Terminologi

Användarvillkor

Användarvillkoren träder i kraft när användaren registrerar sig och accepterar Dataarkivets villkor för användningen av elektroniska tjänster.

Användningsändamål

Användningsändamålet kan vara forskning, doktors-, licentiat-, pro gradu- eller kandidatavhandling, annat studieändamål, undervisning eller något annat. Användningsändamålet måste alltid specificeras innan datamaterialet kan förmedlas till användaren.

Arkivbildningsplan

Dataarkivets arkivbildningsplan beskriver arbetsprocessen för datatjänsten, gallringsprinciper samt datasäkerhets- och dataskyddspraxis. Arkivbildningsplanen är ett medel för att planera och styra livscykelhanteringen av arkiverade forskningsdata och andra dokument.

Leverans av datamaterial

Dataarkivet förmedlar data till användaren i enlighet med dataarkivets tillståndspraxis.

Primäranvändning

Primärforskarnas användning av datamaterialet i enlighet med den ursprungliga forskningsplanen.

Primärforskare

Personer som är ansvariga för datamaterialets konceptuella innehåll. Primärforskarna ska alltid omnämnas i den datahänvisning som anges i sådana publikationer och presentationer som helt eller delvis baseras på datamaterialet. Primärforskare är ofta också överlåtare av datamaterialet.

Registrerad användare

Då en person registrerat sig i Aila, införs de erforderliga personuppgifterna i kundregistret så att dataarkivet ska kunna hantera kundkontakterna. Vid registreringen använder personalen och studenterna vid finska universitet och yrkeshögskolor det användarnamn och lösenord som de använder vid sin egen organisation för att komma åt datatjänsterna. Personuppgifterna som arkivet får i samband med registreringen baserar sig delvis på de uppgifter som finns i användarens egen organisation och delvis på de uppgifter som användaren själv fyller i.

Alla andra användare fyller själva i de uppgifter som behövs för registrering och dataarkivet bekräftar registreringen efter att ha kontrollerat uppgifterna.

Årsrapport

En gång per kalenderår skickar dataarkivet en rapport till överlåtarna av datamaterial, i enlighet med överlåtelseavtalet. I rapporten återges statistik över datamaterialets användning från det föregående året.

Återanvändning

I allmänhet används arkiverade datamaterial för forskning, planering av forskning, undervisning eller studieändamål. Möjligheter och begränsningar för förmedling, dvs. återanvändning av materialet, specificeras i överlåtelseavtalet för datamaterialet.

Öppen tillgång

Forskningsdatamaterial är fritt tillgängligt för alla användare när det kan användas på dataarkivets webbsida utan att användaren behöver registrera sig. Datamaterial är fritt tillgängligt för forskning, undervisning och studier när det kan användas av sådana registrerade användare som har godkänt materialets användarvillkor.

Överlåtare

Överlåtaren av datamaterialet är den person eller organisation som har arkiverat sitt datamaterial i dataarkivet.

Överlåtelse/arkivering av data

En elektronisk kopia av forskningsdatamaterialet arkiveras i dataarkivet. De ursprungliga rättsinnehavarna behåller ägande- och upphovsrätten samt de immateriella rättigheterna till allt överlåtet datamaterial. Dataarkivet får rätt att bevara och distribuera materialet. Möjligheter och begränsningar för förmedling, dvs. återanvändning av materialet, specificeras i överlåtelseavtalet för datamaterialet.