KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Videoaineisto Tietoarkiston YouTubessa:

  • Tiina Saari (2018): Normaalijakauma. Ohjevideo normaalijakauman laskemisesta SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.

Suomeksi tilastollista päättelyä on käsitelty mm. Nummenmaan ym. kirjassa:

  • Nummenmaa, Tapio & Konttinen, Raimo & Kuusinen, Jorma & Leskinen, Esko (1996). Tutkimusaineiston analyysi. Porvoo: WSOY.

Tilastollisen päättelyn periaatteet löytyvät useimmista tilastotieteen perusoppikirjoista. Suomenkielellä katso esimerkiksi:

  • Ketokivi, Mikko (2009). Tilastollinen päättely tieteellisenä argumenttina. Helsinki: Gaudeamus.
  • Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.
  • Vasama, Pyry-Matti & Vartia, Yrjö (1980). Johdatus tilastotieteeseen I. Neljäs korjattu painos. Helsinki: Gaudeamus.

Englanninkielellä tilastollisen päättelyn perusteita voi opiskella esimerkiksi seuraavista kirjoista:

  • Bohrnstedt, George W. & Knoke, David (1988). Statistics for Social Data Analysis. 2nd ed. F.E. Itasca: Peacock Publishers.
  • Cohen, Louis & Holliday, Michael (1996). Practical Statistics for Students. London: Paul Chapman Publishing.
  • Moore, David S. (1995). The Basic Practice of Statistics. New York: W.H. Freeman and Company.

Suomenkielellä verkosta löytyy ns. "Internetix-oppimisympäristöstä" kaksi tilastotieteen peruskurssia. Molemmat perustuvat Simo Kivelän materiaaliin.

"Tilastot ja todennäköisyys" -kurssi löytyy osoitteesta:

ja "Tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskentaa" -kurssi osoitteesta:

Englanninkielistä lisätietoa tilastollisesta päättelystä löytyy mm. Hyperstat Online -palvelusta, jonka osoite on:


viimeksi päivitetty 2011-01-20

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD