KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

MOTV opetusaineisto: World Value Survey 1996, osa-aineisto

Aineisto on tarkoitettu opetuskäyttöön menetelmäopetuksen tietovarannon kautta.

Aineisto on muodostettu vuoden 1995-1996 World Values Survey -tutkimuksen Suomen aineistosta. Tähän aineistoon on otettu mukaan WVS 95-96:sta 62 muuttujaa. Muuttujat sisältävät seuraavia aiheita: vastaajien arviot siitä, mitä elämänalueita he pitävät elämässään tärkeinä, ovatko he tyytyväisiä elämäänsä ja kotitaloutensa taloudelliseen tilaan sekä millainen heidän terveydentilansa on. Lastenkasvatukseen liittyen on selvitetty mitä ominaisuuksia vastaajien mielestä lapsissa pitäisi rohkaista ja mitä lasten tulisi oppia kotoaan. Vastaajien jäsenyyttä eri järjestöissä ja yhdistyksissä tutkittiin, samoin tutkittiin vastaajien elämänodotuksia ja kokemuksia elämänhallinnasta. Vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään ihanteellisesta lapsilukumäärästä ja naisen asemasta. Politiikkaan liittyen tutkittiin vastaajien poliittisia asenteita, suhtautumista poliittisen järjestelmämme toimintaan, hallituksen velvollisuuksiin sekä korruption ja lahjonnan laajuuteen maassamme. Lisäksi tutkittiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi eduskuntavaaleissa ja mitä puoluetta ei äänestäisi missään nimessä. Vastaajilta kysyttiin myös, ovatko he työssä ja montako tuntia he työskentelevät viikossa sekä miten heidän perheellään meni taloudellisesti edellisenä vuonna. Taustamuuttujia olivat mm. siviilisääty, lasten lukumäärä, sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, perheen tulot.

Lue myös tarkempi aineiston kuvaus. Sisältää mm. linkit aineiston kyselylomakkeeseen ja frekvensseihin.

Lataa aineisto SPSS-System (osaWVS.sav) tai -Portable muodossa (osaWVS.por).


viimeksi päivitetty 2004-07-02

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD