KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

4.2.3 Prosessikirjoittaminen

Toinen pyrkii etenemään hitaasti ja muotoilemaan kerralla valmista tekstiä, toinen työstää lukuisia versioita ennen kuin viimeinen versio on valmis. Prosessikirjoittamisella tarkoitetaan juuri jälkimmäistä tapaa. Kirjoittaminen mielletään prosessiksi, jossa on lukuisia vaiheita: ideoiminen, aiheen ja näkökulman rajaaminen, erilaiset versiot tekstistä ja loppujen lopuksi valmis teksti (Väliverronen 2002; Lonka ym. 2002). Myös tieteellinen kirjoittaminen on luovaa toimintaa, jossa käytetään (tieteellistä) mielikuvitusta ja jossa kirjoittaminen on hyvä mieltää prosessiksi, ei yksioikoiseksi raportoimiseksi.

Prosessikirjoittamisessa palautteen pyytäminen ja sen vastaanottaminen on tärkeää. Tekstin versioista voi pyytää palautetta niin asiaa tuntevilta, kuten ohjaajilta ja kollegoilta, kuin myös ulkopuolisilta. Ulkopuoliset saattavat esittää osuvia ja kiperiä kysymyksiä juuri siksi, etteivät tunne aihetta. Maallikonkin näkemykset voivat olla arvokkaita, vaikkei tutkimustekstien tarvitsekaan olla aivan kaikelle yleisölle suunnattuja (ks. esim. Luostarinen & Väliverronen 1991, 89-90). Hirsjärven ym. (2004, 43-46) teoksesta löytyy listoja niistä seikoista, jotka on hyvä muistaa palautteen antamisessa ja saamisessa.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD