KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Tulosten raportointi ja Numerotulosten esittäminen ja taulukkojen laatiminen

Kirjallisuus

 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (3. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Juva: WSOY.
 • Böckerman, Petri & Saari, Juho (2009): Sosiaalista Eurooppaa rakentamassa. Yhteiskuntapolitiikka 74(1),3-16.
 • Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.
 • Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto (2007). Määrällisiä tarinoita: monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Porvoo: WSOY.
 • Ketokivi, Mikko (2010). Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.
 • Kuusela, Vesa (2000). Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Edita.
 • Metsämuuronen, Jari (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp.
 • Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.
 • Nummenmaa, Lauri (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 1. painos (uud. laitos). Helsinki: Tammi.
 • Taanila, Aki (2011). Aineiston esittäminen ja kuvailu. Helsinki: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.
 • Tiedebarometri 2007. Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Helsinki: Tieteen tiedotus ry.
 • Vilkka, Hanna (2007). Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

viimeksi päivitetty 2012-10-21

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD