Forskningsmaterial som arkiverats i Dataarkivet kan användas för forskning, studier och undervisning i enlighet med de användningsvillkor som Dataarkivet och upphovsmännen till materialet har ställt.

Med forskning avser vi arbete som utförs vid universitet och forskningsinstitut eller organisationer som kan jämföras med dessa där man söker svar på frågor genom att tillämpa det egna läroämnets metoder och analysera materialet systematiskt. Undervisning är utbildning i ett läroämne eller metoder vid ett universitet, en yrkeshögskola eller en organisation som kan jämföras med dessa. Med studier avses studier som bedrivs under ledning av en lärare vid ett universitet, en yrkeshögskola eller en organisation som kan jämföras med dessa.

Materialet är tillgängligt kostnadsfritt. Dataarkivets kundtjänst svarar gärna på dina frågor som rör materialet.

Dataarkivet betjänar både det inhemska och det internationella forskarsamhället. På kartan har vi märkt ut forskningsinstitut och universitet dit data har skickats.

Nedladdning av material

Materialet laddas ner via serviceportalen Aila.

Utan att registrera sig kan man bläddra i materialförteckningen i Aila, söka material, läsa beskrivningar och ladda ner öppet material. Registrerade kunder kan ladda ner material inom ramen för användningsvillkoren.

Aila grundar sig på högskolornas och forskningsinstitutens system för användaridentifikation, HAKA. Du kan registrera dig och logga in på Aila med din egen HAKA-användaridentifikation, dvs. till exempel med universitetets basservicekod och lösenord. Om du inte har HAKA-koder kan du ansöka om användaridentifikation i Aila. Användaridentifikation beviljas i första hand studerande och forskare vid utländska universitet samt medlemmar i finländska forskningsorganisationer som inte hör till HAKA-nätverket. Se instruktioner i Aila (på finska).

Översättning av material till engelska

Det arkiverade materialet beskrivs på finska och engelska.

Finskspråkiga kvantitativa datafiler kan kostnadsfritt översättas till engelska för kunder som inte behärskar finska. Materialet översätts inte till andra språk. Kvalitativt material är tillgängligt på det ursprungliga språket och översätts inte.

Många kvantitativa datafiler är redan tillgängliga på engelska. Genom att välja engelska som datafilernas språk kan användarna avgränsa sökresultaten och materialförteckningen i Aila så att endast engelskspråkigt material visas. Om materialet inte är tillgängligt på engelska kan kunderna beställa en översättning av datafilen genom att kontakta kundtjänsten if.inut@dsf.ulevlapsakaisa.

När kundtjänsten har tagit emot begäran meddelar de den beräknade tidtabellen för översättningen inom några dagar. Översättningen är klar inom 3–4 veckor beroende på arbetssituationen. När datafilen har översatts kan materialet laddas ner i Aila. Kundtjänsten meddelar kunden när materialet är tillgängligt.

Följande information ska ingå i översättningsbegäran:

  • ID-nummer och namn av materialet
  • kundens namn och kontaktuppgifter (organisation, adress, e-post)
  • användningsändamål (doktorsavhandling, licentiatavhandling, pro gradu-avhandling, kandidatavhandling, forskning, undervisning, övningsarbete eller övrigt studieändamål, övrigt ändamål)
  • namn av projekt/undersökning
  • kort beskrivning av projektet/undersökningen

Filformat

Ungefär 90 procent av alla kvantitativa datafiler i Aila fås vid sidan av formatet SPSS (Portable eller SAV) även i csv-format. Inom kort är allt kvantitativt material tillgängligt i båda formaten. Största delen av statistikprogrammen stöder csv-filformatet, vilket gör det ännu smidigare att använda vårt material. Om du behöver materialet i något annat format ska du kontakta kundtjänsten (asiakaspalvelu.fsd ( at ) tuni.fi). Vi använder Stat/Transfer (Öppnas i en ny flik) för filkonvertering.

Kvalitativt material är tillgängligt i det ursprungliga formatet och konverteras inte. En stor del av det kvalitativa forskningsmaterialet är textfiler (t.ex. odt, txt, pdf). Av största delen av textmaterialet produceras också en separat html-webbläsarversion. En del av materialet är bild- eller ljudfiler (t.ex. jpeg, mp3).

Kodböcker, materialguider, frågeformulär o.d. är tillgängliga som pdf-filer. Materialet laddas ner via Aila som packad zip-fil.

Lista över filformat (på finska)

Att förvara och förstöra material

När material förvaras och används är det viktigt med tillräcklig datasäkerhet och dataskydd för de personer och parter vars uppgifter materialet eventuellt innehåller. Resultaten ska offentliggöras så att en enskild deltagare inte kan identifieras (t.ex. som statistiktabeller).

Materialet får endast användas i enlighet med det meddelade användningsändamålet och rätten att använda materialet är personlig. När materialet inte längre används ska det och alla kopior som tagits av det förstöras till exempel genom att radera filerna på datorns hårddisk och andra lagringsmedier. Om man vill använda samma material i en ny undersökning eller på en ny kurs ska man på nytt ansöka om rätt att använda materialet. Läs de allmänna användningsvillkoren för material (på finska).

Hänvisning till materialet

Hänvisningar till forskningsmaterialet ska göras i text, tabeller och källförteckningar på samma sätt som man hänvisar till övriga källor.

Anvisningar för hänvisning