Menetelmäopetuksen tietovaranto

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto
viimeksi päivitetty 2017-08-18

Tiedotteet

» Uusimmat sivupäivitykset ja sisältökorjaukset

Uusimmat tiedotteet

5.7.2016 - Julkaistu uusi artikkeli puuttuvan tiedon käsittelystä. Artikkeli korvaa aikaisemman asiaa käsittelevän artikkelin, joka on edelleen saatavilla lisätietona. Aiheeseen liittyvät SPSS-harjoitukset julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Uuden artikkelin ovat kirjoittaneet Jyväskylän yliopiston tilastotieteen maisterivaiheen opiskelijat harjoitustyönä professori Juha Karvasen ohjauksessa.

18.6.2014 - SPSS-harjoitukset ja ohjeet on päivitetty tekstin ja erityisesti kuvaruutukaappausten osalta vastaamaan SPSS-ohjelmiston versiota 20. MOTVin ohjeistukset eivät päivity usein, eikä niitä tehdä välttämättä vastaamaan ohjelmiston uusinta versiota, koska vain osalla aktiivista käyttäjistämme on mahdollisuus käyttää kotona tai oppilaitoksessaan ohjelmiston tuoreinta versiota.

16.5.2014 - Palveluportaali Ailan julkaisun myötä KvantiMOTVin harjoitusaineistovarantoa on päivitetty poistamalla sieltä ISSP-aineistot, joihin ei liity SPSS-harjoituksia. Kaikki nämä, ja monia muita aineistoja, on nyt ladattavissa opetus- ja opiskelutarkoituksiin tietoarkiston palveluportaali Ailan kautta.

17.5.2013 - Julkaistu uusi KvantiMOTV-erillisartikkeli monitasomalleista. Noora Ellosen (Poliisiammattikorkeakoulu & Tampereen yliopisto) kirjoittama Hierarkkinen lineaarinen regressioanalyysi -artikkeli sisältää myös SPSS-harjoituksen. Monitasomallien perusajatus on selittää yksilötason ilmiöitä sekä yksilö- että ryhmätason tekijöillä. Monitasoanalyysit soveltuvatkin hierarkkisten aineistojen analysointiin ja ovat siten tavallisten regressioanalyysien laajennuksia.

12.11.2012 - Julkaistu uusi etnografiseen tutkimukseen liittyvä KvaliMOTV-artikkeli. Ikali Karvisen (Diakonia-ammattikorkeakoulu & Itä-Suomen yliopisto) kirjoittama Valokuva-analyysi kulttuurilähtöisen tutkimuksen alueella - esimerkki henkisen ja hengellisen terveyden tutkimuksesta -erillisartikkeli esittelee valokuvaa ja valokuvaamista osana tutkimusprosessia. Artikkeliin liittyy harjoitustehtävä.

19.4.2011 - KvantiMOTViin on lisätty Lukemisto. Se sisältää kvantitatiivisten menetelmien oppikirjoja ja esimerkkejä erilaisin menetelmin tehdyistä tutkimuksista. Lukemisto koostuu pääosin KvantiMOTVin lähde- ja lisäkirjallisuudesta. Luettelointi noudattelee KvantiMOTVin sisällysluetteloa. KvaliMOTVillakin on oma lukemistonsa.

17.12.2010 - Julkaistu kaksi uutta KvantiMOTV-artikkelia. Marja Alastalo Tampereen yliopiston Sosiaalitutkimuksen laitokselta ja Sami Borg ovat yhdessä kirjoittaneet Numerolukutaito -erillisartikkelin. Artikkeli etenee vaiheittain turkimusprosessin mukaisesti ja se käsittelee teemoja, joihin viitataan tilastolukutaitona (statistical literacy), numerolukutaitona (numeracy) tai kvantitatiivisen tutkimuksen ja numerotiedon lukutaitona (quantitative literacy). Hannele Keckman-Koivuniemi on kirjoittanut tyypillisimpiä kvantitatiivisen tutkimuksen eri aineistotyyppejä esittelevän artikkelin.

3.9.2010 - Julkaistu Uuden havaintoaineiston määritteleminen ja syöttäminen -artikkeli SPSS-oppaassa. Se kokoaa surveyaineiston tiedontallennuksen pääperiaatteita ja esittelee lomaketutkimuksella saatujen tietojen tallentamista SPSS-ohjelmistolla.

21.12.2009 - KvaliMOTV on nyt saatavana myös pdf-julkaisuna. Julkaisu ei sisällä esimerkkiaineistoa. KvantiMOTV ja SPSS-opas saavat oman pdf-julkaisunsa vuoden 2010 aikana.

8.10.2008 - SPSS-oppaan loputkin sivut päivitettty ohjelmaversion 15 mukaisiksi.

9.12.2008 - SPSS-oppaan sivuja päivitetään ohjelmaversion 15 mukaisiksi. Samalla sivujen ulkoasu ryhtyy noudattamaan muilta MOTVin sivuilta tuttua tyyliä. Navigointiin tulee myös joitain uudistuksia, mutta SPSS-opas ja aihetekstien kokoelma pysyvät edelleenkin itsenäisinä, riippumattomina kokonaisuuksina. Päivitys tehdään "livenä" viikoilla 50 ja 51, joten sekä vanhoja että uusia sivuja saattaa joissain tapauksissa olla lyhyen aikaan näkyvissä. Mahdollisista virhetilanteista pyydämme käyttäjäpalautetta. Nykyinen, SPSS-ohjelman version 10 mukainen opas jää edelleen saataville, mutta sen sijaintipaikka muuttuu. Uudelleenlinkityksen ajan se tulee olemaan jonkin aikaa pois käytöstä.

25.4.2008 - Aihealuetekstien uudistus on pääosin valmis. Samalla on korjattu tai poistettu vanhentuneet tai toimimattomat linkit. SPSS-oppaan ja siihen liittyvien harjoitusten ulkoasu-uudistus tapahtuu oppaan sisältöpäivityksen yhteydessä vuoden 2008 aikana. Joitain yksittäisiä virheitä voi sivuilla hyvinkin olla ja niistä pyydämme palautetta. Ulkoasun viimeistelyä tehdään jatkuvasti. Päivityksen yhteydessä joitain tarpeettomia sivuja on poistettu ja joidenkin sivujen paikkaa on muutettu, ja on mahdollista, että ulkopuolelta tietovarantoon linkittävissä palveluissa esiintyy joitain satunnaisia linkkivirheitä.

10.4.2008 - KvantiMOTVin sivujen ulkoasua uudistetaan. Sivupohjan vaihdoksen ajan vanhoja ja uusia sivuja voi olla verkossa samanaikaisesti. Tavoite on, että sivuston tekstit ovat koko ajan saatavilla, mutta ulkoasu ja navigaatiomalli voivat vaihdella sivujen välillä. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa käyttäjille. Uudistuksen tulisi olla valmis 16.4. mennessä, jolloin vanhoja sivupohjia tulisi olla näkyvillä enää vain SPSS-oppaan puolella.

8.4.2008 - Osaa sivuista (ei koske KvaliMOTVin sivuja) vaivaa Internet Explorer -selaimilla ongelma, joka aiheuttaa sivujen yläpalkin värityksen katkeaminen keskeltä. Vika on paikallistettu ja se tullaan korjaamaan, mutta aikataulu on vielä avoin. Vika ei vaikeuta sivujen käyttöä muuten kuin esteettisellä tavalla.
25.4.2008 - Vika on korjattu ja sivujen tulisi toimia vähintään uxga-resoluutiolle (1600x1200) asti.

19.3.2008 - Haut toimivat nyt myös KvaliMOTVin puolelta. Rajauksen vain menetelmäopetuksen sivuihin voi tehdä heti ensimmäisellä hakutulossivulla. (Valintapainike hakukentän alla.)

7.3.2008 - Tietovarannon yhteisten sivujen ilmiasu on uudistettu. Ennen vain etusivulla olleet linkit mm. tiedotteisiin, palautelomakkeeseen ja postituslistaan ja yhteystietoihin löytyvät nyt jokaisen sivun yläpalkista, joko hakukentän yläpuolelta tai otsikon alapuolelta. Palvelut ovat pääsääntöisesti ennallaan, mutta esimerkiksi palautteessa ja käyttöilmoituslomakkeessa voi nyt valita, kohdistuuko yhteydenotto Kvali- vai KvantiMOTViin tai MOTViin yleensä.

Uudistuksen seurauksena joitain toimimattomia linkkejä saataa esiintyä ja muutamat URL-osoitteet ovat muuttuneet. KvantiMOTVin puolella navigoinnissa saataa ylimenokauden aikana esiintyä jonkinmoista kehämäisyyttä, mutta nämä asiat korjaantuvat viimeistään, kun kvantimenetelmienkin sivusto saadaan uudistettua. Palautetta ulkoasusta tai mahdollisista virhetilanteista saa mieluusti lähettää esimerkiksi palautelomakkeella!

28.2.2008 - Menetelmäopetuksen tietovarannon sivuja uudistetaan. Tällä sivulla ja tämän sivun linkeistä klikkaamalla näet jo Kvali- ja KvantiMOTVin yhteisten sivujen ulkoasun. Kvantipuoli ja SPSS-opas seuraavat perässä myöhemmin keväällä. Samassa yhteydessä uudistetaan myös SPSS-opasta vastaamaan nykyistä ohjelmistoa. Kvalipuolelle ei ole tulossa lähiaikoina mittavia ulkoasu-uudistuksia.

10.7.2007 - Julkaistu uusi aihekokonaisuus Sosiaalitutkimuksen sosiodemografiset taustamuuttujat. Artikkeli esittelee taustamuuttujia ja pyrkii tukemaan taustamuuttujakysymysten laatimista tieteellisiin kyselyihin. Esimerkit valaisevat taustamuuttujakysymyksiä.

12.12.2006 - KvaliMOTV julkistettu!

30.11.2006 - MOTV täydentyy lähitulevaisuudessa kvalitatiivisilla menetelmillä. Samassa yhteydessä myös koko MOTVin ulkoasua aletaan muuttaa. Uudistus tapahtuu alkuvuonna 2007. Ulkoasu-uudistuksen jälkeen myös kvantitatiivisten menetelmien varantoa uudistetaan ja myös harjoitusaineistoja lisätään.

Sivupäivitykset

 • 18.8.2017
  » Korjattu regressioanalyysiä käsittelevässä artikkelissa dummy-muuttujan lisäämistä esittävä kaava. Aiemmin ensimmäistä ja toista selittävää muuttujaa merkittiin samalla alaindeksillä.
 • 2.2.2017
  Korjattu hajontalukuja käsittelevässä artikkelissa variaatiosuhteen kuvaus oikeaksi: "kertoo, kuinka suuri osuus havainnoista ei ole muuttujan moodiluokassa." Aiemmin oli "on muuttujan moodiluokassa".
 • 18.12.2015
  Tietoarkistossa laadittu lyhyt ohje SPSS Portable -muotoisten tiedostojen avaamiseksi R-ohjelmistossa on lisätty opiskeluohjeita-sivulle.
 • 22.4.2015
  Korjattu KvaliMOTVin reliabiliteetti-luvussa käsitteet emic ja etic oikein päin.
 • 18.6.2014
  Kaikki SPSS:n versiota 15 esimerkkinä käyttäneet harjoitustehtävät on päivitetty vastaamaan versiota 20.
 • 16.5.2014
  Poistettu harjoitusaineistoista ISSP-aineistot, joihin ei liity harjoitusta.
 • 17.5.2013
  Julkaistu uusi KvantiMOTV-erillisartikkeli monitasomalleista.
 • 11.4.2013
  Korjattu regressioanalyysiharjoituksen spss-out -taulukon selitettä.
 • 30.10.2012
  Parannettu sivuston navigaatiorakennetta erityisesti harjoitusaineistojen ja tekstikappaleiden välillä.
 • 6.9.2011
  SPSS-oppaaseen on lisätty linkkejä muiden tilasto-ohjelmistojen ja ohjelmistoympäristöjen oppaisiin (SAS, STATA, R)
 • 30.6.2011
  KvaliMOTViin on lisätty uusi harjoitusaineisto: Mielipiteitä alkoholista: opetusaineisto
 • 17.12.2010
  Uusi harjoitusaineisto saatavilla SPSS sav.- ja SPSS por.-formaateissa: FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto
 • 14.09.2010
  Uusi harjoitusaineisto saatavilla: FSD2410 ISSP 2008 : uskonto III : Suomen aineisto
 • 30.03.2010
  Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin 1996, osa-aineistot saatavina nyt myös Excel-formaatissa.
 • 08.10.2009
  Kuvioharjoitukset ja niihin liittyvät artikkelit päivitetty vastaamaan SPSS 15 -ohjelmaversion toimintaa.
 • 26.06.2009
  Uusia harjoituksia tunnuslukujen laskemisesta sekä kolmiulotteisesta ristiintaulukosta.
 • 15.06.2009
  Logistisen regression artikkelia ja SPSS-harjoitusta tarkennettu odds ratio -käsitteen osalta.
 • 11.05.2009
  Uusia harjoitusaineistoja saatavilla: ISSP-aineistoja.
 • 27.01.2008
  Painojen laskemisen kaavan selite korjattu. Vastaa nyt esimerkissä toteutettua laskentaa.
 • 13.12.2006
  Ristiintaulukon riippumattomuustestiin korjattu p-arvon desimaalivirhe (oli 0,01, po. 0,001).
 • 10.11.2005
  SPSS ohjeistusta täydennetty havaintoaineiston avaamisesta.
 • 3.3.2005
  Esimerkit MOTViin ja sen artikkeleihin viittamisesta lisätty johdantolukuun.
 • 28.1.2004
  Osittaiskorrelaation kaava korjattu.
 • 18.12.2003
  Useita korjauksia erityisesti lisätietosivujen linkkeihin. Toimimattomia poistettu tai ohjattu uusiin osoitteisiin.
 • 24.11.2003
  Logistisen regression artikkelista päivitetty versio (ks. kohta "riski").
 • 19.11.2003
  Korrelaatiodiagrammiharjoitukset päivitetty.
 • 17.11.2003
  Viivakuvioharjoitus viimeistelty.
 • 12.9.2003
  Artikkeli kyselyaineiston dokumentoinnista ja raportoinnista verkkoon. Samalla joitain teksti- ja navigaatiokorjauksia numerotietojen esittäminen -artikkeliin. HUOM. artikkelin URL muuttui!
 • 28.8.2003
  Artikkeli numerotietojen esittämisestä ja taulukkojen laadinnasta verkkoon.
 • 11.7.2003
  Kaikki kuvioita käsittelevät harjoitukset on saatu verkkoon. Muutamia harjoituksia editoidaan vielä elokuussa, mutta niihin voi jo nyt tutustua.
 • 24.1.2003
  Kirjoitusvirhekorjauksia ja linkkikorjauksia.
 • 27.11.02
  Laajennuksia ja korjauksia SPSS:n ikkunat -ohjeeseen.
 • 25.11.02
  Päivitetty artikkeli kyselylomakkeen laatimisesta (nyk. versio kaksi) ja lisätty siihen erilliset käytännön esimerkit.
 • 15.11.02
  Loput muuttujamuunnosharjoitukset: Suhteellisen osuuden laskeminen ja lukumäärämuuttujan tekeminen.
 • 1.11.02
  Lopultakin luvattuja muuttujamuunnosharjoituksia: Iän laskeminen syntymävuodesta ja iän luokittelu.
 • 24.10.02
  Harjoitus muuttujan uudeelleenkoodauksesta
 • 16.10.02
  Ohjeet kuvioiden tallentamisesta SPSS-ohjelmassa
 • 27.9.02
  Uusia havaintoaineistoja. Ks. erillinen tiedote.
 • 20.9.02
  SPSS:n perusteisiin liittyvä ohjeistus tiedostojen tallennuksesta (Havaintoaineiston käsittely) [sisältää muutamia puutteita]
 • 13.9.02
  Lisää ohjetekstejä SPSS:n perusteisiin (asetukset, poistuminen)
 • 6.9.02
  Muutoksia MOTV:n pääsivuilla. Ks. erillinen tiedote
 • 2.9.02
  MOTV:n sisällysluettelot muokattu, summamuuttujaharjoitukset päivitetty
 • 27.8.02
  SPSS-etusivu päivitetty
 • 29.7.02
  Uusia harjoituksia faktori-, varianssi-, regressioanalyysiin ja logistiseen regressioanalyysiin sekä korrelaatiokertoimiin.
 • 1.3.02
  Merkittävästi päivitetty versio mittaamisesta
 • Ryhtyisitkö testikäyttäjäksi?
  Lue lisää... »

Vanhemmat tiedotteet

19.4.2004 - FSD:n hakukone on uudistettu ja nyt haut voi rajata koskemaan ainoastaan MOTVia tai esim. MOTVia ja FSD:n suomenkielistä aineistoluetteloa. Hakukenttä ja linkki rajattuun hakuun on MOTVin etusivulla.

28.1.2004 - Osittaiskorrelaation kaavassa ollut virhe on korjattu. Offline-artikkelit tai painetut versiot on syytä päivittää tältä osin uuden version mukaisiksi. Virheellistä kaavaa ei tule käyttää.

24.11.2003 - Logistista regressiota käsittelevää artikkelia muokattu riskin käsitteen osalta. Offline-artikkelit on syytä päivittää päivitetyn version mukaisiksi.

22.10.2003 - Korjattu erityisesti SPSS-harjoituksia vaivannut kuvien linkitysvirhe.

12.9.2003 - Uusia artikkeleita, ks. sivupäivitykset.

11.7.2003 - Uusia päivityksiä.

25.6.2003 - MOTVissa on keväällä tehty pääasiassa taustatyötä. Uusia sisältöpäivityksiä tehdään kesän aikana.

13.11.2002 - MOTV:n uusi URL

MOTV on muuttanut uuteen ja lyhyempään verkko-osoitteeseen. Uusi osoite on
  /menetelmaopetus/
Kaikkien vanhojen linkkien pitäisi toimia siten, että käyttäjä ohjautuu automaattisesti uuteen osoitteeseen. Käyttäjien on kuitenkin syytä päivittää olemassa olevat MOTV-linkkinsä! Jos odottamattomia virheitä ilmenee, pyydän ilmoittamaan niistä suoraan sähköpostilla: tuomas.alatera@tuni.fi.

27.9.2002 - Uusia harjoitusaineistoja!

MOTV:n aineistosivulle on lisätty kymmenen uutta harjoitusaineistoa kuvauksineen. Aineistot ovat luonteeltaan keskenään erilaisia, joten ne soveltuvat monipuolisempaan käyttöön kuin varannon aiemmat kolme vapaasti saatavilla ollutta aineistoa.

6.9.2002 - Muutoksia MOTV:n pääsivuilla [*päivitetty 27.9.2002*]

MOTV:n etusivua, sisällysluetteloa ja SPSS-sivua on uudistettu ja monet tutut asiat ovat nyt uusilla paikoilla. Mitään ei kuitenkaan ole poistettu, vaan ne on siirretty paremmin tarkoitustaan palveleville paikoille. Nämä uudistukset valmistelevat MOTV:n varttumista pois testiversiosta. Myös URL:stä tulee poistumaan testiversioon viittaava /temp/ -osuus. Poistuminen ei kuitenkaan tapahdu niin pian kuin aiemmin ilmoitettu, mutta syksyn kuluessa kuitenkin. Palautetta uudistuksesta voi lähettää etusivun palautekanavan kautta.

1.3.2002 - Mittaamisteksti uudistettu

Mittaamista käsittelevä tekstiosio on uudistettu. Suurimmat muutokset koskevat mittareiden luotettavuutta käsittelevää osiota (operationalisointi, validiteetti, reliabilitetti). Samalla lukuun on lisätty uusia esimerkkejä.

31.01.2002 - Ryhtyisitkö testikäyttäjäksi?

Oman toimintatilastointimme ja hankkeen jatkorahoituksen hankkimiseksi toivomme, että jokainen tietovarantoa vähänkään kursseillaan hyödyntävä opettaja tekisi käytöstään tai käyttöaikomuksestaan ilmoituksen verkkolomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy myös MOTV:n etusivun linkeistä.

Tarvitsemme joitakin opettajia mukaan tietovarannon virallisiksi testikäyttäjiksi. Heidän tärkein velvollisuutensa on systemaattisen, tunnin parin työmäärää vaativan palautteen antaminen kurssin jälkeen tietovarannon kehittäjille. Ilmoittautumiset sähköpostitse Tuomakselle: tuomas.alatera@tuni.fi.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD