KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

1 Johdanto

1.1 Johdatus kvalitatiivisen tutkimuksen oppimisympäristön käyttöön ja perusteisiin

1.1.1 Mikä kvaliMOTV on?

Kvalitatiivisten menetelmien käyttäminen tutkimuksessa on lisääntynyt eri tieteenaloilla huomattavasti. Valitessaan laadullisen tutkimusotteen opiskelija tai tutkija joutuu monenlaisten hämmästyksen ja kummastuksen aiheiden eteen: Kvalitatiivinen tutkimusote sisältää lukuisia suuntauksia, tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä ja tapoja tulkita aineistoja. Oma tutkimusreitti muodostuu monien valintojen perusteella. Yhtä oikeaa tapaa tehdä laadullista tutkimusta ei ole. Kuten tutkimus yleensäkin, myös laadullinen tutkimus on aina omanlaisensa versio tutkittavasta ilmiöstä, ja vaihtoehtoja etenemiseen on runsaasti.

Kvalitatiivinen tutkimus mahdollistaa erilaisuuden ja monentyyppiset ratkaisut, mutta valinnanvapaus voi muotoutua myös taakaksi. Laadullisten menetelmien käyttö vaatii sisua ja todellista kiinnostusta tutkimukseen. Miten kerään aineistoni ja kuinka paljon sitä tarvitaan? Mistä tiedän, että juuri tämä aineistonkeruu tapa on sopiva? Mitä kerätylle aineistolle tehdään? Miten aineistoa voi analysoida? Mitä ja miten asioista kirjoitetaan? Näihin kysymyksiin ei ole tiettyjä oikeita vastauksia, mutta apuvälineitä pohdintoihin on kuitenkin olemassa. Tämä sivusto toimii yhtenä tiedonlähteenä ja näkökulmien antajana.

Laadullisen tutkimuksen oppimisympäristön tarkoituksena on tarjota opiskelijoille tietoa laadullisen tutkimuksen tekemisestä haasteineen, valintoineen ja ongelmineen. Opettajille sivusto antaa vinkkejä ja materiaalia opetukseen. Tietovaranto on ensisijaisesti suunnattu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskuntatieteellisten ja kasvatustieteellisten oppiaineiden kvalitatiivisen tutkimuksen opintojaksoille, mutta sivustoa voivat käyttää kaikki laadullisesta tutkimuksesta tietoa tarvitsevat. Oppimisympäristö on siis eräänlainen kvalitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja, jota voidaan hyödyntää yhtä hyvin itseopiskelussa kuin myös opetuksen ja harjoituskurssien tukena. Sitä saa käyttää vapaasti opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta. Sivustoa tullaan päivittämään ja kehittämään, jotta se pysyisi ajantasaisena ja vastaisi käyttäjien tarpeisiin tarjoten monipuolisia menetelmällisiä resursseja.

Sivuston tekstit ovat kirjoittaneet Anita Saaranen-Kauppinen ja Anna Puusniekka. Sivuston sisällöllisen rakenteen on laatinut Jari Eskola, joka myös alun alkaen esitti tietoarkistolle pitkälle pohditun suunnitelman kvalitatiivisten menetelmien avoimesta oppimisympäristöstä.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD