Så här betjänar Dataarkivet dig i fråga om arkivering

Dataarkivet arkiverar dina digitala forskningsdata helt gratis och enligt FAIR-principerna.

CoreTrustSeal - Core Trustworthy Data Repositories (Öppna länken i en ny flik)Dataarkivet sörjer för att ditt elektroniska material förvaras under en lång tid och görs tillgängligt. Vi säkerställer att materialet lätt kan hittas och användas i enlighet med de överenskomna villkoren.

Vi tar emot både kvantitativt och kvalitativt forskningsmaterial. Vi skapar en materialversion som lämpar sig för återanvändning och sörjer för beskrivningen av materialet, lagring i lämpligt filformat och vi hjälper dig också att anonymisera materialet. Vi sparar ditt material på ett datasäkert sätt så att det kan återanvändas från årtionde till årtionde. Dataarkivet har det internationella CoreTrustSeal-certifikat (CTS) (Öppnas i en ny flik) PDF, som ges till organisationer som sparar digitala forskningsdata på ett trovärdigt sätt och som möjliggör återanvändning av digitala material.

Anvisningar för arkivering

Dataarkivet tar emot digitala forskningsdata som är möjligt att återanvända. Läs anvisningar gällande praktiska åtgärder som ska vidtas i arkivering och föreslå ditt material för arkivering.

Anvisningar för arkivering av material        

Föreslå ditt forskningsmaterial för arkivering (Öppnas i en ny flik)

Vi hjälper dig att anonymisera materialet

Vid Dataarkivet fäster vi särskild uppmärksamhet vid att forskningsdeltagarnas dataskydd inte äventyras när materialet görs tillgängligt. Huvudprincipen är att forskaren själv sköter anonymiseringen. Vid behov hjälper vi forskaren att skapa en omfattande anonymiseringsplan.

Vår datatjänst bedömer alltid om forskarens anonymisering av uppgifterna i datamaterialet är tillräcklig. För detta behöver vi en beskrivning av den anonymisering som forskaren gjort. Vid behov gör vi ytterligare ändringar eller raderingar av materialet. Vi godkänner ändringarna med forskaren.

Vår datahanteringsguide innehåller konkreta instruktioner för anonymisering. Se Tunnisteellisuus ja anonymisointi (på finska eller engelska).

Vi granskar ditt material noggrant

Våra datahandläggare granskar noggrant materialet som ska arkiveras. Variablerna i kvantitativt material identifieras, enskilda variabler och hur de överensstämmer med ett eventuellt frågeformulär granskas. Vi går igenom uppgifterna som saknas och kompletterar till slut materialet med så exakta beskrivningar som möjligt av innehållet i variablerna och deras värden.

Vi öppnar alla kvalitativa datafiler och kontrollerar deras funktionalitet. Vi namnger dokumenten systematiskt. Vi gör materialets bakgrundsuppgifter enhetliga och upprättar ett register över bakgrundsuppgifterna för återanvändarna.

Vi dokumenterar noggrant alla eventuella ändringar som gjorts i materialet.

Vi sparar ditt datamaterial i den form som är lämplig för återanvändning

Vi konverterar kvantitativa material till SPSS-format och kommaseparerade textfiler (*.csv) för återanvändning, och datafiler är tillgängliga i Aila i dessa format. Frågeformulär och andra insamlingsinstrument tilläggas till Aila som PDF-filer.

Kvalitativa textmaterial konverteras i allmänhet till TXT-, ODT-, eller PDF-format. Syftet med att konvertera filer är att göra det möjligt att oberoende av programvara återanvända materialet och spara det under en lång tid. Insamlingsinstrument sparas i PDF-format.

Datamaterial överlämnas till kunder som komprimerade ZIP-filer.

Vi beskriver materialet i enlighet med DDI-modellen

Dataarkivet beskriver arkiverade filer med XML i enlighet med det internationella DDI-formatet som utvecklats särskilt för samhällsvetenskapliga data.

Databeskrivningen innehåller bl.a. följande information så noggrant som möjligt:

  • skapare/skaparna av forskningen
  • forskat temaområde och innehåll
  • urvalsmetod, sampling
  • datainsamling
  • observationsenhet
  • användningsvillkor
  • filformat
  • variabler i kvantitativa material, antal variabler
  • frågetexter i frågeformulär
  • centrala dokument i kvalitativa material (intrevjufrågor, skrivinbjudan o.s.v.)

Vi beskriver datamaterialet på både innehålls- och variabelnivå. För ämnesord används i den finskspråkiga beskrivningen Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA) (Öppnas i en ny flik) och i den engelskspråkiga beskrivningen ELSST-tesaurusen (Öppnas i en ny flik) . Dessutom använder vi flera nationella och internationella ämnesordsregister och klassificeringar till exempel för dokumentering av vetenskapsgrenen samt urvals- och insamlingsmetoderna.

En detaljerad beskrivning av datamaterialet är en förutsättning för att materialet ska kunna sparas länge och återanvändas och för att det ska vara lätt att hitta. Strukturerade databeskrivningar enligt DDI-modellen möjliggör effektiva sökningar och maskinell behandling av data i olika former.

Tack vare den internationella beskrivningsmodellen kan uppgifterna i materialet lätt exporteras även till många nationella och internationella samkataloger.

Läs mer om DDI på finska

Vi beskriver ditt data också på engelska

Vi utarbetar alltid innehållsbeskrivningen av datamaterialet både på finska och på engelska. Detta ökar också internationell synlighet för forskningsmaterial som sparats i Dataarkivet.

Finskspråkiga kvantitativa material översättas i sin helhet till engelska på begäran. Kvalitativa material kan vi tyvärr inte översätta. Översättningstjänsten är gratis både till beställaren av materialet och forskaren som arkiverat det.

Vi publicerar ditt material i datakataloger

Vi publicerar databeskrivningarna i Ailas datakatalog och de inkluderas automatiskt även till exempel i finländska arkivs, biblioteks och museers gemensamma söktjänst Finna och i Etsin, ett sökgränssnitt för forskningsmaterial och deras metadata som produceras av Fairdata-tjänsterna.

Forskningsinfrastrukturen CESSDA, som består av europeiska samhällsvetenskapliga dataarkiv, förvaltar en internationell datakatalog där forskare överallt enkelt hittar även forskningsmaterial som arkiverats i Dataarkivet.

Studiebeskrivningarna ger omfattande information om innehåll, struktur, insamling och användning av data, samt om variabler, frågor, datainsamlingsdokument och relaterade publikationer.

Vi samlar information om publikationer där ditt material har utnyttjats

Registrerade användare i Aila förbinder sig att meddela Dataarkivet om alla publikationer där de har utnyttjat datamaterial som arkiverats i Dataarkivet.

Forskarna kan begära en årlig rapport av oss om publikationer där deras material har använts. Publikationerna som utnyttjar materialet listas också i Aila i anslutning till databeskrivningen.

Vi ger materialet en PID

Dataarkivet ger allt arkiverat forskningsdata en beständig identifierare (en PID). Vi använder URN-identifikatorer. De beständiga identifierarna garanterar att materialet kan hittas även om det av någon orsak flyttas till exempel till en ny adress.

Dataset får en beständig identifierare redan när arkiveringsprocessen börjar. Sidan Kommande data (Tulevat aineistot) erbjuder URN:er för datamaterial som fortfarande bearbetas.

Vi påminner om hänvisningar till forskningsdata

Återanvändarna av forskningsdata som arkiverats i Dataarkivet förbinder sig till att hänvisa till materialet på ändamålsenligt sätt.

Dataarkivet utarbetar till samtliga material en modellhänvisning, så att det skulle vara så lätt som möjligt för återanvändare att hänvisa till materialet. Modellhänvisningen finns i databeskrivningen. Modellhänvisningen kan kopieras till källförteckningen som sådan eller ändras i enlighet med publikationens eller vetenskapsgrenens praxis.