KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Kirjallisuus:

 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2007). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2. korj. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (3. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Juva: WSOY.
 • Corti, Louise & Thompson, Paul (2004). Secondary analysis of archive data. In Clive Seale, Giampietro Gobo, Jaber F. Gubrium, & David Silverman (eds.) Qualitative research practice (p. 327-343). London: Sage.
 • Dillman, Don A. & Smyth, Jolene D. & Christian, Leah Melani (2009). Internet, mail, and mixed-mode surveys. The tailored design method (3. ed.). Hoboken (N.J.): Wiley, cop.
 • Heikkilä, Tarja (2008). Tilastollinen tutkimus (7. uud. p.). Helsinki: Edita.
 • Keckman-Koivuniemi, Hannele & Kleemola, Mari (2006). Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 2.
 • Kuula, Arja (2006). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.
 • Nardi, Peter M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods (2nd ed.). Boston (MA): Pearson.
 • Seale, Clive (2004). Using data archives for statistical analysis. In Clive Seale (ed.) Researching society and culture (2nd ed.) (p. 355-366). London: Sage.
 • Taanila, Aki (2011). Määrällisen aineiston kerääminen. Helsinki: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.
 • Vilkka, Hanna (2007). Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

Kannattaa tutustua myös Tilastokeskuksen SurveyLaboratorion julkaisuihin. SurveyLaboratorio perustettiin vuonna 2001. Se tutkii ja testaa tilastojen ja tutkimusten tiedonkeruuvälineitä, käsitteitä, luokituksia, lomakkeita ja kysymyksiä.


viimeksi päivitetty 2012-10-21

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD