KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

Lukemisto: Kvalitatiivisten menetelmien oppikirjoja ja esimerkkejä erilaisin menetelmin tehdyistä tutkimuksista

Lukemiston ovat laatineet Merja Kinnunen, Jaana Vuori ja Marja Alastalo menetelmäkursseilleen yhteistyössä useiden opettajien ja tutkijoiden kanssa. Muiden MOTV-dokumenttien tapaan lukemisto on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Yleisoppikirjoja | Haastattelusta | Etnografiasta | Diskurssianalyyseista | Semiotiikasta | Kertomuksista ja elämäkerroista | Retoriikasta | Tekstintutkimuksesta kielitieteessä | Audiovisuaalisen kulttuurin ja kuvan tutkimuksesta | Toimintatutkimuksesta | Muistelutyöstä | Eläytymismenetelmästä | Historiantutkimuksesta yhteiskuntatutkimuksena | Fenomenografiasta | Fenomenologiasta | Tapaustutkimuksesta | Tutkimusetiikasta


YLEISOPPIKIRJOJA JA MENETELMÄKESKUSTELUA

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä; PS-kustannus.

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä; PS-kustannus.

Alasuutari, Pertti (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.

Alasuutari, Pertti (1999) Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. 3. uud. painos. (Englanniksi Researching Culture. Qualitative Method and Cultural Studies. London: Sage 1995.)

Bauer, M. & Gaskell, G. (toim.) (2000) Qualitative Researching with Text, Image and Sound. A Practical Handbook. London: Sage.

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna, S. (1994) Handbook of Qualitative Research. London: Sage.

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna, S. (1998) The Landscape of Qualitative research. Theories and Issues. London: Sage.

Devine, Fiona & Heath, Sue (1999) Sosiological Research Methods in Context. Houndmills; Palgrave.

Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Flick, Uwe (1998) Introduction to Qualitative Research. London: Sage.

Järviluoma, Helmi & Moisala, Pirkko & Vilkko, Anni (2003) Gender and Qualitative Methods. London; Sage.

Kalela, Jorma (2000) Historiantutkimus ja historia. Helsinki: Gaudeamus.

Kananen, Jorma (2008) Kvali. Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Laaksonen, Salla-Maaria & Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (2013). Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino.

Laine, Markus (toim.) & Bamberg, Jaakko (toim.) & Jokinen, Pekka (toim.) (2007) Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus

Lehtonen, Mikko (1996) Merkitysten maailma. Kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia. Tampere: Vastapaino.

Leskinen, Jaakko (toim.) (1995) Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla. Helsinki: kuluttajatutkimuslaitos.

Liljeström, Marianne (toim.) (2004) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino.

Mason, Jennifer (1997) Qualitative researching. London: Sage.

May, Tim (1997) Social Research. Buckingham: Open University Press.

Mäkelä, Klaus (toim.) (1990) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus.

Pilcher, Jane & Coffey, Amanda (eds.) (1996) Gender and Qualitative Research. Aldershot: Avebury.

Ribbens & Edwards (toim.) (1998) Feminist Dilemmas in Qualitative Research. Public Knowledge and Private Lives. London: Sage.

Silverman, David (1993) Interpreting Qualitative Data. London: Sage.

Silverman, David (2000) Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage.

Syrjäläinen, Eija & Eronen, Ari & Värri, Veli-Matti (2007) Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

Töttö, Pertti (2000) Pirullisen positivismin paluu. Tampere: Gaudeamus.

Töttö, Pertti (2004) Syvällistä ja pinnallista. teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Tampere: Vastapaino.

Viinamäki, Leena (toim.)& Saari, Erkki (toim.) (2007) Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Willig, Carla (2001) Introducing Qualitative Research in Psychology. Buckingham: Open University Press.

HAASTATTELUSTA

Arksey, Hilary & Knight, Peter (1999) Interviewing for Social Scientist. London: Sage.

Baker, Carolyn D. (1997) Membership Catogorization and Interview Accounts. Teoksessa Silverman, David (toim.) Qualitative Research: Theory, Method and Practice. London: Sage, 130-143.

Chase, Susan (1995):Taking Narrative Seriously: Consequences for Method and Theory in Interview Studies. Teoksessa Josselson, Ruthellen & Lieblich, Amia (eds.): Interpreting Experience. The Narrative Study of Lives. Vol 3. Sage, Thousand Oaks, 1-26.

Eskola, Jari & Vastamäki, Jaana (2001) Teemahaastattelu: opit ja opetukset. Teoksessa Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Jyväskylä: PS-kustannus, 24-42.

Falk, Pasi & Mäenpää, Pasi (1997) Lottomiljönäärit. Tutkimus suomalaisista lottovoittajista. Helsinki: Gaudeamus.

Flick, Uwe (2000) Episodic Interviewing. Teoksessa Bauer, M. & Gaskell, G. (toim.): Qualitative Researching with Text, Image and Sound. A Practical Handbook. Sage, London, 75-92.

Gluck, S. B. & Patai, D. (toim.) (1991) Women's words: The feminist practice of oral history. London: Routledge & Kegan Paul.

Granfelt, Riitta (1998) Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Helsinki: SKS.

Gubrium, Jaber F. & Holstein, James A. (2002) Handbook of Interview Research. Context & Method. Thousand Oaks: Sage Publications.

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena (2000) Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Granfelt, Riitta (2004) Hetkeksi jaetut maailmat? Kokemuksia vankilasta ja tuetun asumisen yhteisöstä. Janus 12:2, 134-154.

Holstein, James & Gubrium, Jaber (1995) The Active Interview. London: Sage.

Hutchinson, Sally & Wilson, Holly (1994) Research and Therapeutic Interviews: A Poststructuralist Perspective. Teoksessa Morse, J. (ed.) Critical Issues in Qualitative Research Methods. Sage.

Jähi, Rita (1996) Sosiaalilääketieteellinen aikakauskirja 2/1996. Haastattelusuhteen rakentuminen - olennainen tarina? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 2/1996.

Krueger, Richard (1994) Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research. London: Sage.

Krueger, Richard (1998) Developing questions for focus groups. Focus group kit. Vol 3. London: Sage.

Kvale, Steinar (1996) InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. London: Sage.

McMahan, Eva & Rogers, Kim eds. (1994) Interactive Oral History Interviewing. Lawrence Erlbaum Associates.

Mäkelä, Klaus & Virtanen, Matti (1987/1999) Kauppaoppilaiden suomalainen humala. Teoksessa Mäkelä, Klaus: Valtio, väkijuomat ja kulttuuri. Kirjoituksia Suomesta ja sosiologiasta. Helsinki: Gaudeamus, 89-108. (Alunp. Alkoholipolitiikka 52:4, 162-172.)

Nikander, Pirjo (2000) ´Old´ vs. ´little girl´. A Discoursive approach to age categorisation and morality. Journal of Ageing Studies, 14(4), 335-358.

Nousiainen, Kirsi (2004?) Lapsistaan erillään asuvat äidit. Äitiysidentiteetin rakentamisen tiloja. Jyväskylä: SoPhi.

Oinas, Elina (2004) Haastattelu: kokemuksia, kohtaamisia, kerrontaa. Teoksessa Liljeström, Marianne (toim.) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino, 209-227.

Ronkainen, Suvi (1989) Nainen ja nainen - haastattelun rajat ja mahdollisuudet. Teoksessa Anttonen, A. ym. (toim.): Sosiaalipolitiikka, Sosiaalipoliittinen yhdistys.

Rubin, H. J. & Rubin, I.S (1995) Qualitative Interviewing. The art of hearing data. London: Sage.

Ruusuvuori, Johanna & Nikander Pirjo & Hyvärinen Matti(toim.) (2010): Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.

Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.) (2005): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

Saarenheimo, Marja (1997) Jos etsit kadonnutta aikaa. Vanhuus ja oman elämän muisteleminen. Tampere: Vastapaino.

Seidman, Irving (1998 2.p.): Interviewing as Qualitative Research. A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences. Columbia Univ. New York and London.

Spradley, J. P. (1979) Ethnographic Interviews. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Suoninen, Eero (1993) Mistä on perheenäidit tehty. Haastattelupuheen analyysi. Teoksessa, Jokinen ym.: Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino.

Välimäki, Anna-Leena (1993) Vertaishaastattelu: metodinen kuvaus ja arviointi. Stakes, Raportteja; 132.

ETNOGRAFIASTA

Atkinson, Paul (1990) The Ethnographic Imagination. Textual Constructions of Reality. London: Routledge.

Atkinson, Paul et al. (eds) (2001) Handbook of Ethnography. London: Sage.

Eräsaari, Leena (1995) Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä, Helsinki: Gaudeamus.

Fingerroos, Outi (2003) Refleksiivinen paikantaminen kulttuurien tutkimuksessa. Elore. - Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. 10 (2003) : 2, s. [1-12].

Forsberg, Hannele (1998) Perheen ja lapsen tähden. Etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto.

Gordon, Tuula et al. (2000) Koulun arkea tutkimassa. Kokemuksia kollektiivisesta etnografiasta. Naistutkimus 1/2000, 17-31.

Gordon, Tuula & Lahelma, Elina & Holland, Janet (2004) Ystäviä vai vihollisia? Tulkintoja tyttöjen vuorovaikutussuhteista koulussa. Teoksessa Liljeström, Marianne (toim.) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino, 169-190.

Grönfors, Martti (1982) Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Helsinki: WSOY.

Grönfors, Martti (2008) Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät. Toim. Vilkka, Hanna. Hämeenlinna: SoFia.

Hammersley, Martin (1992) What's wrong with Ethnography? Methodological Explorations. London and New York: Routledge.

Hammersley, Martin & Atkinson, Paul (1995) Ethnography. Principles in Practice. Second edition. London: Routledge.

Hammersley, Martin (1990) Reading Ethnographic Research. A Critical Guide. London: Longman.

Hautaniemi, Petri (2004) Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti. Etnografian teemanumero 4/1994.

Juhila, Kirsi & Pösö, Tarja (2000) Sosiaalityön toimintakulttuurit. Etnografista ymmärrystä ja diskurssianalyyttistä tarkastelua yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksistä. Teoksessa Karvinen, Synnove & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, SoPhi 48, 171-206.

Järviluoma, Helmi (2002) "Ei hän ole tyttö, hän on antropologi". Muistiinpanoja sukupuolitetulta kentältä. Nuorisotutkimus 20:1, 3-16.

Kleinman, Sherryl & Copp, Martha (1993): Emotions and Fieldwork. London: Sage.

Korvajärvi, Päivi (1998) Gendering Dynamics in White-Collar Organizations. Acta Universitatis Tamperensis 600. Tampere: University of Tampere.

Laukkanen, Anu (2004) Feminististä etnografiaa verkossa. Elore. - Joensuu : Suomen kansantietouden tutkijain seura. 11 (2004) : 2, s. [1-6].

Lappalainen, Sirpa & Hynninen, Pirkko & Kankkunen, Tarja, & Lahelma, Elina & Tolonen, Tarja (toim.)(2007). Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Peräkylä, Anssi (1990) Kuoleman monet kasvot. Identiteettien tuottaminen kuolevan potilaan hoidossa. Tampere: Vastapaino.

Pösö, Tarja (1993) Kolme koulukotia. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis ser A vol 388.

Salo, Ulla-Maija (1999) Ylös tiedon ja taidon ylämäkeä. Tutkielma koulun maailmoista ja järjestyksistä. Rovaniemi: Acta Universitatis Lappoensis 24.

Strandell, Harriet (1995) Päiväkoti lasten kohtaamispaikkana. Tutkimus päiväkodista sosiaalisten suhteiden kenttänä. Helsinki: Gaudeamus.

Tiilikainen, Marja (2003) Arjen islam. Somalinaisten elämää Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Tolonen, Tarja (2001) Nuorten kulttuurit koulussa. Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Helsinki: Gaudeamus.

Vaaranen, Heli (2002) Kenttätyöstä kriittiseen kirjoittamiseen. Kommentteja etnografian postmoderniin kritiikkiin. Nuorisotutkimus 20:1, 17-31.

van Maanen, John (1988) Tales of the Field. On Writing Ethnography. Chicago and London: Univ. of Chicago Press.

van Maanen, John (ed.) (1995) Representation in Ethnography. London: Sage.

DISKURSSIANALYYSEISTA

Alasuutari, Maarit (2003) Kuka lasta kasvattaa? Helsinki,:Gaudeamus.

Alasuutari, Pertti (1996) Toinen tasavalta. Suomi 1946-1994. Tampere: Vastapaino.

Charpentier; Sari (2001) Sukupuoliusko. Valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 69.

Fairclough, Norman (1997/2002) Miten media puhuu. Tampere: Vastapaino.

Foucault, Michel (1982) The Archeology of Knowledge. New York: Pantheon Books. Translated by A.M. Sheridan Smith.

Foucault, Michel (1998) Seksuaalisuuden historia. Tiedontahto. Nautintojen käyttö. Huoli itsestä. Helsinki: Gaudeamus.

Harré, Rom & Brockmeier, Jens & Mühlhäusler, Peter (1998) Greenspeak. A Study of Environmental Discourse. London: Sage.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1993) Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino.

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä. Vuorovaikutus, toimijuus ja kulttuuri empiirisen tutkimuksen haasteina. Tampere: Vastapaino.

Jokinen, Arto (2000) Panssaroitu maskuliinisuus. Mies, väkivalta ja kulttuuri. Tampere : Tampere University Press.

Järviluoma, Helmi & Roivainen , Irene (1997) Jäsenkategorisoinnin analyysi kulttuurisena menetelmänä Sosiologia : Westermarck-seuran julkaisu . - Tampere : Westermarck-seura . 34 (1997) : 1 , 2. artikkkeli.

Kinnunen, Merja (2001) Luokiteltu sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Kyrölä, Katariina: Playboy-viulisti ja Porno-ori. Ruumiillisia rajanylityksiä julkkisesityksissä. Tiedotustutkimus2/2002, 34-49.

Lepola, Outi: Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suomalaisuus 1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Helsinki Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2000.

Nikander, Pirjo (1997) Diskursiivinen käänne (sosiaali)psykologiassa. Psykologia 32:6, 404-414.

Oranen, Mikko (1997) Semmonen pikkunen huoli. Diskurssianalyyttinen tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista. Janus 5:1, 3-25.

Pajala, Mari (2000) Diiva ja ihana nainen. Kahdenlaista naiseutta vuoden 1998 Eurovision laulukilpailujen lehtivastaanotossa. Naistutkimus 3/2000, 26-41.

Parker, Ian & Burman, Erica (eds.) Discourse Analytic Research. Repertoires and Readings of Texts in Action. London: Routledge.

Potter, Jonathan & Wetherell, Margaret (1987) Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes and Behaviour. London: Sage.

Potter, Jonathan (1996) Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction. London: Sage.

Potter, Jonathan (1996) Discourse Analysis and Constructionist Approaches: Theoretical Background. Teoksessa Richardson, J.E. (toim.) Handbook of Qualitative Research Methods. Leicester: British Psychological Society, 125-140.

Pälli, Pekka (1999) "Kyllä niilläkin joku paikka pitää olla missä asua mutta ..." : Rasismi suomalaisnuorten ulkomaalais- ja pakolaispuheissa. Sosiologia : Westermarck-seuran julkaisu. - Tampere : Westermarck-seura. 36 (1999) : 3, 3. artikkeli.

Raittila, Pentti (toim.) (2002) Etnisyys ja rasismi journalismissa. Tampere: Tampere University Press.

Räisänen, Ulla (2003) Masentuneet nuoret mediassa: riskiryhmiä ja masennuksen orjia. Teoksessa Modinos, Tuija & Suoninen, Annika. Teksitit nuorten arjessa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Sivut 39-63.

Suoninen, Eero (1997) Selonteot ja oman toiminnan ymmärettäväksi tekeminen Sosiologia : Westermarck-seuran julkaisu . - Tampere : Westermarck-seura . 34 (1997) : 1 , 3. artikkeli.

Smith, Dorothy E. (1990) K is mentally in. Teoksessa Smith, Dorothy E.: Texts, Facts, and Femininity. Exploring the Relations of Ruling. London and New York: Routledge.

Törrönen, Jukka (2000) Subjektiaseman käsite empiirisessä sosiaalitutkimuksessa. Sosiologia : Westermarck-seuran julkaisu . - Tampere : Westermarck-seura . 37 (2000) : 3 , 4. artikkeli.

Wetherell, Margaret & Potter, Jonathan (1992) Mapping the language of rasism. Discourse and the legitimation of exploitation. London: Harvester Wheatseaf.

Wetherell, Margaret & Taylor, Stephanie & Yates, Simeon J. (toim.) (2001) Discourse as Data. London: Sage.

Wetherell, Margaret & Taylor, Stephanie & Yates, Simeon J. (toim.) (2001) Discourse Theory and Practice. A Reader. London: Sage.

Vuori, Jaana (2001) Kaksikulmainen kolmio. Kodin ja koulun yhteistoiminta tekstianalyysin valossa. Kasvatus 2/2001, 118-132.

Vuori, Jaana (2001) Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa. Tampere: Tampere University Press.

SEMIOTIIKASTA

Alasuutari, Pertti (1992) Desire and craving a cultural theory of alcoholism. Albany (N.Y.) State University of New York Press.

Barthes, Roland (1993) Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Tampere: Vastapaino. Suomennoksen toim. Lea Rojola.

Fiske, John (1992) Merkkien kieli. Johdatus viestinnän tutkimiseen. Tampere: Vastapaino.

Seppänen, Janne (2001) Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Tampere: Vastapaino.

Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (1997) Semioottisen sosiologian näkökulmia. Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja ymmärrettävyys. Helsinki: Gaudeamus.

Törrönen, Jukka & Maunu, Antti (2004) Ravintola, sosiaalisuus ja kulttuuriset eronteot Sosiologia. - Tampere : Westermarck-seura. 41 (2004) : 4, 5. artikkeli.

Mykkänen, Juri (2005) Strategia, relevanssi ja merkitys: televisiomainonnan kontekstuaalisuudesta vuoden 2004 eurovaalikampanjoissa Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. - Helsinki : Valtiotieteellinen yhdistys. 47 (2005) : 4, 4. artikkeli.

Veivo, Harri & Huttunen, Tomi (1999) Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin. Helsinki: Edita.

KERTOMUKSISTA JA ELÄMÄKERROISTA

Aaltonen, Tarja (2003) Afaatikon kertomat tarinat Sosiologia . - Tampere : Westermarck-seura . 40 (2003) : 2 , 2. artikkeli.

Chamberlayne, Prue & Bornat, Joanna & Wengraf, Tom (2000) The Turn to Biographical Method in Social Science. London: Routledge.

Czarniawska, Barbara (forthcoming 2004) Narratives in Social Science Research. London: Sage.

Frank, Arthur (1997) The Wounded Storyteller. Body, Ilness, and Ethics. Chicago: University of Chicago Press.

Hatavara, Mari & Lehtimäki, Markku & Tammi, Pekka (toim.) (2010) Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset. Jälkiklassisen narratologian suuntia. Helsinki: Gaudeamus.

Helsti, Hilkka (2005) Hedelmällisen tiedon jäljillä - Teemakirjoitukset tutkimuksen lähteinä. Teoksessa Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson, Helena Ruotsala (toim.) Polkuja etnologian menetelmiin. Helsinki: Ethnos Ry. s. 148-159.

Heikkinen, Hannu L. T. (2000) Tarinan mahti : narratiivisuuden teemoja ja muunnelmia. Tiedepolitiikka : Edistyksellinen tiedeliitto ry:n julkaisu . - Helsinki : Edistyksellinen tiedeliitto . 25 (2000) : 4 , 7. artikkeli.

Holstein, James A & Gubrium, Jaber F. (1995) The Active Interview. London: Sage.

Huttunen, Laura (2002) Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämäkerroissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 861.

Hyvärinen, Matti (2004) Eletty ja kerrottu kertomus Sosiologia . - Tampere : Westermarck-seura . 41 (2004) : 4 , 3. artikkeli.

Hyvärinen, Matti (1994) Viimeiset taistot. Taistolainen opiskelijaliike, kertomus ja retoriikka. Tampere: Vastapaino.

Hyvärinen, Matti & Peltonen, Eeva & Vilkko, Anni (toim.) (1998) Liikkuvat erot. Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa. Tampere: Vastapaino.

Hägg, Samuli & Lehtimäki, Markku & Steinby, Liisa (toim.) (2009) Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hänninen, Vilma (1999) Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 696.

Jokinen, Eeva (2004) Päiväkirjat tiedon lajina. Teoksessa Liljeström, Marianne (toim.) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino, 118-140.

Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (2000) Rikoksesta resurssi. Narratiivien rakentuminen sosiaalityön kohtaamisissa. Teoksessa Karvinen, Synnove & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, SoPhi 48, 207-236.

Kangas, Ilka (1999) Maallikoiden masennuskertomukset ja -käsitykset. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1999:2, 345-355.

Kaskisaari, Marja (1995) Lesbokirja. Tampere: Vastapaino.

Komulainen, Katri (1998) Kotihiiriä ja ihmisiä. Retorinen minä naisten koulutusta koskevissa elämänkertomuksissa. Joensuu: Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 35.

May, Vanessa (2001) Lone motherhood in Finnish women's life stories creating meaning in a narrative context. Åbo: Åbo Akademis förlag 2001.

Miettinen, Sonja (2004) Kun ikääntynyt äiti kuolee: kulttuuriset kuoleman kohtaamisen mallit kahden tyttären menetyskertomuksissa. Gerontologia . - Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat . 18 (2004) : 4 , 2. artikkeli.

Piela, Ulla (toim.) (1993) Aikanaisia. Kirjoituksia naisten omaelämäkerroista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Roos, J. P. (1988) Elämäntavasta elämäkertaan. Elämäntapaa etsimässä 2. Helsinki: Tutkijaliitto.

Roos, J. P. & Peltonen, Eeva (toim) (1994) Miehen elämää kirjoituksia miesten omaelämäkerroista. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Saarenheimo, Marja (1997) Jos etsit kadonnutta aikaa. Vanhuus ja oman elämän muisteleminen. Tampere: Vastapaino.

Silius, Harriet & Östman, Ann-Catrin & Matsson, Kristin (red) (1998) I dialog med kvinnoliv. Åbo: Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi.

Thompson, Paul (2000) The Voice of the Past. Oral History. Third Edition. Oxford & New York: Oxford University Press.

Törrönen, Jukka (2001) Haastatteleminen virikkeillä: virike johtolankana, pienoismaailmana ja/tai provosoijana. Sosiologia . - Tampere : Westermarck-seura . 38 (2001) : 3 , 4. artikkeli.

Vilkko, Anni (1997) Omaelämäkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta ja luenta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

RETORIIKASTA

Aro, Jari (1999) Sosiologia ja kielenkäyttö. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 654.

Helovuo, Marika (2004) Sodankäyntiä lähikirjastojen ympärillä : retorinen analyysi Helsingin Sanomien vuoden 2002 kirjastokeskustelusta informaatiotutkimus. - Tampere : Kirjastotieteen ja informatiikan yhdistys. 23 (2004) : 3, 4. artikkeli.

Jaakkola, Pauliina (2004) Jumalan puhemies : Osama bin Ladenin retoriikan tarkastelua. Kosmopolis : rauhan-, konfliktin- ja maailmanpolitiikan tutkimuksen aikakauslehti. - Tampere : Suomen rauhantutkimusyhdistys. 34 (2004) : 2, s. 69-84.

Jokinen, Arja (1999) Vakuuttelevan ja suostuttelevan retoriikan analysoiminen. Teoksessa Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: vastapaino, 126-159.

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa (1998) Argumentaatio ja kritiikki. Helsinki: Gaudeamus.

Keränen, Marja (1993) Modern Political Science and Gender. A Debate Between the Deaf and the Mute. Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 103.

Kuusisto, Riikka (2003) Poliittinen tarinankerronta ja sodan retoriikka. Teoksessa Huru, Jouko & Väyrynen, Tarja (toim.) Kadonnutta poliittista etsimässä. Tampere: xxx, s-s.

Palonen, Kari & Summa, Hilkka (toim.)(1996) Pelkkää retoriikkaa. Tutkimuksen ja politiikan retoriikat. Tampere: Vastapaino.

Palonen, Kari (1988): Tekstistä politiikkaan. Johdatusta tulkintataitoon. Tampere: Vastapaino.

Pekonen, Kyösti (2000) Myytillistetty aika: Isänmaallisen Oikeiston Kalevala-nostalgia Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. - Helsinki : Valtiotieteellinen yhdistys. 42 (2000) : 1, 5. artikkeli.

Perelman, Chaim (1996): Retoriikan valtakunta. Tampere: Vastapaino.

Summa, Hilkka (1989) Hyvinvointipolitiikka ja suunnitteluretoriikka. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:17.

Vesala, Kari Mikko (toim.) & Rantanen, Teemu (2007) Argumentaatio ja tulkinta. Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa. Helsinki: Gaudeamus.

Tuulentie, Seija (2001) Meidän vähemmistömme. Valtaväestön retoriikat saamelaisten oikeuksista käydyissä keskusteluissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 807.

Vuori, Jaana (2004) Sukupuolen ja seksuaalisuuden retorinen analyysi. Teoksessa Liljeström, Marianne (toim.) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere:Vastapaino 2004, 93-117.

TEKSTINTUTKIMUKSESTA KIELITIETEESSÄ

Heikkinen, Vesa & Hiidenmaa, Pirjo & Tiililä, Ulla (2000) Teksti työnä, virka kielenä. Helsinki: Gaudeamus.

Heikkinen, Vesa (toim.) (2002) Virkapukuinen kieli. Helsinki: SKS.

Laitinen, Lea (1988) Naiset ja roolit. Koti- ja ansioäitien keskustelu 1987. Teoksessa Laitinen, Lea (toim.) Isosuinen nainen. Kirjoituksia kielestä ja ihmisestä. Helsinki: Yliopistopaino, 159-184.

Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja (toim.) (2000) Kieli, diskurssi ja yhteisö. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto.

Sarangi, Srikant & Slembrouck, Stefan (1996) Language, Bureucracy and Social Control. London and New York: Longman.

Tainio, Liisa (2001) Puhuvan naisen paikka. Sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

van Leeuwen, Theo (1996) The Representation of Social Actors. Teoksessa Caldas-Coulthard, Rosa & Coulthard, Malcolm (eds.) Texts and Practices. Readings in Critical Discourse Analysis. London & New York: Routledge, 32-70.

Wodak, Ruth (2002) Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.

Wartiovaara, Katarina (1991) Uutinenko neutraali? Lingvistinen analyysi Tupolev-uutisten ideologisista rakenteista. Teoksessa Holli, Anne Maria & Wartiovaara, Katarina: Kortti puhuu. Selvityksiä Tupolev-keskustelusta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvojulkaisuja, sarja A:1/1991, 49-99.

VUOROVAIKUTUKSEN TUTKIMUKSESTA JA KESKUSTELUNANALYYSISTA

Aaltonen, Tarja (2002) Sanatonko tarinaton? Afaatikon intersubjektiivinen maailma ja kertoen rakentuva identiteetti. Helsinki: Miina Sillanpään säätiön julkaisuja A:5.

Drew, Paul & Heritage, John (eds.) (1992) Talk at Work. Cambridge: Cambridge University Press.

Garfinkel, Harold (1987) Studies in ethnomethodology. Cambridge: Polity Press.

Heritage, John (1987) Harold Garfinkel ja etnometodologia. Helsinki: Gaudeamus.

Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.) (2000) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino.

Juhila, Kirsi (2004) Sosiaalityön vuorovaikutuksellinen tutkimus. Janus 12:2, 155-183.

Kuronen, Marjo (2004) Sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön jaettu kiinnostus vuorovaikutukseen ja kieleen. Janus 12:2, 217-225.

Maynard, D. W. (1989) On the ethnography and analysis of discourse in institutional settings. Teoksessa Holstein, J. & Miller, G. (toim.) Perspectives on Social Problems. A Research Annual. Greenwich, Jai Press.

Nuolijärvi, Pirkko (2002) Miten kielentutkija analysoi yhteiskuntaa? Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä . - Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 2002 . - ISBN 951-9388-48-6 (nid.) , 5. artikkeli.

Peräkylä, Anssi, Lehtinen, Esa, Lindfors, Pirjo, Nikander, Pirjo, Ruusuvuori, Johanna ja Tiittula, Liisa (2002) Sosiaalisen suhteen rakentuminen vuorovaikutuksessa [Elektroninen aineisto] : erään puhelinkeskustelun analyysi. Sosiologia . - Tampere : Westermarck-seura . 39 (2002) : 1 , 3. artikkeli.

Raevaara, Liisa (2002) Kuvaukset keskustelussa: potilaiden esittämät alkoholinkäytön kuvaukset lääkärin vastaanotolla. Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä . - Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 2002 . - ISBN 951-9388-48-6 (nid.) , 8. artikkeli.

Rostila, Ilmari (1996) Keskustelu sosiaaliluukulla. Sosiaalityön arki sosiaalitoimiston toimeentulokeskusteluissa. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 547.

Ruusuvuori, Johanna & Haakana, Markku & Raevaara, Liisa (2001) Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tietolipas.

Sorjonen, Marja-Leena & Peräkylä, Anssi & Eskola, Kari (toim.) (2001) Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino.

Tainio, Liisa (1996) Keskustelunanalyysin perusteet. Tampere: Vastapaino.

Tainio, Liisa (2005) Luokkahuoneen vuorottelujäsennyksen rikkomukset. Kieli ja sosiaalinen toiminta . - Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA 2005 (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja) (AFinLA:n vuosikirja) , 10. artikkeli.

AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN JA KUVAN TUTKIMUKSESTA

Dyer, Richard (2001) Älä katso! Viihde, seksuaalisuus ja rotu. Toim. Martti Lahti. Tampere: Vastapaino.

Herkman, Juha (2001) Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Kellner, Douglas (1998) Mediakulttuuri Tampere: Vastapaino.

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1996) Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge.

Laiho, Marianna & Ruoho, Iiris (toim.) (1996) Naisen naamio, miehen maski. Katse ja sukupuoli mediakuvassa. Tampere, KSL.

Mirzoeff, Nicholas (2000) An Introduction to Visual Culture. London: Routledge.

Männistö, Anssi (1999) Islam länsimaisessa hegemonisessa diskurssissa. Myyttis-ideologinen ja kuva-analyyttinen näkökulma sivilisaatioiden kohtaamiseen. Tampere: Taprin tutkimuksia 87.

Ruoho, Iiris (2001) Utility Drama. Making of and Talking about the Serial Drama in Finland. Tampere: Tampere University Press.

Seppänen, Janne: (2001) Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Tampere: Vastapaino.

Taylor, Lisa & Willis, Andrew (1999) Media Studies. Texts, Institutions and Audiences. London: Blackwell.

Walker, John A. & Chaplin, Sarah (1997) Visual Culture: An Introduction. Manchester: Manchester University Press.

van Leeuwen, Theo & Jewitt, Carey (eds.) (2001) Handbook of Visual Analysis. London: Sage.

Virtanen, Ilona (2002) Kalle on aivan tavallinen homo. Homoseksuaalisuuden representaatio saippuasarjassa Salatut elämät. Tiedotustutkimus 2/2002, 22-33.

Vänskä, Annamari (2002) Näkyvä(i)seksi. Tutkimuksia kuvien sukupuolikulttuurista. Taidehistoriallisia tutkimuksia 25. Helsinki: Taidehistorian seura.

TOIMINTATUTKIMUKSESTA

Hart, Elizabeth & Bond, Meg (1995) Action Research for Health and Social Care. A Guide to Practice. Buckinhgam: Open Univ. Press.

Heikkinen, Hannu & Huttunen, Raimo & Moilanen, Pentti (toim.) Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja, Jyväskylä: Atena Kustannus.

Heikkinen Hannu L.T. & Rovio Esa & Syrjälä Leena (toim.) (2006) Toiminnasta tietoon. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Huttunen, Raimo (1999) Opettaminen ja tutkiminen dialogina. Tiedepolitiikka : Edistyksellinen tiedeliitto ry:n julkaisu. - Helsinki : Edistyksellinen tiedeliitto. 24 (1999) : 2, 4. artikkeli.

Jyrkämä, Jyrki & Kaskiharju, Eija (2000) Suomalaisia toimintatutkimusviitteitä. Oraita 1/2000. Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus Kuntokallio.

Kalliola, Satu (1996) Lewiniläinen ryhmäpäätös kunnallishallinnon työyhteisöissä. Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos; Työelämän tutkimuskeskus Sarja T:15.

Kuula, Arja (2000) Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino.

Kuula, Arja & Pesonen, Ilkka (1996) Työyhteisöjen omaehtoinen kehittäminen - tapaus ruokahuolto. Hallinnon tutkimus 3, 207-215.

Sulkunen, Pekka (2002) Evaluaatio, interventio ja tiedon kasautumisen mahdollisuudet. Nuorisotutkimus 20:1, 43-46.

MUISTELUTYÖSTÄ

Aapola, Sinikka (1994) Ne on alkaneet! Muistoja ensimmäisistä kuukautisista. Naistutkimus vol. 7:3, 4-14.

Aukee, Ranja (1994) Muistellen terveeksi. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 31:1, 61-66.

Haug, Frigga et al (1987) Female Sexualization. A collective work of memory. London: Verso.

Helsti, Hilkka (2005) Hedelmällisen tiedon jäljillä - Teemakirjoitukset tutkimuksen lähteinä. Teoksessa Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson, Helena Ruotsala (toim.) Polkuja etnologian menetelmiin. Helsinki: Ethnos Ry. s. 148-159.

Kangas, Ilka (1997) Naisten vaihdevuosien ja vanhenemisen tulkinnat. Helsinki: Gaudeamus.

Kosonen, Ulla (1998) Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, SoPhi.

Thompson, Paul (2000) The Voice of the Past. Oral History. Third Edition. Oxford & New York: Oxford University Press.

ELÄYTYMISMENETELMÄSTÄ

Eskola, Jari (1997) Eläytymismenetelmäopas. Tampere: Tampereen yliopiston julkaisuja TAJU.

Eskola, Jari (1998) Eläytymismenetelmä sosiaalitutkimuksen tiedonhankintamenetelmänä. Tampere: Tampereen yliopiston julkaisuja TAJU.

Reinikainen, Marjo-Riitta (1999) Vammaisen nais- ja miesruumiin arvo. Janus 4/1999, 341-351.

Salonen, Marko (1999) Seksuaalisen suuntautumisen selittäminen. Sosiologia : Westermarck-seuran julkaisu. - Tampere : Westermarck-seura. 36 (1999) : 3, 4. artikkeli.

HISTORIANTUTKIMUKSESTA YHTEISKUNTATUTKIMUKSENA

Autio, Sari & Katajala-Peltomaa, Sari (toim.) (2001) Historioitsijan arki ja tutkimuksen prosessi. Tampere: Vastapaino.

Davis, Natalie Zemon (1996) Sosiaalihistorian haasteet. Teoksessa Rahikainen, Marjatta (toim.) Matkoja moderniin. Lähikuvia suomalaisten elämästä. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura. Historiallinen arkisto, 9-17.

Davis, Natalie Zemon (2001) Martin Guerren paluu. Helsinki: Gaudeamus.

Ginzburg, Carlo (1996) Johtolankoja. Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista. Suom. Aulikki Vuola. Helsinki: Gaudeamus.

Hyrkkänen, Markku (2002) Aatehistorian mieli. Tampere: Vastapaino.

Kalela, Jorma (2000) Historiantutkimus ja historia. Helsinki: Gaudeamus.

Le Roy Ladurie, Emmanuel (1984 Montaillou - pieni ranskalainen kylä 1294-1324. suom. Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: Otava.

Levi, Giovanni (1992) Aineeton perintö. Manaajapappi ja talonpoikaisyhteisö 1600-luvun italiassa. Suom. Kaisa Kinnunen ja Elina Suolahti. Helsinki: Tutkijaliitto.

Liljeström, Marianne (2004) Kokemukset ja kontekstit historiankirjoituksessa. Teoksessa Liljeström, Marianne (toim.) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino

Peltola, Jarmo & Markkola, Pirjo (1996) Kuokkavieraiden pidot. Historian marginaalista marginaalihistoriaan. Tampere: Vastapaino.

Peltonen, Matti (1999) Mikrohistoriasta. Helsinki: Gaudeamus.

Rahikainen, Marjatta (1996) Kasvot väkijoukossa. Historian kirjurit ja tekijät. Teoksessa Rahikainen, Marjatta (toim.) Matkoja moderniin. Lähikuvia suomalaisten elämästä. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura. Historiallinen arkisto, 19-28.

Östman, Ann-Catrin (2001) Mjölk och jord. Om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett österbottniskt jordbrukssamhälle ca 1870-1940. Åbo: Åbo Akademis förlag.

FENOMENOGRAFIASTA

Ahonen, Sirkka (1994) Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S.Saari. Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä, 113-160.

Gröhn, Terttu (1993) Fenomenografinen tutkimusote. Teoksessa T. Gröhn, J. Jussila (toim.) Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. Helsinki: Yliopistopaino, 1-32.

Häkkinen, Kirsti (1996) Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä: teoreettinen katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Marton, Ference & Booth, Shirley (1997) Learning and awareness. Mahwah: Lawrence Earlbaum Associates Publisher.

Marton, Ference (1994). Phenomenography. Göteborg: Göteborg University, 1994. Julkaistu teoksessa: Husén, T. & Postlethwaite, T. N. The International Encyclopedia of Education. 2nd ed. Pergamon, 4424-4429.

Marton, Ference (1996). Is phenomenography phenomenomenology. Göteborg: Göteborg University

Niikko, Anneli 2003: Fenomenologia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 85. Joensuu: Joensuun yliopistopaino.

Sherman, Robert R. & Webb, Rodman B. (eds.) (1988) Qualitative research in education: Focus and methods. Explorations in ethnography series. London: Falmer Press.

Valkonen, Leena (2006) Millainen on hyvä äiti tai isä? Viides- ja kuudesluokkalaisten lasten vanhemmuuskäsitykset. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 286: Jyväskylä.

FENOMENOLOGIASTA

Laine, Timo 2001: Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus, 26-43.

Valkonen, Leena (2006) Millainen on hyvä äiti tai isä? Viides- ja kuudesluokkalaisten lasten vanhemmuuskäsitykset. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 286: Jyväskylä.

Varto, Juha (1992, 2001) Laadullisen tutkimuksen metodologia . Helsinki: Kirjayhtymä, 133-146

Varto, Juha (toim.)(1994) Kohti elämismaailman ja ihmisen laadullista tutkimista. Suomen fenomenologinen instituutti. Tampere

Perttula, Juha (toim.) & Latomaa, Timo (toim.) 2006: Kokemuksen tutkimus. Helsinki: Dialogia Oy

TAPAUSTUTKIMUKSESTA

Laine, Markus (toim.) & Bamberg, Jaakko (toim.) & Jokinen, Pekka (toim.)(2007) Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus

TUTKIMUSETIIKASTA

Hallamaa, Jaana & Launis, Veikko & Lötjönen, Salla & Sorvali, Irma (toim.) (2006) Etiikkaa ihmistieteille. Tietolipas 211. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hallamaa, Jaana (2002) Kuka valvoo tiedettä? Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. 2002 : 1, s. 3-5.

Hallamaa, Jaana (2002) Tieteen etiikka: ei mitään sensaatioiden siveysoppia Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. 2002 : 4, artikkeli 4.

Karjalainen, Sakari & Launis, Veikko & Pelkonen, Risto & Pietarinen Juhani (toim.) 2002: Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus.

Kuula, Arja 2006: Tutkimusetiikka - aineiston hankinta, käyttö ja säilytys. Jyväskylä: Vastapaino.

Mäkinen, Olli (2006): Tutkimusetiikan ABC. Helsinki: Tammi.

Puusniekka, Anna & Eskola, Jari (2004) Muuttuva korkeakouluopiskelun moraali ja sen seuraukset? - Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitysten vertailua. Teoksessa S. Havu-Nuutinen ja M. Heiskanen (toim.), Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut oppimisen ja koulutuksen eri vaiheissa. Kasvatustieteen päivien 2004 verkkojulkaisu.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD