Teksti ja kuvat: Kaisa Järvelä

Laajentuva tietoarkisto palkkasi kaksi tieteenala-asiantuntijaa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto laajentaa palveluitaan terveystieteisiin ja humanistisille aloille. Uudistusta varten tietoarkisto palkkasi riveihinsä kaksi tieteenala-asiantuntijaa Katja Fältin ja Annaleena Okuloffin. Molemmat aloittivat työnsä tammikuussa 2015.

Kevään aikana uudet tieteenala-asiantuntijat ovat muun muassa laatineet terveystieteiden ja humanististen alojen tutkijoille suunnatun kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää, minkälaiset aineistojen säilytys- ja avaamiskäytännöt tieteenaloilla tällä hetkellä vallitsevat. Tuloksia kyselystä on luvassa kuluvan kesän aikana.

Tietoarkisto-lehti kysyi, keitä uudet tieteenala-asiantuntijat ovat ja mitä he ajattelevat oman tieteenalansa aineistojen arkistoinnista ja avaamisesta.

kuvituskuva

Annaleena Okuloff, terveystieteiden tieteenala-asiantuntija

Olen koulutukseltani… filosofian maisteri, pääaineena tilastotiede.

Ennen tietoarkistoon tuloani olen työskennellyt... Oulun yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkijaryhmissä muun muassa selkäsairauksien sekä kuntatyöntekijöiden terveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin tutkimuksen parissa.

Terveystieteiden tutkimusaineistojen arkistointi ja julkistaminen on tärkeää, koska... arkistoinnin ansiosta tutkimusaineistot saadaan kerättyä tehokkaaseen käyttöön. Kunhan tutkittavien tietosuojaan kiinnitetään aineistojen arkistoinnissa ja jatkokäyttöön luovutuksessa erityistä huomiota, arkistoinnista on hyötyä sekä tutkittaville että tutkimukselle ja yhteiskunnalle yleisemmin: tutkimustulokset saadaan käyttöön nopeammin, aihetta voi tutkia kattavammin, vähemmin resurssein ja altistamalla pienemmän ihmisjoukon tutkimuksiin.

Oman tieteenalani aineistojen arkistoinnissa ja julkistamisessa on haastavaa... nimenomaan tietosuojakysymykset. Samaan aikaan pitää varmistaa tutkittavien tietosuoja ja säilyttää aineistojen käyttökelpoisuus jatkotutkimukseen

Tieteenalallani aineistojen arkistointi- ja julkistamiskäytännöt ovat tällä hetkellä… lapsenkengissä. Yksittäiset tutkimusryhmät kyllä antavat osa-aineistoja muiden tutkimusryhmien käyttöön ja joitain kokonaisia aineistojakin on saatavilla tiukoin käyttöehdoin, esimerkiksi Terveys 2000 ja 2011 sekä Pohjois-Suomen syntymäkohortit. Varsinaista arkistointia arkistointilaitokseen on kuitenkin tehty vähän.

Tähän mennessä parasta tietoarkistossa työskentelemisessä on ollut… se, miten hyvin ihmiset meillä ja muissa arkistointi-infrastruktuureissa sekä niiden kehittämisryhmissä ovat valmiita tekemään yhteistyötä yli hallinnollisten rajojen. Perinteisestihän Suomessa laitosten ja yksiköiden ja hallinnon välinen yhteistyö on lähes olematonta. On kunnia saada olla mukana tekemässä ja suunnittelemassa kokonaisuuksia, joissa pääasia on saada toimivat arkistointiyksiköt ja palvelut, ei yksittäisten toimijoiden aseman turvaaminen.

kuvituskuva

Katja Fält, humanististen tieteiden tieteenala-asiantuntija

Olen koulutukseltani… taidehistoriasta väitellyt filosofian tohtori, erikoistumisalanani on Suomen keskiajan taide.

Ennen tietoarkistoon tuloani olen työskennellyt... pitkään Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella tutkijana.

Humanististen tieteiden tutkimusaineistojen arkistointi ja julkistaminen on tärkeää, koska... arkistoinnin ansiosta vaivalla kerätyt aineistot saadaan tehokkaampaan ja laajempaan käyttöön. Aineistojen arkistointi ja jatkokäyttö edistävät lisäksi arvokkaan kulttuuriperinnön säilymistä. Varsinkin humanisteille kulttuuriperintöön liittyvillä näkökulmilla on suurta merkitystä.

Oman tieteenalani aineistojen arkistoinnissa ja julkistamisessa on haastavaa... se, että humanistien aineistot ovat hyvin monipuolisia, pääsääntöisesti laadullisia aineistoja. Tieteenalalla ei ole aineistojen jakamisen perinnettä, sillä tutkimusta on perinteisesti tehty yksin. Monella tutkijalla on lisäksi hyvin henkilökohtainen suhde omiin aineistoihinsa, eikä niitä siksi haluta levitellä muille. Osa tutkijoista suhtautuu epäillen aineistojen anonymisointiin, sillä varsinkin historia-aloilla henkilötiedot ja arkaluonteiset tiedot ovat tutkimuksellisesti arvokasta informaatiota, jonka pois jättämisen ajatellaan tekevän aineistosta jollain tapaa vähemmän arvokasta tai epäinformatiivista jatkokäyttöä ajatellen.

Tieteenalallani aineistojen arkistointi- ja julkistamiskäytännöt ovat tällä hetkellä… lapsenkengissä, mutta vaatimukset niiden suhteen lisääntyvät jatkuvasti. Osa tutkijoista on jo alkanut ymmärtää avoimen tieteen ja sitä myöten aineistojen avoimuuden hyödyt tutkimukselle ja omalle urakehitykselleen.

Tähän mennessä kiinnostavin projektini tietoarkistossa on ollut… terveystieteiden ja historia-alojen tutkijoille laadittu kysely, jonka avulla Tietoarkistossa pyrimme selvittämään tutkijoiden suhtautumista oman tieteenalan aineistojen arkistointiin ja jatkokäyttöön.

Creative Commons -lisenssi