 • anskaffa och arkivera forskningsdata
 • granska, bearbeta och dokumentera data
 • bevara data i brukbart skick för framtida behov
 • ingå avtal med deponenter om villkor för användning av data
 • distribuera data för återandvändning
 • erbjuda informationstjänster
 • främja återanvändning av data
 • bidra till utvecklingen av god forskningssed vid datainsamling and återanvändning
 • stödja undervisningen av forskningsmetoder
 • informera om dataarkivets verksamhet och utvecklingen inom branschen
 • delta i internationellt samarbete mellan dataarkiv

Arkivet kan också

 • bidra till utvecklingen av god sed i bearbetning av forskningsdata, både nationellt och internationellt
 • organisera samhällsvetenskaplig forskning och undervisning
 • bedriva förlagsverksamhet på sitt område
 • erbjuda andra ändamålsenliga tjänster.

Verksamhetsprinciper

Dataarkivet tar emot elektroniskt forskningsmaterial som lämpar sig till exempel för forskning, undervisning och studier i samhällsvetenskaper, humanistiska discipliner, pedagogik och hälsovetenskap.

Materialet ska vara tekniskt och juridiskt arkiveringsdugligt. Materialet som arkiveras granskas och dokumenteras. Både arkivering och distribution av material från arkivet för vidare användning grundar sig på strikt reglerade villkor och förbindelser. Parterna som överlämnar material kan ställa villkor för användningen av det överlämnade materialet och återanvändarna förbinder sig att använda materialet i enlighet med användningsvillkoren. Arkiveringen av materialet i Dataarkivet ändrar inte ägande-, besittnings- eller upphovsrätten till materialet.

Forskningsmaterial som sparats i Dataarkivet kan i huvudsak användas för forskning, studier och undervisning. En del av materialet är fritt tillgängligt. Med forskning avser vi arbete som utförs vid universitet och forskningsinstitut eller organisationer som kan jämföras med dessa där man söker svar på frågor genom att tillämpa det egna läroämnets metoder och analysera materialet systematiskt. Undervisning är utbildning i ett läroämne eller metoder vid ett universitet, en yrkeshögskola eller en organisation som kan jämföras med dessa. Med studier avses studier som bedrivs under ledning av en lärare vid ett universitet, en yrkeshögskola eller en organisation som kan jämföras med dessa.