KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

7 Analyysi ja tulkinta

Mitä aineistolle oikein pitää tehdä? Mitä analyysi on? Pitääkö analyyseja jotenkin tulkita – mikä ero analyysilla ja tulkinnalla on? Nämä ja monet muut kysymykset askarruttavat etenkin ensimmäistä tutkimustaan tekeviä. Kokeneellekin tutkijalle jokainen tutkimus on aina omanlaisensa erityispiirteineen, valintoineen ja haasteineen. Tässä luvussa annetaan ajatuksia aineiston analyysiin: mistä analyysissa ja tulkinnassa on kyse.

Luvussa 7.1 johdatellaan aiheeseen, luku 7.2 pureutuu aineistonkeruun jälkeisiin hetkiin esitellen aineiston käsittelyä ja alkutoimenpiteitä ja luvussa 7.3 puolestaan pohditaan analyysia ja tulkintaa hakemalla vastauksia siihen, mitä analyysi oikeastaan on ja miten sitä voidaan tehdä.

Huomionarvoista on, että alaluvut eivät muodosta suoraa kaavaa analyysin etenemiseen. Ne kuitenkin antavat osviittaa siitä, mitä vaiheita ja elementtejä analyysissa mahdollisesti on ja millaisia seikkoja on hyvä ottaa huomioon. Luvun keskeisenä ideana on tarjota laadullista tutkimusta tekevälle aineksia aineiston tiivistämiseen ja sen luentaan.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD