KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lukemisto: Kvantitatiivisten menetelmien oppikirjoja ja esimerkkejä erilaisin menetelmin tehdyistä tutkimuksista

Lukemisto koostuu pääosin KvantiMOTVin lähde- ja lisäkirjallisuudesta. Luettelointi noudattelee KvantiMOTVin sisällysluetteloa.

Tutkimusprosessi | Tutkimusasetelma | Aineistotyypit | Mittaaminen | Otantamenetelmät | Postikyselyaineiston kokoaminen | Kyselylomakkeen laatiminen (Lomakesuunnittelu) | Sosiaalitutkimuksen sosiodemografiset taustamuuttujat | Muuttujien muunnokset | Summamuuttujat | Puuttuvat havainnot | Havaintojen painottaminen | Soveltuvan menetelmän valinta | Tilastollinen päättely | Keskiluvut | Hajontaluvut | Ristiintaulukointi | Korrelaatiokertoimet | Hypoteesien testaus | Varianssianalyysi | Regressioanalyysi | Faktorianalyysi | Logistinen regressio | Kyselyaineiston dokumentointi ja raportointi | Numerotulosten esittäminen ja taulukoiden laatiminen | Graafinen esitys | Numerolukutaito | Monitasomallit | Hyvinvointikatsauksen menetelmäartikkelit

Tutkimusprosessi

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (3. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Alasuutari, Pertti (1999). Laadullinen tutkimus. Kolmas uudistettu painos. Tampere: Vastapaino.

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Kananen, Jorma (2008). Kvantti. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

King, Gary & Keohane, Robert O. & Verba, Sidney (1994). Designing Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton University Press.

Nardi, Peter M. (2006). Doing Survey Research. A Quide to Quantitative methods. 2nd ed. Boston (MA): Pearson.

Niiniluoto, Ilkka (1999, alkup. 1980). Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus. Keuruu: Otava.

Niiniluoto, Ilkka (1983). Tieteellinen päättely ja selittäminen. Keuruu: Otava.

Raunio, Kyösti (1999). Positivismi ja ihmistiede. Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Tampere: Gaudeamus.

Toivonen, Timo (1999). Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. Porvoo: WSOY.

Töttö, Pertti (2000). Pirullisen positivismin paluu. Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino.

Töttö, Pertti (2004). Syvällistä ja pinnallista: teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Tampere: Vastapaino.

De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

De Vaus, D.A. (2002). Surveys in Social Research. 5th edition. London: Routledge.

Tutkimusasetelma

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2007). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2. korj. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Brown, Steven R. & Melamed, Lawrence E. (1990). Experimental Design and Analysis. Beverly Hills: Sage.

Cook, Thomas D. & Cambell, Donald T. (1979). Quasi-Experimentation. Design & Analysis Issues for Field Settings. Boston: Houghton Mifflin Company.

Dale, Angela & Davies, Richard B. (1994). Analyzing Social & Political Change. A Casebook of Methods. London: Sage.

Gerber, Alan S. & Green, Donald P. (2000). The Effects of Personal Canvassing, Phone Calls, and Direct Mail on Voter Turnout: A Field Experiment. American Political Science Review 94: 653-663.

Laaksonen, Seppo (2010). Surveymetodiikka. Frederiksberg: Ventus Publishing ApS.

Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.

Spector, Paul E. (1981). Research Designs. Beverly Hills: Sage.

De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

De Vaus, D.A. (2002). Surveys in Social Research. 5th edition. London: Routledge.

Yin, Robert K. (1990). Case Study Research. Design and Methods. Revised Edition. Newbury Park: Sage.

Aineistotyypit

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (3. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2007). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2. korj. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Corti, Louise & Thompson, Paul (2004). Secondary analysis of archive data. In Clive Seale, Giampietro Gobo, Jaber F. Gubrium, & David Silverman (eds.) Qualitative research practice (p. 327-343). London: Sage.

Dillman, Don A. & Smyth, Jolene D. & Christian, Leah Melani (2009). Internet, mail, and mixed-mode surveys. The tailored design method (3. ed.). Hoboken (N.J.): Wiley, cop.

Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.

Keckman-Koivuniemi, Hannele & Kleemola, Mari (2006). Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 2.

Kuula, Arja (2006). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.

Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.

Seale, Clive (2004). Using data archives for statistical analysis. In Clive Seale (ed.) Researching society and culture (2nd ed.) (p. 355-366). London: Sage.

Taanila, Aki (2010). Määrällisen aineiston kerääminen. Helsinki: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.

Vilkka, Hanna (2007). Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

Mittaaminen

Aikio, Marjut (1988). Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä. Kielisosiologinen tutkimus viiden saamelaiskylän kielenvaihdosta 1910-1980. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 479.

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.

Kajamies Anu (2000). Mitä on älykkyys? Psykologia 35(4).346-354.

Kananen, Jorma (2008). Kvantti. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Ketokivi, Mikko (2009). Tilastollinen päättely tieteellisenä argumenttina. Helsinki: Gaudeamus.

Laaksonen, Seppo (2010). Surveymetodiikka. Frederiksberg: Ventus Publishing ApS.

Leeuw, Edith D de. & Hox, Joop. J. & Dillman, Don A. (Eds.) (2008). International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), cop.

Liiman, Raigo (2000). Virolaisten ja venäläisten uskonnollisuus ja etnisyys. Empiirinen tutkimus Viron uskonnollisuudesta ja Virossa asuvien venäläisten etnisestä identiteetistä 1990-luvulla. Helsinki: Helsingin yliopisto. Yleisen käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Nummenmaa, Tapio & Konttinen, Raimo & Kuusinen, Jorma & Leskinen, Esko (1996). Tutkimusaineiston analyysi. Porvoo: WSOY.

Procter, Michael (1995). Measuring attitudes. In Researching Social Life (Ed. Gilbert, Nigel), pp.116-134. Reprinted 1998. London: Sage.

Ronkainen, Suvi (1999). Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. Helsinki: Gaudeamus.

Rose, David & Sullivan, Oriel (1996). Introducing Data analysis for Social Scientists. Second Edition. Buckingham: Open University Press.

SPSS Base 9.0 Application Guide 1999. Printed in the United States of America.

Vehkalahti, Kimmo (2008). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Helsinki: Tammi.

Vilkuna, Ilpo (1998). Sosiaalisen taidon metsästys. Lähtökohtia sosiaalisen kyvykkyyden ymmärtämiseen. Kirjassa Sosiaalinen vuorovaikutus (toim. Lahikainen, Anja Riitta & Pirttilä-Backman, Anna-Maija). Helsinki: Otava.

Wright, Sonia R. (1979). Quantitative Methods and Statistics. A Guide to Social Research. Beverly Hills: Sage (cop).

Otantamenetelmät

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Kananen, Jorma (2008). Kvantti. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Laaksonen, Seppo (2010). Surveymetodiikka. Frederiksberg: Ventus Publishing ApS.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Pahkinen, Erkki (2012). Kyselytutkimusten otantamenetelmät ja aineistoanalyysi. Jyväskylä: JULPU, Jyväskylä University Library Publishing Unit.

Pahkinen, Erkki & Lehtonen, Risto (1989). Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi. Helsinki: Gaudeamus.

De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

Postikyselyaineiston kokoaminen

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (3. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2007). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2. korj. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Dillman, Don A. & Smyth, Jolene D. & Christian, Leah Melani (2009). Internet, mail, and mixed-mode surveys. The tailored design method. (3. ed.). Hoboken (N.J.): Wiley, cop.

Dillman, Don A. (2000). Mail and Internet Surveys. The Tailored Design Method (2. ed.). New York (N.Y.): Wiley & Sons.

Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.

Kananen, Jorma (2008). Kvantti. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Laaksonen, Salla-Maaria & Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (2013). Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino.

Laaksonen, Seppo (2010). Surveymetodiikka. Frederiksberg: Ventus Publishing ApS.

Leeuw, Edith D de. & Hox, Joop. J. & Dillman, Don A. (Eds.) (2008). International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), cop.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.

Taanila, Aki (2010). Määrällisen aineiston kerääminen. Helsinki: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.

Vilkka, Hanna (2007). Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

Kyselylomakkeen laatiminen (Lomakesuunnittelu)

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2007). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2. korj. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Dillman, Don A. & Smyth, Jolene D. & Christian, Leah Melani (2009). Internet, mail, and mixed-mode surveys. The tailored design method (3. ed.). Hoboken (N.J.). Wiley, cop.

Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.

Jyrinki, Erkki (1976). Kysely ja haastattelu tutkimuksessa (2. painos). Helsinki: Gaudeamus.

Laaksonen, Seppo (2010). Surveymetodiikka. Frederiksberg: Ventus Publishing ApS.

Kananen, Jorma (2008). Kvantti. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Leeuw, Edith D de. & Hox, Joop. J. & Dillman, Don A. (Eds.) (2008). International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), cop.

Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.

Survey Research Center (2010). Guidelines for Best Practice in Cross-Cultural Surveys. Survey Research Center, Ann Arbor, MI: Survey Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan.

Taanila, Aki (2010). Määrällisen aineiston kerääminen. Helsinki: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.

Uusitalo, Hannu (1991). Tiede, tutkimus, tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. Juva: WSOY.

Valkonen, Tapani (1971). Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. Helsinki: Ylioppilastuki ry.

Vilkka, Hanna (2007). Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

Sosiaalitutkimuksen sosiodemografiset taustamuuttujat

Alastalo, Marja (2005). Metodisuhdanteiden mahti. Lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa 1947-2000. Tampere: Vastapaino.

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Burgess Robert G. (Ed.) (1986). Key variables in social investigation. London: Routledge & Kegan Paul.

Harmonised Concepts and Questions for Social Data Sources. Primary Standards. Demographic information, household composition and relationships. Version 1.0. Titchfield: Office for National Statistics, June 2004. http://www.statistics.gov.uk/about/data/harmonisation/downloads/p2.pdf

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA). http://www.intermin.fi/juhta

Kansalliskielten historiallinen, kulttuurinen ja sosiologinen tausta. Nationalspråkens historiska, kulturella och sociologiska bakgrund. Kielilakikomitea 2000. Työryhmämuistio. Helsinki: Oikeusministeriö.

Kinnunen, Merja (2001). Luokiteltu sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Lampinen, Osmo (2003). Suomen koulutusjärjestelmän kehitys. Helsinki: Gaudeamus.

Lempiäinen, Kirsti (2003). Sosiologian sukupuoli. Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946-2000. Tampere: Vastapaino.

Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa 2002 (2003). Helsinki: Tilastokeskus.

Myrskylä, Pekka (2002). Suuret ikäluokat liikkeessä. Hyvinvointikatsaus 1/2002, 2-7.

Suomen romanit. Finitiko romaseele (2004). Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:2.

Suomenruotsalaiset (2003). Helsinki: Svenska Finlands folkting.

Toivonen, Timo (1999). Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. Porvoo: WSOY.

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006. Helsinki: Oikeusministeriö.

Muuttujien muunnokset

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Tabachnick, Barbara G. & Fidell, Linda S. (1996). Using Multivariate Statistics. New York: HarperCollins.

De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

Summamuuttujat

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Puuttuvat havainnot

Hertel, Bradley R. (1976). Minimizing Error Variance Introduced by Missing Data Routines in Survey Analysis. Sociological Methods & Research 4: 459-474.

Laaksonen, Seppo (2010). Surveymetodiikka. Frederiksberg: Ventus Publishing ApS.

Leeuw, Edith D de. & Hox, Joop. J. & Dillman, Don A. (Eds.) (2008). International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), cop.

Little, Roderick J.A. & Rubin, Donald B. (2002). Statistical Analysis with Missing Data. 2nd ed. New York: John Wiley.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

Havaintojen painottaminen

Ganninger, Matthias (2010). Weighting in the ESS. Norwegian Social Science Data Services: ESS EduNet (European Social Survey Education Net).

Holt, D. and Smith, T. M. F. (1979). Post Stratification. Journal of the Royal Statistical Society.

Laaksonen, Seppo (2010). Surveymetodiikka. Frederiksberg: Ventus Publishing ApS.

Leeuw, Edith D de. & Hox, Joop. J. & Dillman, Don A. (Eds.) (2008). International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates (LEA), cop.

Journal of the American Statistical Association (linkit PDF-dokumentteihin).

Soveltuvan menetelmän valinta

Tilastollinen päättely

Bohrnstedt, George W. & Knoke, David (1988). Statistics for Social Data Analysis. 2nd ed. F.E. Itasca: Peacock Publishers.

Cohen, Louis & Holliday, Michael (1996). Practical Statistics for Students. London: Paul Chapman Publishing.

Ketokivi, Mikko (2009). Tilastollinen päättely tieteellisenä argumenttina. Helsinki: Gaudeamus.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

Moore, David S. (1995). The Basic Practice of Statistics. New York: W.H. Freeman and Company.

Nummenmaa, Tapio & Konttinen, Raimo & Kuusinen, Jorma & Leskinen, Esko (1996). Tutkimusaineiston analyysi. Porvoo: WSOY.

Vasama, Pyry-Matti & Vartia, Yrjö (1980). Johdatus tilastotieteeseen I. Neljäs korjattu painos. Helsinki: Gaudeamus.

Keskiluvut

Heikkilä, Juha (1993). Tilastotieteen ABC-kirja 1. Jyväskylä: Yliopistopaino.

Jones, Laurence F. & Olson, Edward C. (1996). Political Science Research. A Handbook of Scope and Method. New York: Addison Wesley Longman.

De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

Hajontaluvut

Heikkilä, Juha (1993). Tilastotieteen ABC-kirja 1. Jyväskylä: Yliopistopaino.

Jones, Laurence F. & Olson, Edward C. (1996). Political Science Research. A Handbook of Scope and Method. Addison Wesley Longman, New York.

De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

Ristiintaulukointi

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Bohrnstedt, George W. & Knoke, David (1988). Statistics for Social Data Analysis. Itasca: F.E. Peacock.

Kananen, Jorma (2008). Kvantti. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Moore, David S. (1995). The Basic Practice of Statistics. New York: W.H. Freeman and Company.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

Korrelaatiokertoimet

Agresti, Alan (1996). Introduction to categorical data analysis. NY: John Wiley and Sons.

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Blalock, Hubert (1961). Causal inferences in nonexperimental research. Chapel Hill, NC: UNC Press.

Cohen, Jacob & Cohen, Patricia (1983). Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences. Second Edition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc; ISBN: 0898592682.

Davis, James A. (1985). The logic of causal order. Quantitative applications in the social sciences series, no. 55. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.

Karjalainen, Leila (2010). Tilastotieteen perusteet. Ristiina : Pii-kirjat.

Kendall, Maurice & Jean Dickinson Gibbons (1990). Rank Correlation Methods. Fifth Edition. NY: Oxford Univ Press.

Liebetrau, Albert M. (1983). Measures of association. Newbury Park, CA: Sage Publications. Quantitative Applications in the Social Sciences Series No. 32.

Manninen, Pentti (1996). Johdatus tilastolliseen data-analyysiin sovellus- ja atk-keskeinen näkökulma. Tampere: Tampereen yliopisto.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Vasama, Pyry-Matti & Vartia, Yrjö (1980). Johdatus tilastotieteeseen I. Neljäs korjattu painos. Helsinki: Gaudeamus.

Hypoteesien testaus

Bohrnstedt, George W. & Knoke, David (1988). Statistics for Social Data Analysis. Toinen painos. Itasca: F.E. Peacock Publishers.

Cohen, Louis & Holliday, Michael (1996). Practical Statistics for Students. London: Paul Chapman Publishing.

Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.

Henkel, Ramon E. (1976). Tests of Significance. Sage, Beverly Hills.

Kanji, Gopal K. (1999). 100 Statistical Tests. Sage, London.

Ketokivi, Mikko (2009). Tilastollinen päättely tieteellisenä argumenttina. Helsinki: Gaudeamus.

Moore, David S. (1995). The Basic Practice of Statistics. New York: W.H. Freeman and Company.

Mäkelä, Jukka (1991). Sunnuntaina sataa aina - tutkimus tilastollisen ajattelun siirtymisestä osaksi empiiristä sosiaalitutkimusta. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 13.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Varianssianalyysi

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Bray, James H. & Maxwell, Scott E. (1985). Multivariate Analysis of Variance. Beverly Hills: Sage.

Iversen, Gudmund R. & Norpoth, Helmut (1987). Analysis of Variance. Newbury Park: Sage.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Tabachnick, Barbara G. & Fidell, Linda S. (2001). Using Multivariate Statistics. 4. ed. Boston: Allyn and Bacon.

Tacq, Jacques (1997). Multivariate analysis techniques in social science research : from problem to analysis. London: Sage.

Toivonen, Timo (1999). Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. Porvoo: WSOY.

Wildt, Albert R. & Ahtola, Olli T. (1978). Analysis of Covariance. Beverly Hills: Sage.

Regressioanalyysi

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Berry, William D. (1993). Understanding Regression Assumptions. Newbury Park: Sage.

Berry, William D. & Feldman, Stanley (1985). Multiple Regression in Practice. Beverly Hills: Sage.

Bohrnstedt, George W. & Knoke, David (1988). Statistics for Social Data Analysis. 2nd ed. F.E. Itasca: Peacock Publishers.

Fox, John (1991). Regression Diagnostics. Newbury Park: Sage.

Gujarati, Damodar N. (1988). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill.

Hardy, Melissa A. (1993). Regression with Dummy Variables. Newbury Park: Sage.

Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto (2007). Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Helsinki: WSOY.

Karma, Kai & Komulainen, Erkki (1992). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Yliopistopaino, Helsinki.

Kennedy, Peter (1998). A Guide to Econometrics. Boston: MIT Press.

Ketokivi, Mikko (2009). Tilastollinen päättely tieteellisenä argumenttina. Helsinki: Gaudeamus.

Kmenta, Jan (1986). Elements of Econometrics. New York: MacMillan.

Lewis-Beck, Michael S. (1980). Applied Regression: An Introduction. Beverly Hills: Sage.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

Moore, David S. (1995). The Basic Practice of Statistics. New York: W.H. Freeman and Company.

Moore, David S. & McCabe, George P. (1999). Introduction to the Practice of Statistics. New York: W.H. Freeman and Company.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Nummenmaa, Tapio & Konttinen, Raimo & Kuusinen, Jorma & Leskinen, Esko (1996). Tutkimusaineiston analyysi. Porvoo: WSOY.

Ostrom, Charles W. jr (1990). Time Series Analysis. Beverly Hills: Sage.

Pindyck, Robert S. & Rubinfeld, Daniel L. (1997). Econometric Models and Economic Forecasts. Boston: Irwin.

Sayrs, Lois W. (1989). Pooled Time Series Analysis. Newbury Park: Sage.

Tabachnick, Barbara G. & Fidell, Linda S. (1996). Using Multivariate Statistics. New York: HarperCollins.

Toivonen, Timo (1999). Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. Porvoo: WSOY.

U.S Bureau of Census (1998). World Population Profile: 1998. Washington.

De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

Faktorianalyysi

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto (2007). Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Helsinki: WSOY.

Karma, Kai & Komulainen, Erkki (1992). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Yliopistopaino, Helsinki.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Nummenmaa, Tapio & Konttinen, Raimo & Kuusinen, Jorma & Leskinen, Esko (1996). Tutkimusaineiston analyysi. Porvoo: WSOY.

Tabachnick, Barbara G. & Fidell, Linda S. (1996). Using Multivariate Statistics. New York: HarperCollins.

Toivonen, Timo (1999). Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. Porvoo: WSOY.

De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

Logistinen regressio

Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto (2007). Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Helsinki: WSOY.

Liao, Tim Futing (1994). Interpreting Probability Models. Logit, Probit, and Other Generalized Linear Models. Thousand Oaks: Sage.

Menard, Scott (1995). Applied Logistic Regression Analysis. Thousand Oaks: Sage.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Pampel, Fred C. (2000). Logistic Regression. A Primer. Thousand Oaks: Sage.

Tabachnick, Barbara G. & Fidell, Linda S. (1996). Using Multivariate Statistics. New York: HarperCollins.

Kyselyaineiston dokumentointi ja raportointi

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (3. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.

Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto (2007). Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Helsinki: WSOY.

Kananen, Jorma (2008). Kvantti. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Ketokivi, Mikko (2009). Tilastollinen päättely tieteellisenä argumenttina. Helsinki: Gaudeamus.

Kuusela, Vesa (2000). Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Edita.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Taanila, Aki (2010). Aineiston esittäminen ja kuvailu. Helsinki: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.

Tiedebarometri 2007. Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Helsinki: Tieteen tiedotus ry.

Vilkka, Hanna (2007). Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

Numerotulosten esittäminen ja taulukoiden laatiminen

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (3. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.

Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto (2007). Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Helsinki: WSOY.

Ketokivi, Mikko (2009). Tilastollinen päättely tieteellisenä argumenttina. Helsinki: Gaudeamus.

Kuusela, Vesa (2000). Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Edita.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Taanila, Aki (2010). Aineiston esittäminen ja kuvailu. Helsinki: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.

Tiedebarometri 2007. Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Helsinki: Tieteen tiedotus ry.

Vilkka, Hanna (2007). Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

Graafinen esitys

Hirsjärvi, Sirkka & Liikanen, Pirkko & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (1993). Tutkimus ja sen raportointi. Helsinki: Kirjayhtymä.

Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2009). Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Helsinki: Tammi.

Kuusela, Vesa (2000). Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Edita.

Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.

Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Numerolukutaito

Ahola, Anja (1993). Menetelmäkö määrää tulokset? Puhelin- ja käyntihaastattelun eroista hyvinvointikysymyksiin vastattaessa. Sosiologia 30:3, 200-211.

Ahola, Anja (2002). Surveytiedon kontekstuaalisuus Surveylaboratorion haasteena. Teoksessa Ahola, Anja & Godenhjelm, Petri & Lehtinen, Marjaana. Kysymisen taito. Surveylaboratorio lomaketutkimusten kehittämisessä, 65-79. Helsinki: Tilastokeskus; Katsauksia 2/2002.

Best, Joel (2004). More damned lies and statistics. How numbers confuse public issues. Berkeley: University of California Press.

Huff, Darrell (1974). Kuinka tilastoilla valehdellaan. Helsinki: Otava.

Kangas, Olli & Ritakallio, Veli-Matti (2003). Eri metodit, eri trendit. Köyhyys Suomessa 1990-luvulla. Turku: Turun yliopisto; Sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja A:13/2003.

Konttinen, Esa & Peltokoski, Jukka (2000). Ympäristöprotestin neljännen aallon sielunmaisema. Sosiologia 37(2), 111-129.

Kuusela, Vesa (2000). Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Edita.

Oakley, Ann (2000). Experiments in Knowing. Gender and Method in Social Sciences. Cambridge: Polity Press.

Suhonen, Pertti (2006). Mielipidetutkimus ja yhteiskunta. Tampere: TUP.

Monitasomallit

Enders, C. K. & Tofighi, D. (2007). Centering Predictor Variables in Cross-sectional Multilevel Models: A New Look at on Old Issue. Psychological Methods 12:2, 121-138

Goldstein, H. (2011). Multilevel Statistical Models. 4th Edition. UK: Wiley

Hox, Joop (2010). Multilevel Analysis. Techniques and Applications. 2nd Edition. New York, Hove: Routledge.

Snijders, T. & Bosker, R. (1999). Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modelling. 2nd Edition. Lontoo: Sage.

Snijders, T. & Bosker, R. (2012). Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modelling. Lontoo: Sage.

Woltman, H. & Feldstain, A. & MacKay, C. & Rocchi, M. (2012). An Introduction to hierarchical linear modeling. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology. 8:1, 52-69

Hyvinvointikatsauksen menetelmäartikkelit

Kuusela, Vesa. (2009). Suuri lama teki työvoimatutkimuksesta otostutkimusten edelläkävijän. Helsinki: Tilastokeskus; Hyvinvointikatsaus 1/2009.

Kuusela, Vesa. (2009). Otostutkimukset otettiin hitaasti käyttöön virallisissa tilastoissa. Helsinki: Tilastokeskus; Hyvinvointikatsaus 2/2009.

Kuusela, Vesa. (2009). Otantamenetelmä on surveytutkimuksen kulmakivi. Helsinki: Tilastokeskus; Hyvinvointikatsaus 4/2009.

Kuusela, Vesa. (2010). Tilastonteko on yhtä vanhaa perua kuin kirjoitustaito. Helsinki: Tilastokeskus; Hyvinvointikatsaus 3/2010.

Kuusela, Vesa. (2010). Ensimmäiset merkittävät tilasto-organisaatiot syntyivät 1800-luvulla. Helsinki: Tilastokeskus; Hyvinvointikatsaus 4/2010.

Kuusela, Vesa. (2011). Keskiarvo auttaa ymmärtämään yhteiskunnallisten ilmiöiden säännönmukaisuuksia. Helsinki: Tilastokeskus; Hyvinvointikatsaus 1/2011.

Kuusela, Vesa. (2011). Tilastollisten otantatutkimusten monivaiheinen alku. Helsinki: Tilastokeskus; Hyvinvointikatsaus 2/2011.


viimeksi päivitetty 2013-06-14

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD