KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

KvaliMOTV

KvaliMOTV on kaikille avoin kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö. Sitä saa käyttää vapaasti opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta.

Johdatus KvaliMOTViin ja laadulliseen tutkimukseen
Tutkimusaiheiden valinta, tutkimusasetelman ja -suunnitelman laatiminen
Tutkimusetiikka ja tutkimuksen luotettavuus (validiteetti ja reliabiliteetti)
Vinkkejä ja työvälineitä tieteelliseen kirjoittamiseen
Fenomenografia, grounded theory, etnografia, toimintatutkimus, tapaustutkimus ja sosiaalinen konstruktionismi
Eri aineistotyypit ja aineiston hankinta
Aineiston analyysi ja tulkinta, sisältää harjoitusesimerkkejä
Osio 8
Erillisartikkelit.
Valokuva-analyysi
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD