KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Videoaineisto Tietoarkiston YouTubessa:

  • Noora Ellonen (2018): Kuvioiden muokkaus SPSS Outputissa. Ohjevideo kuvioiden muokkauksesta SPSS-Outputissa käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Noora Ellonen, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
  • Noora Ellonen (2018): Graafinen jakauma. Ohjevideo graafisen jakauman esittämisestä SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Noora Ellonen, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
  • Noora Ellonen (2018): Graafinen jakauma Graphs-valikosta. Ohjevideo graafisen jakauman esittämisestä käyttäen Graphs-valikkoa SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Noora Ellonen, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
  • Noora Ellonen (2018): Graafinen kuvio: pylväskuvio kahdella muuttujalla. Ohjevideo kahden muuttujan esittämisestä pylväskuviossa SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Noora Ellonen, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
  • Noora Ellonen (2018): Laatikko-jana -kuvion tekeminen. Ohjevideo laatikko-jana -kuvion tekemisestä SPSS-ohjelmistossa. Noora Ellonen, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.

Kirjallisuutta:

  • Kuusela, Vesa (2000). Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Oy Edita Ab. ISBN 951-37-3116-2
  • Hirsjärvi, Sirkka & Liikanen, Pirkko & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (1993). Tutkimus ja sen raportointi. Helsinki: Kirjayhtymä.
  • Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2009). Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Helsinki: Tammi.
  • Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.
  • Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

viimeksi päivitetty 2011-01-20

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD