KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Kirjallisuus:

  • Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto (2007). Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Helsinki: WSOY.
  • Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.
  • Tabachnick, Barbara G. & Fidell, Linda S. (1996): Using Multivariate Statistics. Harper Collins, New York.

Sagen määrällisten menetelmien opassarjassa on useita logistista regressioanalyysia käsitteleviä kirjoja. Alla mainituista teoksista Liaon kirjassa käsitellään myös multinomiaalista logistista regressiota.

  • Liao, Tim Futing (1994): Interpreting Probability Models. Logit, Probit, and Other Generalized Linear Models. Sage, Thousand Oaks.
  • Menard, Scott (1995): Applied Logistic Regression Analysis. Sage, Thousand Oaks.
  • Pampel, Fred C. (2000): Logistic Regression. A Primer. Sage, Thousand Oaks.

Verkossa David Garsonin Statnotes: an Online Textbook on hyvä lähde logistiseen regressiomalliin ja sen tulosten tulkintaan liittyvissä asioissa. Suora osoite on:


viimeksi päivitetty 2011-01-20

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD