KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

7.2 Aineiston käsitteleminen ja alkutoimenpiteet

Olipa suhde kieleen ja todellisuuteen millainen hyvänsä, laadullista tutkimusta varten kerätyn aineiston käsitteleminen ja alkutoimenpiteet ovat pitkälti yhteneviä. Joitakin eroavuuksia toki löytyy esimerkiksi litteroinnin tarkkuudessa. Aineiston käsittelyn avulla on tarkoitus valmistautua varsinaiseen analyysiin, sillä teksti- ja puhemassan hallitseminen luonnistuu paremmin, kun aineisto on muutettu tekstimuotoon, eikä sitä tarkastella vain ääninauhoina, erilaisilla käsialoilla kirjoitettuina tarinoina tai kirjavina lehtileikkeinä. Erilaiset tekstit, kuten esimerkiksi haastattelut, havainnot, kirjoitelmat, eläytymiskertomukset, lyriikat tai sanomalehtikirjoitukset, on yleensä hyvä muuttaa tutkijan työskentelyä helpottavaan muotoon. Esimerkiksi lehtikirjoituksia on kuitenkin toisinaan tarkasteltava kuvineen ja juuri siinä yhteydessä, jossa ne tutkittavassa lehdessä on painettu. Ennen aineiston käsittely tarkoitti aineiston kirjoittamista konekirjoitusliuskoiksi, nyt lähinnä aineiston muuntamista tekstinkäsittelyohjelmilla käsiteltäväksi. Laadullisen analyysin tarpeisiin on myös kehitelty erityisiä aineiston hallinta- ja käsittelyohjelmia, joita voi käyttää perinteisen tekstinkäsittelyn ohessa tai sijaan.

Tässä luvussa tarkastellaan pääasiassa puheen ja tekstin valmistelemista analyysia ajatellen. Nykytekniikalla on tosin mahdollista käsitellä ja analysoida sähköisiä audio- ja audiovisuaalisia tallenteita. Sähköistä aineistoa voidaan helposti siirtää laitteesta toiseen ja tarvittaessa lähettää sähköpostitse muille tutkijoille. Verbaaliset (litteroidut, itse hankitut, toisten keräämät tai kulttuuriset tekstit) ovat yleisimpiä laadullisen tutkimuksen aineistoja, mutta visuaalisia aineistoja käytetään enenevässä määrin esimerkiksi etnografisessa tutkimuksessa haastattelujen ja havainnoinnin tukena tai lisänä, jolloin myös muut kuin tutkija itse voivat tarkastella havainnoitavia episodeja tai "pysäytettyjä hetkiä". (ks. esim. Pink 2004; Flick 1998, 136-166.)

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD