KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

5 Tutkimussuuntauksia

Laadullinen tutkimus on kirjava kattokäsite monenlaisille lähestymistavoille ja menetelmille. Tässä luvussa esitellään muutamia otteita, strategioita, näkökulmia ja viitekehyksiä tutkimuksen tekemiseen, ja näitä nimitetään tässä yhteisnimityksellä tutkimussuuntaukset. Silmäyksiä luodaan fenomenografiaan, grounded theory -lähestymistapaan , etnografiaan, toimintatutkimukseen, tapaustutkimukseen ja sosiaaliseen konstruktionismiin.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD