Finlands samhällsvetenskapliga dataarkivs arkivbildningsplanBilaga 2: Dataskyddsbeskrivning

För Dataarkivet är det viktigt att kundernas personuppgifter behandlas konfidentiellt, genomskinligt och lagligt. Syftet med denna dataskyddsbeskrivning är att ge dig information om hur dina personuppgifter behandlas.

När du använder Dataarkivets tjänster och exempelvis ger namn, e-postadress eller telefonnummer behandlar vi dina personuppgifter. I vissa situationer får vi även personuppgifter på annat sätt än direkt av kunden. När Dataarkivet behandlar dina personuppgifter är du registrerad och omfattas av rättigheterna i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

För oss är det viktigt att du får all den information som lagen förutsätter om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter. Detta är en allmän beskrivning över hur personuppgifterna som gäller dig behandlas. Efter den allmänna beskrivningen hittar du detaljerade uppgifter om behandling av personuppgifter.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig och vem kan man vid behov kontakta?
 2. Hur och för vilka användningsändamål behandlas personuppgifter?
 3. Vilka rättigheter har jag som Dataarkivets kund?

Du kan bekanta dig direkt med den detaljerade dataskyddsbeskrivningen som innehåller alla uppgifter som enligt artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen ska ges till den registrerade.

Vem är personuppgiftsansvarig och vem kan man vid behov kontakta?

Dataarkivet är personuppgiftsansvarig för de kundregister det förvaltar och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett ändamålsenligt sätt. Vi besvarar gärna alla frågor om behandling av dina personuppgifter. Vid Dataarkivet finns ett dataskyddsombud som du också kan kontakta.

Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktinformation

Samhällsvetenskapliga dataarkivet
33014 Tammerfors universitet
tfn. +358 29 452 0411
asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi

Besöksadress Åkerlundinkatu 5 B, 4:e vån.

Dataskyddsombud

Arja Kuula-Luumi
dpo.fsd@tuni.fi
puh. +358 40 190 1438

Utöver kundernas personuppgifter har Dataarkivet forskningsmaterial som forskarna har skickat, som kan innehålla forskningsdeltagarnas personuppgifter. Beträffande detta forskningsmaterial är Dataarkivet i princip inte personuppgiftsansvarig utan personuppgiftsbiträde för den som överlämnat forskningsmaterialet med stöd av ett avtal. Om du har frågor som gäller personuppgifterna i dessa fall kan du kontakta forskaren direkt eller alternativt Dataarkivet som vid behov förmedlar din begäran till den som är personuppgiftsansvarig för forskningsmaterialet.

Hur och för vilka användningsändamål behandlas personuppgifter?

För att kunna erbjuda tjänster och göra verksamheten möjlig samlar, förvarar och på annat sätt behandlar Dataarkivet endast personuppgifter som är väsentliga och nödvändiga för användningsändamål som separat definierats noggrannare. Tidsfrister har fastställts för förvaring av personuppgifter, och personuppgifterna förvaras endast så länge som det är motiverat för användningsändamålet. När förvaringstiden upphör antingen förstörs uppgifterna eller ändras till ett format, genom vilket ingen enskild person kan identifieras. I behandlingen av kunduppgifter har en tillräcklig datasäkerhetsnivå säkerställts.

Behandlingssyftet för personuppgifter varierar i Dataarkivet enligt vilken funktion eller tjänst personuppgifterna exakt anknyter till. På en allmän nivå anknyter syftet med all personuppgiftsbehandling till genomförandet av Dataarkivets grunduppgifter. Dataarkivets grunduppgifter är bland annat anskaffning av forskningsmaterial för arkivering, avtalande om användningsvillkor för materialet och informationstjänsten i anknytning till materialet. För tjänsteutförandet använder Dataarkivet exempelvis serviceportalen AILA. Dataarkivet utför ingen kundprofilering och tar inga beslut baserat på automatisk personuppgiftsbehandling.

Som registrerad har du rätt att få veta bland annat syftet med en individualiserad personuppgiftsbehandling, den rättsliga grunden för behandlingen, mottagarna eller mottagargrupperna av personuppgifter samt förvaringstiden för personuppgifterna. För att få närmare information om behandlingen av personuppgifter, välj i följande förteckning den kundgrupp som beskriver dig. Vid behov kan du kontakta oss om du behöver hjälp med att välja den kundgrupp som gäller dig.

Välj den kundgrupp som bäst beskriver dig

Vilka rättigheter har jag som Dataarkivets kund?

EU:s allmänna dataskyddsförordning garanterar dig vissa rättigheter. De rättigheter du har fastställs utifrån på vilken rättslig grund dina personuppgifter behandlas. Detta får du reda på genom att välja den grupp som motsvarar din situation.

Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att utnyttja dina rättigheter. Vi har underlättat utnyttjandet av rättigheterna i vissa fall genom att göra det möjligt att kontrollera och ändra uppgifter via ett gränssnitt. I övriga fall kan du kontakta oss på det sätt du önskar. Här följer en allmän beskrivning av de rättigheter som den registrerade har. Det exakta innehållet i rättigheterna föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning.

Överklagande till övervakningsmyndigheten. Du har alltid rätt att överklaga till den myndighet som övervakar personuppgiftsbehandling om du misstänker att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen. Överklagandet kan göras till dataombudsmannens byrå, som är den myndighet i Finland som övervakar behandling av personuppgifter. Du hittar aktuella kontaktuppgifter på deras webbplats (Öppnas i en ny flik) .

Om din stadigvarande boningsort eller arbetsplats finns i en annan EU-medlemsstat, eller den misstänkta förseelsen har skett i en annan medlemsstat, kan det vara mer praktiskt att göra överklagandet till denna andra medlemsstats övervakningsmyndighet efter att du övervägt saken.

Ett överklagande till dataskyddsmyndigheten hindrar inte att du utnyttjar andra administrativa metoder för ändringsansökan eller andra rättsskyddsmetoder.

Kontrollrätt och rättelse av uppgifter. Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas. Om dina personuppgifter behandlas har du rätt att få tillgång till dem och få vissa uppgifter om personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att få en kopia av personuppgifterna om utgivningen av en kopia inte inverkar skadligt på andra personers rättigheter eller friheter.

Som registrerad har du rätt att begära att felaktiga eller inkorrekta uppgifter korrigeras utan oskäligt dröjsmål. Dessutom har du rätt att få bristfälliga personuppgifter kompletterade om det är nödvändigt för behandling av personuppgifterna.

Rätt att begränsa behandlingen. Som registrerad kan du begära att behandlingen av personuppgifter begränsas i vissa situationer som finns noggrannare fastställda i artikel 18 i dataskyddsförordningen. Dessa gäller exempelvis situationer där du anser att personuppgifterna är felaktiga eller att du som registrerad motsätter dig behandlingen av personuppgifter på basis av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

Rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att på begäran få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar. Sådana situationer är exempelvis följande: personuppgifterna har behandlats i strid med lag, personuppgifterna har behandlats med ditt samtycke och du har återkallat samtycket, personuppgifterna behövs inte längre för behandlingssyftet eller du har utnyttjat din rätt att motsätta dig och det finns ingen grundad anledning till behandling av personuppgifter.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat. Som registrerad har du rätt att få de uppgifter du lämnat in till Dataarkivet överförda i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinellt läsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller de personuppgifter som behandlas på basis av ditt samtycke eller för att verkställa ett avtal. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få personuppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att motsätta sig. Som registrerad har du rätt att när som helst av en anledning som anknyter till en särskild personlig situation motsätta dig behandling av personuppgifter som baserar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse eller behov av att behandla personuppgifter för utförande av en uppgift för allmänt intresse. Personuppgifterna behandlas då inte längre, om inte Dataarkivet visar att det finns en betydande och grundad anledning att behandla personuppgifterna.

Detaljerade uppgifter om behandling av personuppgifter

Registrerad användare av serviceportalen AILA

Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktinformation

Samhällsvetenskapliga dataarkivet
33014 Tammerfors universitet
tfn. +358 29 452 0411
asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi

Besöksadress Åkerlundinkatu 5 B, 4:e vån.

Dataskyddsombud

Arja Kuula-Luumi
dpo.fsd@tuni.fi
puh. +358 40 190 1438

Användning av personuppgifter

Möjliggöra funktionerna i serviceportalen AILA, såsom laddning av material samt behandling av ansökningar om användningsrätt.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal (artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen).

Mottagare eller mottagarnas grupper

 1. Överlåtaren av materialet när laddningen av materialet är tillståndspliktig. När en kund gör en ansökan om rätt att använda forskningsmaterial, vars laddning förutsätter godkännande av materialöverlåtaren, förmedlas vissa andra personuppgifter om kunden utöver det planerade användningsändamålet till materialöverlåtaren.
 2. Kopiosto. Om materialet som kunden laddar innehåller material (tidningsartiklar och fotografier) i anslutning till ett avtal som slutits mellan Dataarkivet och Kopiosto (www.kopiosto.fi) lämnar Dataarkivet ut uppgifter om kunden till Kopiosto.
 3. Materialöverlåtaren, hemorganisationen, forskningsfinansiären och Kopiosto i missbrukssituationer. Om kunden använder forskningsmaterialet i strid med användningsvillkoren eller det anmälda användningsändamålet, meddelar Dataarkivet vid behov om missbruk och lämnar ut de personuppgifter som behövs för att reda ut ärendet.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES.

Förvaringstider för personuppgifter

Personuppgifterna förvaras två år från den senaste inloggningen i tjänsten.

Uppgifterna om laddning av material, inklusive kundens kontaktuppgifter vid laddningstidpunkten, förvaras separat i 20 år från att materialet laddades.

Är utlämnande av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav för ingående av avtal och ett utelämnande av uppgifter belagt med sanktioner

Utlämnande av personuppgifter är ett krav för upprättande av avtal. Serviceportalen AILA erbjuder forskningsmaterial för användning vid forskning, undervisning och studier. Villkoren för utlämnande av material till Dataarkivets kunder har avtalats mellan överlåtarna av forskningsmaterial. Utlämnande av personuppgifter är en förutsättning för att vi vederbörligen ska kunna bedöma om forskningsmaterial får lämnas ut till kunden.

En förutsättning för godkännande av användningsvillkoren för serviceportalen AILA och registrering i tjänsten är att kunden vid sin registrering lämnar ut åtminstone de uppgifter som markerats obligatoriska.

Om kunden inte lämnar ut sina personuppgifter kan denne inte använda de funktioner som finns tillgängliga för registrerade kunder. Trots detta är det möjligt att använda de AILA-tjänster som inte kräver inloggning, såsom att bläddra i material.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Dataarkivet använder inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Rättigheter förknippade med behandling av personuppgifter

Följande rättigheter för den registrerade gäller serviceportalen AILA

 • Rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten
 • Rätt att kontrollera uppgifter (rätt att få tillgång till uppgifterna)
 • Rätt att korrigera uppgifter
 • Rätt att radera uppgifter
 • Rätt att begränsa behandlingen
 • Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Du kan själv kontrollera och ändra dina uppgifter genom att logga in i serviceportalen AILA, gå till din profil och välja "redigera profilen" (muokkaa profiilia). Samtidigt kan du bläddra i de laddningar och ansökningar du gjort.

Du kan läsa allmän beskrivning om rättigheter och utnyttjandet av dem.

En del av personuppgifterna samlas inte in direkt av den registrerade. Om du använder HAKA-identifiering vid registrering förmedlas de nedan beskrivna uppgifterna via förtroendenätverket HAKA (Öppnas i en ny flik) till Dataarkivet i samband med registreringen.

Kategorier av personuppgifter som inte erhållits direkt från den registrerade

namn och efternamn, hemorganisation, identifikationskod (eppn), leverantör av identifikationskod (IdP)

Källa till personuppgifter som inte erhållits direkt av den registrerade

Hemorganisation via förtroendenätverket HAKA. Uppgifterna har inte erhållits via en allmänt tillgänglig källa.

Om du upptäcker fel i uppgifterna som anknyter till din HAKA-identifikation ska du kontakta din hemorganisation för att korrigera dem.

Anmälan om användning beträffande informationsresurser för metodundervisning (MOTV eller Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja)

Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktinformation

Samhällsvetenskapliga dataarkivet
33014 Tammerfors universitet
tfn. +358 29 452 0411
asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi

Besöksadress Åkerlundinkatu 5 B, 4:e vån.

Dataskyddsombud

Arja Kuula-Luumi
dpo.fsd@tuni.fi
puh. +358 40 190 1438

Användning av personuppgifter

Personuppgifterna används för utveckling av innehållet i informationsresurserna för metodundervisning genom insamling av information om kurser där informationsresurserna används. Personuppgifter används även för att sända e-post riktade till metodlärare samt för att sända tidskriften Tietoarkisto.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas på basis av den registrerades samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen).

Du kan när som helst annullera samtycket för behandling av personuppgifter. Du kan annullera samtycket genom att kontakta Dataarkivet eller Dataarkivets dataskyddsombud. Annullerande av samtycke har ingen inverkan på lagligheten i den personuppgiftsbehandling som utförts innan annulleringen.

Det är helt frivilligt att ge en anmälan om användning och trots annullering av samtycket kan du fritt fortsätta att använda informationsresurserna för metodundervisning.

Mottagare eller mottagarnas grupper

Personuppgifter lämnas inte ut utanför Dataarkivet.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES.

Förvaringstider för personuppgifter

Personuppgifterna förvaras två år efter att anmälan om användning gjordes.

Är utlämnande av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav för ingående av avtal och ett utelämnande av uppgifter belagt med sanktioner

Det finns ingen skyldighet baserad på lag eller avtal att lämna ut personuppgifter.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Dataarkivet använder inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Rättigheter förknippade med behandling av personuppgifter

Förutom att du kan annullera samtycket du gett när som helst har du följande rättigheter:

 • Rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten
 • Rätt att kontrollera uppgifter (rätt att få tillgång till uppgifterna)
 • Rätt att korrigera uppgifter
 • Rätt att radera uppgifter
 • Rätt att begränsa behandlingen
 • Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Du kan läsa allmän beskrivning om rättigheter och utnyttjandet av dem.

Avtal om forskningsmaterial

Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktinformation

Samhällsvetenskapliga dataarkivet
33014 Tammerfors universitet
tfn. +358 29 452 0411
asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi

Besöksadress Åkerlundinkatu 5 B, 4:e vån.

Dataskyddsombud

Arja Kuula-Luumi
dpo.fsd@tuni.fi
puh. +358 40 190 1438

Användning av personuppgifter

Användningsändamålet för de kontaktuppgifter som angetts i avtalet är verkställande av avtal om utlämnande och arkivering av forskningsmaterial genom att möjliggöra kontakt mellan parterna, förvaltning av användningsrätter, tillhandahållande av årsrapporter samt publicering av uppgifter om upphovsmän i materialförteckningen.

Personuppgifter för den personuppgiftsansvarige, dataskyddsombudet och andra avtalsenliga kontaktpersoner som tar emot anmälningar behandlas för att verkställa de skyldigheter som ingår i avtalet, baserar sig på EU:s dataskyddsförordning och gäller behandling av personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal (artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen).

Mottagare eller mottagarnas grupper

De kontaktuppgifter som angetts i avtalet lämnas på begäran till den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombudet i överlåtarens organisation.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES.

Förvaringstider för personuppgifter

Materialöverlåtarens (undertecknaren) uppgifter förvaras i tre år.

Materialöverlåtarens, tillståndsgivarens, vicetillståndsgivarens och rapportmottagarens namn, organisationsuppgifter och roll vid utlämningstidpunkten förvaras bestående i materialets överlåtelsehistoria.

Uppgifter i anslutning till avtal om namn, organisation och roll för den personuppgiftsansvarige, dataskyddsombudet och mottagare av en separat anmälan om personuppgifter förvaras bestående i materialets överlåtelsehistoria.

Är utlämnande av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav för ingående av avtal och ett utelämnande av uppgifter belagt med sanktioner

Utlämnande av personuppgifter är ett krav för upprättande av avtal. Arkiveringsavtalet samt det föregående avtalet om bedömning av förutsättningar för arkivering innehåller en del som gäller behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 28 i dataskyddsförordningen. Det är inte möjligt att sluta ett avtal utan tillräcklig information.

Avtalen kräver att aktuella personuppgifter lämnas i vissa fall. En följd av att personuppgifter lämnas under avtalets giltighetstid kan vara att vissa anmälningar inte kommer fram.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Dataarkivet använder inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Rättigheter förknippade med behandling av personuppgifter

 • Rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten
 • Rätt att kontrollera uppgifter (rätt att få tillgång till uppgifterna)
 • Rätt att korrigera uppgifter
 • Rätt att radera uppgifter
 • Rätt att begränsa behandlingen
 • Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Du kan läsa allmän beskrivning om rättigheter och utnyttjandet av dem.

En del av personuppgifterna samlas inte in direkt av den registrerade. Beroende på fallet ger exempelvis materialöverlåtaren kontaktuppgifter för dataskyddsombudet eller så samlas de in allmänt från tillgängliga källor.

Grupper av personuppgifter som fås från annat håll än av den registrerade

 • (om fysisk person) den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter
 • dataskyddsombudets kontaktuppgifter
 • kontaktuppgifter för mottagare av annan anmälan gällande personuppgifter

Källa för personuppgifter

Materialöverlåtaren eller organisationers uppgifter som finns offentligt tillgängliga.

Informationstjänsten, kommunikation och övrig kundservice

Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktinformation

Samhällsvetenskapliga dataarkivet
33014 Tammerfors universitet
tfn. +358 29 452 0411
asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi

Besöksadress Åkerlundinkatu 5 B, 4:e vån.

Dataskyddsombud

Arja Kuula-Luumi
dpo.fsd@tuni.fi
puh. +358 40 190 1438

Användning av personuppgifter

Personuppgifterna används för besvarande av förfrågningar till informationstjänsten, övriga kontakter som är nödvändiga för informationstjänsten, lokalisering och anskaffning av forskningsmaterial, postning av material och informerande om verksamheten per e-post.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för utförande av en uppgift i allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen). Dataarkivet är en separat enhet vid Tammerfors universitet. Om universitetets uppgifter föreskrivs i 2 § i universitetslagen (558/2009). Enligt bestämmelsen hör det till universitetets uppgift att främja fri forskning och att bland annat agera i växelverkan med övriga samhället i skötseln av uppgifterna. Dataarkivet behandlar informationstjänstens kunduppgifter för att verkställa ovan nämnda uppgift enligt allmänt intresse.

Mottagare eller mottagarnas grupper

Personuppgifter lämnas inte ut utanför Dataarkivet.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES.

Förvaringstider för personuppgifter

Personuppgifterna för materialkontaktpersonen, som exempelvis bistår administrativt i överlåtelseprocessen, förvaras i tre år.

Kontaktuppgifterna för universitetens och högskolornas rektorer och biträdande rektorer samt kontaktuppgifterna för medlemmarna och suppleanterna i Dataarkivets nationella delegation förvaras till slutet av mandattiden.

Kontaktuppgifterna för den som prenumererat på tidskriften Tietoarkisto förvaras tills vidare, tills prenumerationen upphör eller kunden inte kan nås. Personuppgifter för en person som inte är en egentlig prenumerant på tidskriften, men som får tidskriften Tietoarkisto till exempel i rollen som samarbetspartner, raderas efter en viss tid (ett kalenderår eller projekttiden).

Personuppgifterna för dem som innehar tidsbestämda förtroendeuppdrag, forskningsfinansiärer eller kontaktpersonerna för vissa projekt i anslutning till Dataarkivets verksamhet – såsom exempelvis projekt för öppen vetenskap – förvaras en viss tid på basis av hur länge personens medlemskap eller arbetsuppgifter varar.

Personuppgifterna för personer som svarar för universitetens, högskolornas, forskningsorganisationers och forskningsfinansiärers kommunikation förvaras tills vidare, tills personen inte längre arbetar i kommunikationsuppgifter i sin organisation.

Uppgifter som samlats för anskaffning och lokalisering av material (namn på forskaren, organisation, materialets namn) förvaras tills arkiveringsmöjligheten inte längre behöver utredas.

Uppgifter om kontakter inom informationstjänsten, kommunikation och projekt (kontakttagarens namn, sakinnehållet i kontakten) förvaras 10 år.

Är utlämnande av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav för ingående av avtal och ett utelämnande av uppgifter belagt med sanktioner

Det finns ingen skyldighet baserad på lag eller avtal att lämna ut personuppgifter.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Dataarkivet använder inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Rättigheter förknippade med behandling av personuppgifter

Du har följande rättigheter vid behandling av personuppgifter för ovan nämnda användningsändamål:

 • Rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten
 • Rätt att kontrollera uppgifter (rätt att få tillgång till uppgifterna)
 • Rätt att korrigera uppgifter
 • Rätt att radera uppgifter
 • Rätt att begränsa behandlingen
 • Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Du kan läsa allmän beskrivning om rättigheter och utnyttjandet av dem.

En del av personuppgifterna fås på annat sätt än av den registrerade själv.

Kategorier av personuppgifter som inte erhållits direkt från den registrerade

Beroende på fallet följande nödvändiga kontaktuppgifter: namn, e-post, postadress, telefonnummer

Källa till personuppgifter som inte erhållits direkt av den registrerade

Källor som är tillgängliga offentligt, såsom organisationers webbplatser.

Valmaskinmaterial

Dataarkivet arkiverar valmaskinmaterial från riksdags-, europarlaments- och presidentval för utlämnande till forskningsanvändning. Massmedia producerar valmaskinmaterial för journalistiska syften (27 § i dataskyddslagen) och öppnar materialet med kandidaternas godkännande för allas bruk. Ur valmaskinmaterialet som arkiveras i Dataarkivet avlägsnas variabler gällande de politiska kandidaternas familjemedlemmar och variabler som hänvisar till utomstående källor (bloggar, sociala mediekonton mm.). Valmaskinmaterialet som arkiveras innehåller det politiska parti som kandidaten representerar, personens namn och andra bakgrundsuppgifter som de själv meddelat i sina svar. Till materialet läggs inte till uppgifter från annat håll.

Information i anslutning till användning av webbplatsen, såsom kakor

Användning av kakor på Dataarkivets webbplats

Vi använder kakor för att säkerställa den bästa möjliga användarupplevelsen för besökarna på vår webbplats. Med hjälp av kakorna samlar vi statistisk information om besöken på sidorna för att förbättra funktionaliteten och innehållet på vår webbplats.

En kaka (cookie) är en liten textfil som skickas från tjänsten till användarens dator och förvaras på användarens dator. Kakorna skadar inte användarens dator eller filer, och Dataarkivet använder aldrig kakorna på något sätt som strider mot integritetsskyddet.

Webbläsarprogrammen möjliggör bortkopplande av kakor. Webbläsarspecifika anvisningar finns på nätet och på producenternas webbplatser. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar antar vi att du godkänner användningen av kakor på Dataarkivets webbplats.

Det är bra att beakta att en stor del av kakorna är nödvändiga för att de tjänster som webbplatsen tillhandahåller ska fungera på ett adekvat sätt. Till exempel standardspråkvalen, presentationen av sökresultat eller inloggningen till tjänsterna eller motsvarande fungerar inte nödvändigtvis om kakorna inte tillåts.

Användaranalys

På våra offentliga www-sidor (www.fsd.tuni.fi) använder vi en tredje parts tjänst för att samla in vanlig logginformation för internet samt grundläggande information om användarnas rörlighet på vår webbplats. För detta använder vi tjänsten Google Analytics. Detta gäller inte AILA eller andra tjänster på services.fsd.tuni.fi. Med detta vill vi säkerställa att användningsupplevelsen av vår webbplats är den bästa möjliga för våra kunder. Vi samlar in sammanfattad information om hur olika delar av vår webbplats används och hur användningen utvecklas, och huruvida det finns problemområden på vår webbplats. Vi rapporterar om dessa exempelvis i vår årsberättelse. Denna information behandlas endast så att inga enheter kan identifieras. Endast ett begränsat antal personer har tillgång till loggdata. Användar- och händelsedata förvaras 26 månader för rapporteringssyften.

Sökmaskin

På våra offentliga www-sidor använder vi en Google-anpassad sökning. Sökningen riktar sig till olika delar av vår webbplats, men gäller inte AILA eller andra tjänster på services.fsd.tuni.fi. Söktermerna sparas som logginformation, så att vi kan förbättra våra webbtjänster och deras sökfunktionalitet.