KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteelliseltä kannalta otantamenetelmiä sekä niihin liittyviä mahdollisuuksia ja ongelmia käsitellään muun muassa seuraavissa kirjoissa. Otantamenetelmien lisäksi De Vausin kirjassa käsitellään myös sopivan otoskoon valintaan vaikuttavia tekijöitä.

  • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Juva: WSOY.
  • Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. p., uud. laitos. Helsinki: Tammi.
  • De Vaus, D.A. (1994). Surveys in Social Research. Third edition. Guildford: UCL Press.

Tilastotieteelliseltä kannalta otantamenetelmiä ja -teoriaa käsitellään Pahkisen ja Lehtosen kirjassa:

  • Pahkinen, Erkki & Lehtonen, Risto (1989). Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi. Helsinki: Gaudeamus.

Soveltuvan kokoisen otoskoon määrääminen riippuu monista asioista. Yksi otoskoon valintaan vaikuttava tekijä on se, millä tarkkuudella saadut tuloksen halutaan yleistää koko perusjoukkoa koskeviksi (katso tilastollinen päättely). Verkosta löytyy useita laskureita, jotka voivat auttaa otoskoon määräämisessä. Laskureita löytyy muun muassa seuraavista osoitteista:


viimeksi päivitetty 2011-01-20

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD