KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Ohjeet

KvantiMOTV on hypertekstimuotoinen, kaikille avoin tutkimusmenetelmäsivusto. Se sisältää:

 • oppaita kvantitatiiviseen tutkimukseen ja analyysimenetelmiin,
 • suomenkielisen SPSS-verkko-oppaan ja -harjoituksia,
 • harjoitusaineistoja sekä
 • lisätietoa tarjoavat lähteet ja lukemiston.

KvantiMOTV soveltuu ensisijaisesti johdattaville kursseille, perusasioiden opetteluun ja kertaamiseen. Tältä pohjalta voidaan nimetä ainakin seuraavia tavanomaisia sivuston käyttötapoja ja -tilanteita:

 • koko tietovaranto pohja- tai oheismateriaalina yhteiskunta- ja käyttäytymistieteilijöille suunnatuilla johdattavilla menetelmäkursseilla
 • koko tietovaranto pohja- tai oheismateriaalina SPSS-ohjelmiston käyttöön harjaannuttavilla kursseilla
 • tietovaranto itseopiskelumateriaalina yksittäisten aihealueiden harjoitteluun ja oppimiseen

KvantiMOTV soveltuu siis sekä kontaktiopetukseen että itsenäiseen opiskeluun. Kontaktiopetus ja itseopiskelu toteutuvat tarkoituksenmukaisimmin tietokoneluokassa, koska tietovarannon täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää SPSS-ohjelmiston käyttöä. Useimmat yliopistot tarjoavat opiskelijoilleen myös melko edullisia lisenssejä SPSS-ohjelmiston asentamiseksi omaan tietokoneeseen, joten kotiopiskelukin on realistinen mahdollisuus. Tietovarannon SPSS-osio sisältää omat yksityiskohtaiset opiskeluohjeet.

Mainittakoon lisäksi, että tietyt tietovarannon osat, kuten aiheosion monimuuttujamenetelmät, soveltuvat jo vähän pidemmällekin ehtineiden opiskelijoiden menetelmäopintojen oppimateriaaliksi.

KvantiMOTVin menetelmäosan ja SPSS-osion esimerkit ja harjoitukset perustuvat lähinnä neljään harjoitusaineistoon. Ensimmäinen esimerkkiaineisto pohjautuu vuonna 1995 kerätyn kansainvälisen World Values Survey 1996 -aineiston Suomea koskevaan kyselyaineistoon. Käsittelyn helpottamiseksi tähän esimerkkiaineistoon on valittu vain osa data-aineiston muuttujista. Toinen pohjautuu Tilastokeskuksen 'Maailma numeroina' -tietopalvelun tietoihin vuodelta 2000. Kolmas harjoitusaineisto on International Social Survey Programme 2000 (ISSP) Suomen osa-aineisto ja neljäs ISSP 2004 Suomen aineisto. Näiden lisäksi varannossa on kymmenkunta muuta harjoitusaineistoa.

KvantiMOTVia saa käyttää vapaasti erilaisiin oppilaitosten opetustarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tietoarkistoa informoidaan käytöstä. Kurssien opetustilanteiden ulkopuolisesta yksittäiskäytöstä informointi ei ole pakollista, mutta on silti toivottavaa.

[ Tee käyttöilmoitus ]

Viittausohje

Verkkosivustoihin viitataan samoin perustein kuin painettuihin lähteisiin. Creative Commons -lisensoidut tekstit on merkitty erikseen seuraavalla logolla: Creative Commons -lisenssi

Lähdeluettelossa suositellaan käytettäväksi seuraavia viittausmalleja:

Yleisviittaus KvantiMOTViin:
KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/>. (Viitattu pp.kk.vvvv.)

Viittaus erityisesti johonkin artikkeliin:
KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Faktorianalyysi [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/>. (Viitattu pp.kk.vvvv.)

Viittaus erillisartikkeliin. Sivustoon viitataan kyseisen kirjoittajan nimellä. Esimerkiksi numerolukutaidosta kertovaan artikkeliin viitataan tekstissä nimillä (Alastalo & Borg 2010) ja lähdeluettelossa seuraavasti:
Marja Alastalo & Sami Borg (2010). Numerolukutaito. KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/>. (Viitattu pp.kk.vvvv.)

KvantiMOTVin käytön muistilista

 • soveltuu kontaktiopetukseen ja itseopiskeluun
 • soveltuu käytettäväksi eri oppiaineissa ja erityyppisissä oppilaitoksissa
 • opettajat tekevät käyttöilmoituksen tietoarkistolle sähköpostitse [ Tee käyttöilmoitus ]
 • muusta kuin kursseihin liittyvästä käytöstä ei tarvitse tehdä ilmoitusta
 • koostuu nejästä eri osasta: menetelmä- eli aiheosiosta, SPSS-oppaasta, harjoitusaineistoista ja lukemistosta
 • osioita voi hyödyntää toisistaan riippumatta
 • tietovaranto sisältää runsaasti esimerkkejä ja harjoituksia sekä muuta oppimateriaalia
 • SPSS-osion käyttö edellyttää, että ohjelmiston riittävän tuore versio on asennettu käyttäjän tietokoneelle

Johdatus KvantiMOTVin käyttöön perusteisiin täydentää näitä ohjeita.


viimeksi päivitetty 2016-07-05

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD