KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

Ohjeet

KvaliMOTV on hypertekstimuotoinen, kaikille avoin tutkimusmenetelmäsivusto, joten verkkoympäristöön ei tarvitse kirjautua salasanoilla, eikä sivuston sisältämän materiaalin lukeminen edellytä erityisiä ohjelmia vaan sivustot ovat luettavissa millä tahansa selaimella. Tietovarantoa saa käyttää vapaasti opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta.

Kvalitatiivisen tutkimuksen tietovaranto muodostaa hierarkkisen ja eri tasoilla kulkevan kokonaisuuden, jossa yhdistyvät perus- ja syventävät tekstit, harjoitusaineisto sekä analyysiesimerkit. Sivuston rungon muodostaa perus- eli leipäteksti, joka on eräänlainen tutkimuksen etenemisen yleinen tarina. Perustekstissä kuvataan keskeisimmät laadullisen tutkimuksen elementit, vaiheet ja huomionarvoiset asiat. Perusteksteissä on sisäisten, toisiin perusteksteihin vievien linkkien lisäksi linkityksiä syventäviin teksteihin ja analyysiesimerkkeihin.

Verkkoympäristötoteutus mahdollistaa joustavan siirtymisen tekstistä toiseen. Käyttäjä voi esimerkiksi seurata jotakin tiettyä analyysipolkua, kuten siirtyä eri tutkimussuuntauksista kertovista perusteksteistä aineistonkeruumenetelmiin ja aineistonkeruusta sujuvasti analyysiin – joutumatta palaamaan välillä aloitussivulle.

Kun leipätekstistä siirtyy tekstin sisällä olevan linkin kautta sivuston toiseen kohtaan, takaisin lähtöpisteeseen pääsee selaimen oman back-komennon kautta. Jos haluaa edetä systemaattisesti eteenpäin, virtaviivaisinta on käyttää apuna sivun yläreunassa olevia <<Edellinen Seuraava>> -linkkejä. Sivun paikan rakenteessa voi myös tarkistaa sisällysluettelon avuilla. Linkki sisällysluetteloon on joka sivulla.

KvaliMOTV -sivuston elementtejä ja tasoja ovat

 1. Polut tai kulkukaaviot
  • esimerkiksi tutkimussuuntauksista on linkkejä tiedonhankintamenetelmiin (kuten haastatteluun);
 2. Havainnollistavat esimerkit
  • tutkimussuuntauksista ja aineiston analyysista kertovasta perustekstistä pääsee muutamiin analyysiesimerkkeihin ja tutkimusesittelyihin;
 3. Pohdintaan rohkaisut
  • perustekstiä syventävät tai kehittelevät ajatukset ja kysymykset, jotka tukevat lukijan pohdintoja ja asioiden soveltamista;
 4. Harjoitusaineisto
 5. Lisätietoa tarjoavat lähteet ja lukemisto
  • lähdeluettelon lisäksi lisätietoja tarjoava lukemisto, johon on sisällytetty myös elektronisena saatavia artikkeleita.

Sivuston tekstit ovat pääosin kirjoittaneet Anita Saaranen-Kauppinen ja Anna Puusniekka. Sivuston sisällöllisen rakenteen on laatinut Jari Eskola. Sivustoa käytettäessä noudatetaan viittausohjeita.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD