Dataarkivets arkivbildningsplan (AMS)

I arkivbildningsplanen behandlas Dataarkivets datalager och åtgärder i dokumentform. I planen beskrivs bland annat arbetsprocessen i materialtjänsten, sållningsprinciperna och datasäkerhets- och dataskyddspraxis. Datasystem- och dataskyddsbeskrivningar har bifogats planen.

Arkivbildningsplanen är tillgänglig på finska och på engelska. För Dataarkivet är det viktigt att kundernas personuppgifter behandlas konfidentiellt, genomskinligt och lagligt. Dataskyddsbeskrivningen är tillgänglig pä svenska, och ger information om hur dina personuppgifter behandlas. För oss är det viktigt att du får all den information som lagen förutsätter om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter.

Dataarkivet är personuppgiftsansvarig för de kundregister det förvaltar och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ändamålsenligt sätt. Vid Dataarkivet finns ett dataskyddsombud som du också kan kontakta.

Dataarkivet innehåller forskningsmaterial som forskarna har skickat. Materialet kan innehålla deltagarnas personuppgifter. Beträffande detta forskningsmaterial är Dataarkivet i princip inte personuppgiftsansvarig utan personuppgiftsbiträde för den som överlämnat forskningsmaterialet med stöd av ett avtal. Om du har frågor som gäller personuppgifterna i dessa fall kan du kontakta forskaren direkt eller Dataarkivet.