KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Englanninkielellä hypoteesien päättelyn perusteita voi opiskella esimerkiksi seuraavista kirjoista:

  • Bohrnstedt, George W. & Knoke, David (1988): Statistics for Social Data Analysis. Toinen pianos. F.E. Peacock Publishers, Itasca.
  • Cohen, Louis & Holliday, Michael (1996): Practical Statistics for Students. Paul Chapman Publishing, Lontoo.
  • Moore, David S. (1995): The Basic Practice of Statistics. W.H. Freeman and Company, New York.

Suomenkielellä hypoteesien päättelyn perusteita voi opiskella esimerkiksi seuraavista kirjoista:

  • Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus. 7. uud. p. Helsinki: Edita.
  • Cohen, Louis & Holliday, Michael (1996): Practical Statistics for Students. Paul Chapman Publishing, Lontoo.
  • Ketokivi, Mikko (2009). Tilastollinen päättely tieteellisenä argumenttina. Helsinki: Gaudeamus.
  • Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Kanjin teos on hyvä käsikirja erilaisiin tilastollisiin testeihin. Se ei kuitenkaan välttämättä sovi aloittelijan tarpeisiin:

  • Kanji, Gopal K. (1999): 100 Statistical Tests. Sage, London.

Keskustelua tilastollisten testien mielekkyydestä ja hyödyllisyydestä yhteiskuntatieteissä löytyy mm. seuraavista teoksista:

  • Henkel, Ramon E. (1976): Tests of Significance. Sage, Beverly Hills.
  • Mäkelä, Jukka (1991): Sunnuntaina sataa aina - tutkimus tilastollisen ajattelun siirtymisestä osaksi empiiristä sosiaalitutkimusta. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 13.

Verkosta lisätietoa tilastollisesta päättelystä löytyy mm. Hyperstat Online -palvelun kohdasta "The Logic of Hypothesis Testing". Osoite on:

Toinen hyvä verkkoresurssi on Valerie J. Eastonin ja John H. McCollin "Statistics Glossary" ja sen alakohta "Hypothesis Testing" osoitteessa:

Bill L. Thompson on kerännyt verkkoon laajan kokoelman lähdeviitteitä, joissa kritisoidaan hypoteesien testauksen menetelmää. Osoite on:

Koska Thompson haluaa olla tasapuolinen ja esittää myös toisen "kiistapuolen" näkemyksen, on hän myös kerännyt viitelistan artikkeleihin ja kirjoihin, joissa tähän kritiikkiin vastataan. Osoite on:

APA (American Psychological Association) on julkaissut oman suosituksensa useiden eri testien tulosten raportoinnista, myös T-testin tulosten osalta:


viimeksi päivitetty 2014-04-08

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD