KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Johdatus kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristön käyttöön ja perusteisiin

KvantiMOTV on hypertekstimuotoinen tutkimusmenetelmäsivusto, jonka aihealueittaiset tekstit käsittelevät määrällisen tutkimuksen teon eri vaiheita ja analyysimenetelmiä. Se sisältää SPSS-tilasto-ohjelmiston verkko-oppaan, tilastollisiin tunnuslukuihin ja menetelmiin liittyviä esimerkkejä ja harjoituksia sekä harjoitusaineistoja.

Sivusto on suunnattu ensisijaisesti yliopistojen yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden johdattaville kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kursseille. Se soveltuu myös alan aihealueiden opetukseen ja oppimiseen muilla oppialoilla ja muissa oppilaitoksissa. Lisäksi tietovaranto tarjoaa hyvän tuen eri alojen seminaari- ja opinnäytetöiden tekoon sekä uusien tutkimusaineistojen keruun suunnitteluun. Tietovarantoa saa käyttää vapaasti opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta.

KvantiMOTVin sisällöllisten linjausten tausta-ajatuksena on ollut tuottaa havainnollistavaa, helposti omaksuttavaa materiaalia tutkimusmenetelmien perusasioista niille, jotka opettelevat asiaa vailla aiempia tietoja tai kertaavat jo aiemmin opittua. Lisäksi tavoitteena on madaltaa kynnystä olemassa olevien aineistojen käyttöön. Linkit Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistoihin muistuttavat käyttäjiä siitä, että tietoarkisto tarjoaa maksutta tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön satoja kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä data-aineistoja, jotka ovat tutkimuksellisesti vielä suurelta osin hyödyntämättä.

Verkkoympäristö tukee myös aineistojen käsittelyyn välttämättömien välineiden, kuten tilasto-ohjelmistojen, käytön oppimista. Menetelmäsivustoa voi hyödyntää ilman SPSS-osiota, mikä mahdollistaa muidenkin tilasto-ohjelmistojen vaivattoman käytön KvantiMOTVin sisältöjä hyödyntävillä kursseilla. Toisaalta SPSS-oppimisympäristöä voi hyödyntää aihesivustosta riippumatta, joten se sopii kurssimateriaaliksi myös pelkästään ohjelmiston käyttöön keskittyville kursseille. Ohjelmisto-osion käyttö edellyttää, että käyttäjän tietokoneeseen on asennettu jokin versio SPSS for Windows -ohjelmistosta (vähintään versio 10 tai uudempi). Esimerkit on pääsääntöisesti kuvattu siten, että ne ovat yhteensopivia SPSS 20 for Windows -ohjelmistoversion kanssa.

Opettajat ja opiskelijat voivat ladata KvantiMOTVin sisältämiä harjoitusaineistoja omille tietokoneilleen.

Korostettakoon, että KvantiMOTVin tavoitteena ei ole korvata alan painettuja oppikirjoja. Se ei myöskään vähennä tilastotieteen perusteiden opettamistarvetta yhteiskunta- ja käyttäytymistieteilijöille. KvantiMOTV:n näkökulma ja kehittämisen tavoitteet ovat aineisto- ja verkkopainotteisia. Pyrkimyksenä on niin ikään ollut yhteiskuntatieteilijöiden usein vaikeaksi kokeman matemaattisen esitystavan välttäminen.

Tietovarannon tekijänoikeudet ovat FSD:llä sekä osiot valmistaneilla henkilöillä. Osioiden vastuuhenkilöt on nimetty sisällysluettelossa. Menetelmäosion teksteistä suurin osa on peräisin Mikko Mattilalta ja SPSS-osion Eija Paasolta. Tietoarkistosta tietovarannon toteuttamiseen ovat osallistuneet erityisesti Sami Borg, Jouni Sivonen, Seppo Antikainen, Hannele Keckman-Koivuniemi, Tytti Pasanen ja Tuomas J. Alaterä.


viimeksi päivitetty 2013-06-05

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD