KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Suomeksi lisätietoja muuttujien koodauksesta ja muunnoksista voi katsoa seuraavista teoksista:

  • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994): Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY, Juva.
  • Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus. 7. uud. p. Helsinki: Edita.
  • Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.

Englanniksi kannattaa katsoa:

  • De Vaus, D.A. (1994): Surveys in Social Research. Third edition. UCL Press, Guildford.

Joskus muuttujien jakauma voi olla sellainen, että analyysin parantamiseksi sen muunnos jollain tavalla on tarpeellinen. Muunnostapoja on erilaisia riippuen käytetyn menetelmän vaatimuksista ja teoreettisista olettamuksista. Tällaisista muunnoksista voi lukea lisää seuraavasta kirjasta:

  • Tabachnick, Barbara G. & Fidell, Linda S. (1996): Using Multivariate Statistics. HarperCollins, New York.

viimeksi päivitetty 2011-01-20

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD